Skip to content
Government and ministries Media

Arviointineuvoston vuosikatsaus 2017
Lainvalmisteluun tarvitaan monipuolisempaa osaamista ja riittävästi valmisteluaikaa

Valtioneuvoston viestintäosasto
25.4.2018 13.33
Tiedote 212/2018

Lainsäädännön arviointineuvosto käsitteli vuonna 2017 useita keskeisiä hallituksen esityksiä. Lausunnoissa tuotiin esiin vaikutusarviointien puutteita, joista ministeriöiden jatkovalmistelussa korjattiin noin puolet. Lainsäädännön laadun parantaminen edellyttää ministeriöiltä nykyistä monipuolisempaa osaamista ja päättäjiltä tukea esimerkiksi siten, että valmistelutyölle varataan riittävästi aikaa.

Lainsäädännön arviointineuvosto käsitteli viime vuonna 26 hallituksen esitysluonnosta. Määrä on noin kymmenesosa kaikista valtioneuvoston vuonna 2017 antamista hallituksen esityksistä. Arvioinnissa painottuivat laajat esitysluonnokset, joten perustelusivujen määrällä mitattuna arviointineuvosto arvioi noin kolmanneksen hallituksen esitysten kokonaissivumäärästä.

Arviointineuvosto antoi lausuntoja lähes kaikkien ministeriöiden esityksistä. Eniten lausuntoja kertyi sosiaali- ja terveysministeriön antamista hallituksen esityksistä. Vaikutusarvioinneissa oli monia puutteita, vaikka joukossa oli myös muutama varsin hyvin tehty vaikutusarvio. Useimmin puutteet liittyivät yrityksiä, kotitalouksia ja viranomaisia koskeviin vaikutusarvioihin. Puutteita oli myös kansalaisten asemaan liittyvissä arvioissa sekä sosiaali- ja terveysvaikutuksissa, jotka kattavat muun muassa vaikutukset yhdenvertaisuuteen, lapsiin ja sukupuolten tasa-arvoon.

Karkean arvion mukaan hieman yli puolet neuvoston lausunnoissa esitetyistä puutteista korjattiin ainakin osittain esitysten jatkovalmistelussa.

Monien hallituksen esitysten kieliasu oli tekninen tai muutoin vaikeaselkoinen, mikä vaikeuttaa lain ymmärtämistä. Lainsäädännön noudattamisen ja kunnioittamisen kannalta on tärkeää, että myös muut kuin asiantuntijat saavat riittävän käsityksen lainmuutoksista ja niiden seurauksista.

Arviointineuvoston havaintojen mukaan lainsäädännön laadun parantaminen edellyttää vaikutusarviointeihin käytettyjen resurssien lisäämistä ministeriöissä. Lainvalmisteluun tulisi lisätä etenkin taloustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä osaamista, jotta luodaan edellytyksiä kokonaisvaltaisille vaikutusarvioinneille. Lainsäädännön laadun parantaminen tarvitsee onnistuakseen myös poliittisen päätöksenteon tuen. Olennainen osa tätä tukea on riittävän ajan antaminen valmistelutyölle.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417

Lainsäädännön arviointineuvoston vuosikatsaus 2017