Skip to content
Media
Valtioneuvoston kanslia frontpage

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder: Uppdaterad vaccinationsstrategi och strategi för testning och spårning tas i bruk

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.6.2022 17.21 | Publicerad på svenska 23.6.2022 kl. 10.48
Pressmeddelande 418/2022

Regeringens ministerarbetsgrupp för samordning av coronaåtgärder fick den 22 juni en översikt över sjukdomsläget och uppdateringarna av vaccinationsstrategin och strategin för testning och spårning.

De av social- och hälsovårdsministeriet uppdaterade strategierna tas i bruk den 1 juli 2022.

I vaccinationsstrategin är det viktigaste målet att skydda befolkningen mot den allvarliga formen av covid-19

Ministerarbetsgruppen behandlade uppdateringen av vaccinationsstrategin. Tack vare vaccinationerna kan man hålla samhället öppet, trygga en tillräcklig kapacitet inom hälso- och sjukvården och minska sär-skilt de allvarliga covid-19-fallen. Målet är att öka hela befolkningens vaccinationstäckning i enlighet med rekommendationerna, och i synnerhet i de befolkningsgrupper där risken för att insjukna allvarligt av co-vid-19 är högst.

Risken att få allvarliga symtom av covid-19 är fortfarande högst för de äldre. Risken ökar också av vissa underliggande sjukdomar och vissa läkemedel som försvagar effekten av vaccinerna. En hög vaccinations-täckning bland social- och hälsovårdspersonalen bidrar till att förhindra att epidemin sprids till anstalts-vården. Befolkningens vaccinationsskydd kommer vid behov att stärkas i enlighet med sjukdomsläget och den medicinska evidensen. De finländska experterna följer noggrant med hur läget utvecklar sig och vilka resultat nationell och internationell forskningarna ger.

I det rådande läget är det inte ändamålsenligt att testa och spåra smittfall i stor utsträckning

Syftet med testnings- och spårningsstrategin är att förebygga covid-19-smitta hos personer som hör till riskgrupperna, att hänvisa patienter med allvarliga symtom till vård och att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft. Smittspårningen ska koncentreras till sådana fall där det är ytterst viktigt att begränsa epidemins spridning.

I det rådande pandemiläget finns det inget behov att testa och spåra coronasmitta i stor utsträckning bland hela befolkningen. De festa finländare har dessutom ett bra vaccinationsskydd mot den allvarliga formen av covid-19. Inom hälso- och sjukvården testas i fortsättningen i första hand.

  • patienter med allvarliga symtom, enligt medicinska principer 
  • personer med lindriga symtom som hör till en riskgrupp med hög risk
  • gravida
  • anställda inom social- och hälsovården.

Personer som blivit utsatta för smitta, som insjuknat eller som har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom, ska fortfarande undvika närkontakt med andra människor.

Ersättning till kommunerna för kostnader orsakade av coronavirusepidemin

Ministerarbetsgruppen behandlade ersättningen till kommunerna för kostnader orsakade av coronaviru-sepidemin. Avsikten är att sända förordningsutkastet på remiss snarast möjligt.

Mer information:  
Laura Lindeberg, minister Lindéns specialmedarbetare, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Veli-Mikko Niemi, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Bilagor