Skip to content
Government and ministries Media

Undersökning: Medborgarnas ojämlikhet oroar finländarna

Statsrådets kommunikationsavdelning
8.3.2016 11.21
Pressmeddelande 99/2016

Finländarna är oroade över ojämlikheten mellan människor och mellan bostadsområden i Finland. Endast 24 procent av finländarna är helt eller delvis av den åsikten att de finska medborgarna är jämlika. Drygt hälften av dem som svarade på enkäten ansåg att ojämlikhet mellan människor utgör en betydande otrygghetsfaktor. Majoriteten ansåg också ojämlikheten mellan bostadsområdena vara ett växande problem i Finland.

Resultaten framgår av en undersökning som gjordes av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK). Undersökningen kartlade faktorer som stärker och rubbar finländarnas säkerhet, medborgarnas förmåga att klara av störningssituationer, uppfattningar om sannolikheten för olika risksituationer och godtagbarheten i fråga om det politiska beslutsfattandet.

Statens roll i tryggandet av medborgarnas säkerhet och utkomst

Majoriteten av dem som svarade på enkäten var av den åsikten att staten har en viktig roll när det gäller att trygga medborgarnas fysiska säkerhet (78 procent av svarspersonerna) och utkomst (62 procent). I genomsnitt antog ändå var tredje person att statens möjligheter att trygga den fysiska säkerheten och en tillräcklig utkomst kommer att minska ytterligare i framtiden.

Av enkäten framgick att det fanns ett samband mellan en låg utbildnings- och inkomstnivå och otrygghet och missnöje. Ju lägre utbildning svarspersonerna hade, desto oftare ansåg de att riksdagen inte tar tillräckligt ansvar för medborgarnas säkerhet.

Utdragen lågkonjunktur är det mest sannolika hotet

Deltagarna i enkäten tillfrågades om hur sannolikt de anser det vara att Finland blir utsatt för olika hot under de följande tre åren. Av dem svarade 54 procent att det mest sannolika hotet mot säkerheten är att den ekonomiska recessionen blir långvarig. Man ansåg inte att olika globala hot eller miljöhot är särskilt sannolika. I bedömningen av säkerheten i samhället och i det egna bostadsområdet svarade 89 procent av deltagarna att de anser Finland vara ett tryggt land. 

I enkäten kartlades också finländarnas beredskap inför olika störningssituationer. Resultaten visar att medborgarna inte är särskilt bra förberedda på problem med t.ex. tillgången på rinnande vatten, el eller livsmedel. Man skulle klara sig bäst utan kollektivtrafik (87 procent över en vecka eller längre) och sämst utan rinnande vatten (22 procent mindre än ett dygn).

Närstående människor, hemmet, utkomst, arbete och hälsa ger finländarna trygghet

Familjen, närstående människor och andra människorelationer var det vanligaste svaret på frågan om vad som ger finländarna trygghet. Det egna hemmet, utkomst, arbete och hälsa är andra faktorer som ger ökad trygghet.

Materialet i enkätundersökningen samlades in våren 2015, dvs. före ökningen av antalet asylsökande och debatten om migrationens påverkan på säkerheten. Undersökningen gjordes inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2014.

Forskningsrapporten Turvassa? Kansalaisturvallisuuden tila Suomessa

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Ytterligare information: Tuula Kekki, specialforskare, SPEK, tfn 040 157 7706 och Teija Mankkinen, forsknings- och utvecklingschef, SPEK, tfn 040 161 7787

(Ursprungligen offentliggjort på finska 8.3.2016)