FI SV EN

Statsrådets sessioner

Statsrådets kansli ansvarar för arrangemangen i samband med republikens presidents och statsrådets beslutsfattande och för protokollföringen vid sammanträdena. Till kansliets uppgifter hör dessutom att biträda vid arrangemangen i anslutning till regeringsskiften, att utveckla beslutsförfarandet och att förvalta stödsystemet för beslutsfattandet (PTJ).

Statsrådets kansli biträder vid samordningen av regeringens och riksdagens arbete. I praktiken sköter kansliet den officiella skriftväxlingen mellan riksdagen och regeringen, utdelningen av riksdagens spörsmål till ministerierna för att besvaras, arrangemangen kring riksdagens frågestunder från statsrådets sida samt övriga kontakter mellan regeringen och riksdagen.

Regeringen överlämnar årligen en berättelse över sin verksamhet till riksdagen. Denna berättelse lämnas från statsrådets kansli.

Regeringens årsberättelse

Information om beslut