FI SV EN

Utnyttjande av information i beslutsfattandet

Beredningen, beslutsfattandet och verkställandet i samhällspolitiken ska grunda sig på forskningsinformation. Kontinuiteten i samhällsutvecklingen stöds genom att man ser till att de samlade erfarenheterna och informationen om beslutens genomslagskraft styr beslutsfattandet på lång sikt.

För att målet ska kunna nås behövs en systematisk verksamhetsmodell som säkerställer en stark och horisontell kunskapsbas som stöd för beslutsfattandet och verksamheten i samhället. Verksamhetsmodellen utvecklas inom ramen för totalreformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering.

Statsrådets kansli ansvarar för samordningen av målen för statens sektorsforskning till stöd för beslutsfattandet. Detta innefattar

  • den övergripande koordineringen av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet;
  • ett årligt beslutsförslag för statsrådet om temana och fokusområdena inom den strategiska forskningen utifrån initiativ som rådet för strategisk forskning lagt fram och
  • samarbete med ministerierna, producenter av forsknings- och utredningsinformation, forskningsfinansiärer, näringslivet och organisationer inom ramen för olika nätverk