Finlands EU-ordförandeskap

Finlands tredje EU-ordförandeskap inleddes den 1 juli. Ordförandeskapet roterar i etablerad ordning mellan EU-medlemsstaterna och växlar halvårsvis.

Rådet eller ministerrådet är en institution i Europeiska unionen där medlemsstaternas regeringar representeras av medlemsstaternas ministrar. Rådet möts i flera olika sammansättningar, till exempel i rådet för jordbruk och fiske och rådet för rättsliga och inrikes frågor. Ordförandelandets minister är ordförande för alla andra råd utom utrikesrådet, där mötena leds av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. En representant för ordförandelandet leder också mötena i rådets arbetsgrupper på tjänstemannanivå. Europeiska rådet leds av en ständig ordförande.

Ordföranden har till uppgift att föra EU:s lagstiftningsarbete och politikinitiativ framåt i rådet och att se till att det finns kontinuitet i behandlingen av EU-ärenden. Dessutom representerar ordföranden rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner, i synnerhet Europaparlamentet och kommissionen.

Ordförandeskapets program

Prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap är att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen, att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, att stärka EU:s ställning som global klimatledare och att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet. Programmet för EU-ordförandeskapet offentliggjordes onsdagen den 26 juni.

Ordförandeskapet sköts i en grupp om tre länder som innehar ordförandeskapet efter varandra. De gör upp ett gemensamt så kallat trioprogram för 18 månader. Finland arbetar tillsammans med Rumänien och Kroatien. Allmänna rådet antog trioprogrammet i december 2018.

Informella möten i Helsingfors

Finland är ordförande för både rådets formella möten som hålls i Bryssel och Luxemburg och för de informella ministermöten som hålls i ordförandelandet. Syftet med de informella mötena är att diskutera aktuella EU-ärenden.

Finland har beslutat att under sitt ordförandeskap ordna följande sex informella ministermöten i Finlandiahuset i Helsingfors:

I Finland ordnas också möten på tjänstemannanivå.

Europeiska råden, informella möten på stats- och regeringschefsnivå samt eventuella möten på stats- och regeringschefsnivå med länder utanför EU ordnas i Bryssel.

Statsrådets kansli samordnar, planerar och genomför

Riktlinjerna för Finlands EU-politik fastställs i EU-ministerutskottet också under ordförandeskapet. Ministerierna ansvarar för beredningen av substansfrågor inom sina ansvarsområden samtidigt som de stöder sina ministrars arbete.

Statsrådets kansli ansvarar för helhetsplaneringen och genomförandet av EU-ordförandeskapet.

  • Statsrådets EU-sekretariat leder och samordnar beredningen av innehåll.
  • Statsrådets kanslis sekretariat för EU-ordförandeskapet ansvarar för de praktiska arrangemangen kring de möten som hålls i Finland.
  • Statsrådets kommunikationsavdelning leder kommunikationen under EU-ordförandeskapet.

Även Finlands ständiga EU-representation i Bryssel har en central roll när det gäller att bereda och genomföra ordförandeskapet.

Budgeten för EU-ordförandeskapet är 70 miljoner euro, vilket täcker mötes- och personalkostnaderna och kostnaderna för organiseringen av ordförandeskapet. I budgeten för inrikesministeriets förvaltningsområde reserveras dessutom anslag för säkerhetsutgifter under ordförandeskapsperioden.

Ordförandeländerna i rådet fram till 2030

eu2019.fi