Vireillä olevat asiat ja päätökset

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -rikkomusmenettelyssä. Rikkomusasioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

Sivun lopussa on lista viimeisen puolen vuoden aikana päättyneistä rikkomusmenettelyistä.

Rikkomusasiat

 Viralliset huomautukset

 • 18.5.2018 – 2018/2051 - turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi ja direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ja 2003/122/Euratom kumoamisesta annetun direktiivin 2013/59/EU täytäntöönpano

Täydentävät viralliset huomautukset

 •  

Perustellut lausunnot

 •  

Täydentävät perustellut lausunnot

 •  

Kanteet

 •  

EU-tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 • C-410/17 A (KHO:n er.pyyntö, arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan, 14 artiklan 1 kohdan ja 24 artiklan 1 kohdan tulkinta), 11.7.2018
 • C-578/17 Hartwall (KHO:n er.pyyntö, tavaramerkkidirektiivin 2008/95/EY 2 artiklan ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinta, erottamiskyky, väritavaramerkki, kuviotavaramerkki), 6.9.2018

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 • C-25/17 Jehovan todistajat  (KHO:n er.pyyntö,  henkilötietojen käsittely ja rekisterinpito, tietosuojadirektiivi 95/46/EY), tuomio 10.7.2018
 • C-15/17 Bosphorus Queen Shipping (KKO:n er.pyyntö, öljypäästömaksu, alusten aiheuttama ympäristön pilaantuminen,  rantaviiva ja tähän liittyvä etu, merioikeusyleissopimuksen 220 artiklan 6 kappaleen ja alusjäterikosdirektiivin 2005/35/EY 7 artiklan 2 kohdan tulkinta), tuomio 11.7.2018
 • C-247/17 Raugevicius (KKO:n er.pyyntö, henkilön luovuttaminen rangaistuksen täytäntöönpanoa varten muuhun kuin Euroopan unionin jäsenvaltioon), julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 25.7.2018
 • C-679/16 A (KHO:n er.pyyntö, vammaispalvelu, kunnan järjestämisvelvollisuus), tuomio 25.7.2018

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 7.6.2018

 • 2015/2125 - ympäristötiedon julkinen saatavuus, direktiivin 2003/4/EY saattamisen osaksi Suomen lainsäädäntöä
 • 2016/0630 - direktiivin (EU) 2015/2392 täytäntöönpano
 • 2017/0086 - direktiivin 2014/94/EU täytäntöönpano
 • 2016/2011 - lentoasemamaksudirektiivin 2009/12/EY täytäntöönpano ja lentoasemamaksujärjestelmä Finavian lentoasemilla

Komission päätökset 17.5.2018

 • 2016/0525 - direktiivin 2014/40/EU täytäntöönpano 

Komission päätökset 8.3.2018

 • 2016/0319 - direktiivin 2014/17/EU täytäntöönpano
 • 2016/0320 - direktiivin 2014/23/EU täytäntöönpano
 • 2016/0321 - direktiivin 2014/24/EU täytäntöönpano
 • 2016/0322 - direktiivin 2014/25/EU täytäntöönpano
 • 2016/0524 - direktiivin 2014/56/EY täytäntöönpano
 • 2016/0628 - direktiivin 2014/89/EU täytäntöönpano
 • 2016/0629 - direktiivin (EU) 2015/1127 täytäntöönpano
 • 2016/0745 - direktiivin 2014/89/EU täytäntöönpano
 • 2016/0746 - direktiivin 2014/92/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 25.1.2018

 • 2016/2030 - rakennusten energiatehokkuus, direktiivin 2010/31/EU virheellinen täytäntöönpano

Komission päätökset 7.12.2017

 • 2016/0326 - direktiivin 2014/30/EU täytäntöönpano
 • 2016/0329 - direktiivin 2014/33/EU täytäntöönpano
 • 2016/0330 - direktiivin 2014/34/EU täytäntöönpano
 • 2016/0331 - direktiivin 2014/35/EU täytäntöönpano
 • 2016/2040 - direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpano
 • 2017/0088 - direktiivin 2014/95/EU täytäntöönpano (paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE)
 • 2017/0090 - direktiivin (EU) 2015/2087 täytäntöönpano

Lisätietoja:

Curia - Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivusto
Rikkomista koskevat päätökset - Euroopan komission verkkosivusto
EU-tuomioistuinasiat -yksikkö - ulkoministeriön verkkosivusto