Vireillä olevat asiat ja päätökset

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -rikkomusmenettelyssä. Rikkomusasioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

Sivun lopussa on lista viimeisen puolen vuoden aikana päättyneistä rikkomusmenettelyistä.

Rikkomusasiat

 Viralliset huomautukset

 • 22.5.2019 - 2019/0138 - Sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa annetun direktiivin 2014/55/EU täytäntöönpano

Täydentävät viralliset huomautukset

 • ei vireillä olevia asioita

Perustellut lausunnot

 • ei vireillä olevia asioita

Täydentävät perustellut lausunnot

 • ei vireillä olevia asioita

Kanteet

 • C-217/19 Euroopan komissio v. Suomen tasavalta (haahkakoiraiden kevätmetsästys Ahvenanmaan maakunnassa)

EU-tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 • C-578/18 Energiavirasto (KHO:n er.pyyntö, sähkösiirtotoiminta, laskutusta koskevan ehdon lainmukaisuus, asianosaisasema, kuluttajansuoja, sähkömarkkinadirektiivin 2009/72/EY 37 artiklan tulkinta), 19.6.2019

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 • Yhdistetyt asiat C-609/17 ja C-610/17 TSN ym. (työtuomioistuimen er.pyynnöt, työntekijän oikeus siirtää vuosilomansa sairaustapauksessa työkyvyttömyysajan kuuden ensimmäisen lomapäivän osalta, työehtosopimukseen perustuvan loman siirtäminen, työaikadirektiivin 2003/88/EY  7 artiklan 1 kohdan ja/tai Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohdan tulkinta), julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 4.6.2019

 • C-433/18 Aktiva Finants (KKO:n er. pyyntö, ulkomaisen tuomion julistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi, tuomioistuimen toimivalta, siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 muutoksenhakua koskevan 43 artiklan 1 ja 3 kohtien tulkinta), julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 29.7.2019

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 11.4.2019

 • 2017/0258 - bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY mukaisista laskentamenetelmistä ja raportointivaatimuksista annetun direktiivin (EU) 2015/652 täytäntöönpano
 • 2017/0354 - direktiivin (EU) 2015/719 täytäntöönpano
 • 2018/0170 - direktiivin (EU) 2016/680 täytäntöönpano

Komission päätökset 7.3.2019

 • 2018/0173 - direktiivin (EU) 2016/943 täytäntöönpano
 • 2018/0339 - direktiivin (EU) 2017/1564 täytäntöönpano

Komission päätökset 24.1.2019

 • 2017/0349 - direktiivin 2014/52/EU täytäntöönpano
 • ​2017/0355 - direktiivin (EU) 2016/2309 täytäntöönpano

Komission päätökset 8.11.2018

 • 2014/2001 - direktiivin 2005/29/EY puutteellinen täytäntöönpano koskien sopimattomia kaupallisia menettelyjä
 • ​2016/0192 - direktiivin 2014/61/EU täytäntöönpano
 • 2018/0072 - direktiivin (EU) 2015/2302 täytäntöönpano
 • ​2018/2132 - komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/68 sähköisten kuljettajakorttirekistereiden yhteenliittämisen edellyttämistä yhteisistä menettelyistä ja eritelmistä

Lisätietoja:

Curia - Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivusto
Rikkomista koskevat päätökset - Euroopan komission verkkosivusto
EU-tuomioistuinasiat -yksikkö - ulkoministeriön verkkosivusto