Vireillä olevat asiat ja päätökset

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -rikkomusmenettelyssä. Rikkomusasioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

Sivun lopussa on lista viimeisen puolen vuoden aikana päättyneistä rikkomusmenettelyistä.

Rikkomusasiat

 Viralliset huomautukset

 • 15.7.2021 - INFR(2021)2058 - palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta annetun direktiivin 2014/67/EU puutteellinen täytäntöönpano
 • 23.9.2021 - INFR(2021)2110 - eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä annetun neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS virheellinen täytäntöönpano
 • 23.9.2021 - INFR(2021)2126 - terrorismin torjumisesta annetun direktiivin (EU) 2017/541 puutteellinen täytäntöönpano
 • 23.9.2021 - INFR(2021)2128 - luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun direktiivin 2014/59/EU puutteellinen täytäntöönpano

Täydentävät viralliset huomautukset

 • ei vireillä olevia asioita

Perustellut lausunnot

 • ei vireillä olevia asioita 

Täydentävät perustellut lausunnot

 • ei vireillä olevia asioita

Kanteet

 • C-217/19 Euroopan komissio v. Suomen tasavalta (haahkakoiraiden kevätmetsästys Ahvenanmaan maakunnassa)

EU-tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 • C-35/20 Syyttäjä (KKO:n er. pyyntö) – Asetus (EY) N:o 562/2006 (Schengenin rajasäännöstö) – Vapaan liikkuvuuden direktiivi 2004/38/EY – Velvollisuus pitää matkustusasiakirjaa mukana maasta lähtiessä ja sinne palatessa – Valtionrajarikos – Päiväsakkojärjestelmän mukaisesti määrätyn rangaistuksen suhteellisuus, 6.10.2021

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 • C-342/20 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Helsingin HAO:n er. pyyntö) – SEUT 63 ja 65 artikla – Pääomien vapaa liikkuvuus – SEUT 49 artikla – Sijoittautumisvapaus – Ulkomainen yhtiömuotoinen sijoitusrahasto – Rinnastaminen tuloverosta vapaaseen suomalaiseen erikoissijoitusrahastoon – Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä saadun tulon verottaminen, julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 6.10.2021

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 23.9.2021

 • 2017/0353 - direktiivin 2014/47/EU täytäntöönpano
 • 2018/0340 - direktiivin (EU) 2017/853 täytäntöönpano
 • 2019/0042 - direktiivin (EU) 2017/2103 täytäntöönpano

Komission päätökset 15.7.2021

 • 2019/2220 - tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun direktiivin 2010/63/EU puutteellinen täytäntöönpano

Komission päätökset 9.6.2021

 • 1995/2088 - lentoliikennesopimus Suomi - Amerikan Yhdysvallat 
 • 2018/4041 - konserniavustuksesta verotuksessa annetun kansallisen lainsäädännön mahdollinen ristiriita SEUT-sopimuksen 49 artiklan ja ETA-sopimuksen 31 artiklan kanssa 
 • 2018/2051 - direktiivin 2013/59/Euratom täytäntöönpano turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi
 • 2019/0321 - direktiivin (EU) 2019/782 täytäntöönpano 
 • 2019/2277 - yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista annetun meristrategiadirektiivin virheellinen täytäntöönpano
 • 2020/2048 - tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetun komission asetuksen (EY) 29/2009 virheellinen soveltaminen

Lisätietoja:

Curia - Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivusto
Rikkomista koskevat päätökset - Euroopan komission verkkosivusto
EU-tuomioistuinasiat -yksikkö - ulkoministeriön verkkosivusto