Vireillä olevat asiat ja päätökset

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -rikkomusmenettelyssä. Rikkomusasioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

Sivun lopussa on lista viimeisen puolen vuoden aikana päättyneistä rikkomusmenettelyistä.

Rikkomusasiat

 Viralliset huomautukset

 • 8.3.2019 - 2018/2403 - Asetuksen (EU) 2016/424 köysiratalaitteistoista ja asetuksen (EU) 2016/425 henkilönsuojaimista virheellinen täytäntöönpano

 • 8.3.2019 - 2018/4041 - Konserniavustuksesta verotuksessa annetun kansallisen lainsäädännön mahdollinen ristiriita SEUT-sopimuksen 49 artiklan ja ETA-sopimuksen 31 artiklan kanssa

 • 30.1.2019 – 2019/0041-2019/0042 – Kahden direktiivin täytäntöönpano

 • 25.1.2019 - 2018/2278 - Direktiivien 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU puutteellinen täytäntöönpano koskien julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 

 • 25.1.2019 - 2018/2289 - Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY muutettuna direktiivillä 2013/55/EU puutteellinen täytäntöönpano

 • 25.1.2019 – 2018/2371 - Direktiivin (EU) 2015/1513 virheellinen täytäntöönpano koskien bensiinin ja dieselpoltto-aineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta

Täydentävät viralliset huomautukset

 • ei vireillä olevia asioita

Perustellut lausunnot

 • 8.3.2019 - 2018/0171 - Matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten annetun direktiivin (EU) 2016/681 täytäntöönpano

 • 8.3.2019 - 2018/2169 - Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta annetun direktiivin 2013/55/EU puutteellinen täytäntöönpano

 • 25.1.2019 – 2017/0350 - Direktiivin (EU) 2015/849 puutteellinen täytäntöönpano koskien rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

Täydentävät perustellut lausunnot

 • ei vireillä olevia asioita

Kanteet

 • C-217/19 Euroopan komissio v. Suomen tasavalta (haahkakoiraiden kevätmetsästys Ahvenanmaan maakunnassa)

EU-tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 • ei vireillä olevia asioita

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 • C-674/17 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (KHO:n er.pyyntö, luontodirektiivin 92/43/ETY 16 artiklan 1 kohdan e alakohdan tulkinta suden metsästyksen poikkeuslupaa koskevassa kansallisessa päätöksenteossa), julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 8.5.2019

 • Yhdistetyt asiat C-609/17 ja C-610/17 TSN ym. (työtuomioistuimen er.pyynnöt, työntekijän oikeus siirtää vuosilomansa sairaustapauksessa työkyvyttömyysajan kuuden ensimmäisen lomapäivän osalta, työehtosopimukseen perustuvan loman siirtäminen, työaikadirektiivin 2003/88/EY  7 artiklan 1 kohdan ja/tai Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohdan tulkinta), julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 14.5.2019

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 7.3.2019

 • 2018/0173 - direktiivin (EU) 2016/943 täytäntöönpano
 • 2018/0339 - direktiivin (EU) 2017/1564 täytäntöönpano

Komission päätökset 24.1.2019

 • 2017/0349 - direktiivin 2014/52/EU täytäntöönpano
 • ​2017/0355 - direktiivin (EU) 2016/2309 täytäntöönpano

Komission päätökset 8.11.2018

 • 2014/2001 - direktiivin 2005/29/EY puutteellinen täytäntöönpano koskien sopimattomia kaupallisia menettelyjä
 • ​2016/0192 - direktiivin 2014/61/EU täytäntöönpano
 • 2018/0072 - direktiivin (EU) 2015/2302 täytäntöönpano
 • ​2018/2132 - komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/68 sähköisten kuljettajakorttirekistereiden yhteenliittämisen edellyttämistä yhteisistä menettelyistä ja eritelmistä

Lisätietoja:

Curia - Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivusto
Rikkomista koskevat päätökset - Euroopan komission verkkosivusto
EU-tuomioistuinasiat -yksikkö - ulkoministeriön verkkosivusto