Vireillä olevat asiat ja päätökset

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -rikkomusmenettelyssä. Rikkomusasioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

Sivun lopussa on lista viimeisen puolen vuoden aikana päättyneistä rikkomusmenettelyistä.

Rikkomusasiat

 Viralliset huomautukset

 • 8.10.2020 – 2020/0424-2020/0429 - kuuden direktiivin täytäntöönpano

 • 20.7.2020 - 2020/0324-2020/0328 - viiden direktiivin täytäntöönpano

 • 3.7.2020 - 2020/2218 - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/18/EU täytäntöönpano

Täydentävät viralliset huomautukset

 • ei vireillä olevia asioita

Perustellut lausunnot

 • 3.7.2020 - 2018/2051 - turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi ja direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ja 2003/122/Euratom kumoamisesta annetun direktiivin 2013/59/Euratom täytäntöönpano

Täydentävät perustellut lausunnot

 • ei vireillä olevia asioita

Kanteet

 • C-217/19 Euroopan komissio v. Suomen tasavalta (haahkakoiraiden kevätmetsästys Ahvenanmaan maakunnassa)

EU-tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 • ei vireillä olevia asioita

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 • C-480/19 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (KHO:n er. Pyyntö) - SEUT 63 ja 65 artikla — Pääomien vapaa liikkuvuus — Ulkomaisesta sijoitusrahastosta saadun tulon verottaminen, julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 19.11.2020

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 2.7.2020

 • 2018/0258 - direktiivin (EU) 2016/2284 puutteellinen täytäntöönpano koskien tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä

Komission päätökset 14.5.2020

 • 2017/0350 - direktiivin (EU) 2015/849 puutteellinen täytäntöönpano koskien rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

 

Lisätietoja:

Curia - Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivusto
Rikkomista koskevat päätökset - Euroopan komission verkkosivusto
EU-tuomioistuinasiat -yksikkö - ulkoministeriön verkkosivusto