Vireillä olevat asiat ja päätökset

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -rikkomusmenettelyssä. Rikkomusasioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

Sivun lopussa on lista viimeisen puolen vuoden aikana päättyneistä rikkomusmenettelyistä.

Rikkomusasiat

 Viralliset huomautukset

 • 11.10.2019 - 2019/2220 - tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun direktiivin 2010/63/EU puutteellinen täytäntöönpano

 • 11.10.2019 - 2019/2231 - lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta annetun direktiivin 2011/93/EU puutteellinen täytäntöönpano

 • 11.10.2019 - 2019/2277 - yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteet - meristrategiadirektiivin virheellinen täytäntöönpano11.10.2019 - 2019/2277 - yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteet - meristrategiadirektiivin virheellinen täytäntöönpano

 • 22.5.2019 - 2019/0138 - Sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa annetun direktiivin 2014/55/EU täytäntöönpano

Täydentävät viralliset huomautukset

 • ei vireillä olevia asioita

Perustellut lausunnot

 • 11.10.2019 - 2018/0258 - tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta annetun direktiivin (EU) 2016/2284 täytäntöönpano

Täydentävät perustellut lausunnot

 • ei vireillä olevia asioita

Kanteet

 • C-217/19 Euroopan komissio v. Suomen tasavalta (haahkakoiraiden kevätmetsästys Ahvenanmaan maakunnassa)

EU-tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 • ei vireillä olevia asioita

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 • C-832/18 Finnair (Hgin HO:n er. pyyntö, lentoliikenne, matkustaja, kuluttajansuoja, korvaukset, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan 1 ja 2 kohdan tulkinta), tuomio 12.3.2020

 • C-578/18 Energiavirasto (KHO:n er.pyyntö, sähkösiirtotoiminta, laskutusta koskevan ehdon lainmukaisuus, asianosaisasema, kuluttajansuoja, sähkömarkkinadirektiivin 2009/72/EY 37 artiklan tulkinta), julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 24.10.2019

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 12.2.2020

 • 2017/0352 - direktiivin 2014/46/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 10.10.2019

 • 2018/0338 - direktiivin (EU) 2016/2102 täytäntöönpano julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta

 • 2018/2371 - direktiivin (EU) 2015/1513 virheellinen täytäntöönpano koskien bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta

 • 2019/0041 - direktiivin (EU) 2017/845 täytäntöönpano direktiivin 2008/56/EY muuttamisesta meristrategioiden valmistelussa huomioon otettavien tekijöiden ohjeellisten luetteloiden osalta

 • 2017/0467 - direktiivin (EU) 2017/593 täytäntöönpano

 • 2019/0116 - jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin (EU) 2015/2436 täytäntöönpano

 • 2019/2059 - täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/480 täytäntöönpano

Komission päätökset 25.7.2019

 • 2018/2403 - asetuksen (EU) 2016/424 köysiratalaitteistoista ja asetuksen (EU) 2016/425 henkilönsuojaimista virheellinen täytäntöönpano

Lisätietoja:

Curia - Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivusto
Rikkomista koskevat päätökset - Euroopan komission verkkosivusto
EU-tuomioistuinasiat -yksikkö - ulkoministeriön verkkosivusto