EU-tehtävät

EU:n toimielimet tarjoavat useanlaisia työsuhteita vakituisista viroista lyhyempiaikaisiin työtehtäviin. Tarkemmat tiedot työkuvista ja henkilöstöluokista löytyvät EPSOn verkkosivuilta.
Henkilöstöluokat - EPSO
Työnkuvat - EPSO

Vakituiset virat

EU-toimielimet rekrytoivat vakituisen henkilökunnan avoimien kilpailujen kautta. Uusien virkamiesten valinnan hoitaa Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto EPSO. Perusedellytyksenä EU-tehtäviin hakeutumiselle on EU-kansalaisuus, kahden EU:n virallisen kielen taito ja korkeakoulututkinto ja/tai työkokemus. Tarkat tiedot kunkin kilpailun pätevyysvaatimuksista ja edellytyksistä löytyvät EPSOn sivuilla julkaistavasta kilpailuilmoituksesta.     
Lue lisää Kilpailut-osiossa

EU:lla on kolme vakinaisten virkojen sopimustyyppiä: hallintovirkamiesten (AD), hallintoavustajien (AST) ja sihteeri- ja virkailijahenkilöstön (AST/SC) sopimukset.

Hallintovirkamiesten tehtäväryhmissä on 12 palkkaluokkaa (AD5-AD16). Hallintoavustajien tehtäväryhmässä on 11 palkkaluokkaa (AST1 - AST11). Tulkit ja kääntäjät kuuluvat AD-tehtäväryhmään.

Hallintovirkamiehet (AD)

Hallintovirkamiesten -ryhmään (administrator, AD) kuuluvat johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät sekä tutkimustehtävät. Suurin osa paikoista on yleisuran tehtäviä, jotka ovat avoinna minkä tahansa alan korkeakoulututkinnon suorittaneille  hakijoille (kandidaatin tutkinto tai vastaava). Yleisvirkamieskilpailussa hakijoilta ei vaadita työkokemusta. Erityisalojen osaajille järjestetään  omia alakohtaisia kilpailuja tarpeen mukaan, ja niihin vaaditaan tutkinto ja työkokemusta haettavalta alalta.

Hallintovirkamiesten tehtävänkuvaan voi kuulua  esimerkiksi EU-lainsäädäntöä ja budjettia valmistelevat tehtävät, talouspolitiikkaa koskevat koordinaatiotehtävät, EU-oikeuteen liittyvät tehtävät tai  neuvottelut kolmansien maiden kanssa. Hallintovirkamiesten tehtäväkenttä on vastuullinen heti uran alusta alkaen. Palvelukseen otto tapahtuu avoimilla kilpailuilla alimpiin palkkaluokkiin (AD5-AD7) . 

Kääntäjät ja tulkit (AD)

Perusvaatimuksena kääntäjän tehtäviin on korkeakoulututkinto miltä tahansa alalta ja äidinkielen lisäksi  kahden virallisen EU-kielen  taito. Tulkeilta vaaditaan alan tutkinto. Kääntäjiä ja tulkkeja palkataan vakituiseen työsuhteeseen, mutta erityistapauksissa tai kiireellisissä tilanteissa myös tilapäisesti. Palvelukseen otossa on eroja eri toimielinten välillä. EU-toimielimet käyttävät paljon myös freelance-kääntäjiä ja -tulkkeja, joiden kanssa tehdään erilliset sopimukset.

Kääntäjistä suurin osa työskentelee Euroopan komission käännöstoimen pääosaston (DGT), unionin neuvoston pääsihteeristön ja Euroopan parlamentin pääsihteeristön palveluksessa. Tulkeille työmahdollisuuksia tarjoavat ennen kaikkea komission tulkkauksen pääosasto (SCIC) sekä Euroopan parlamentin ja unionin tuomioistuimen tulkkauspalvelut.

Lisätietoja tulkkien ja kääntäjien uravaihtoehdoista

Euroopan parlamentti
Kääntäminen ja tulkkaus

Euroopan komissio
Käännöstoimen pääosasto
Tulkkauksen pääosasto

Euroopan unionin neuvosto
Pääsihteeristön kielipalvelu (pdf)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea
Yhteinen käännöspalvelu

Tuomioistuimet
Euroopan unionin tuomioistuimen työpaikat
Tilintarkastustuomioistuimen työpaikat
Euroopan unionin elinten käännöskeskus

Hallintoavustajat (AST)

Hallintoavustajien (assistant, AST) tehtävät kuuluvat pääpiirteissään toimeenpanoa koskeviin työvaiheisiin kaikilla EU:n toiminta-alueilla. Toimenkuva voi olla esimerkiksi yksikön sihteerin, henkilösihteerin tai -assistentin tehtävät tai hallintoon liittyvät avustavat toimet, kuten talous- tai asiakirjahallinto ja tietotekninen lähituki. Tehtävät voivat liittyä esimerkiksi tietotekniikan, viestinnän, tullihallinnon, varainhoidon, tutkimuksen tai kirjanpidon alaan. Haku pysyvään virkaan tapahtuu avoimien kilpailuiden kautta. Vaatimuksena on ylioppilastutkinto tai kolmen vuoden ammatillinen koulutus. Alaan liittyvää työkokemusta vaaditaan yleensä kaksi vuotta. Tähän liittyvät vaatimukset saattavat vaihdella.

AST-luokkaan on sisällytetty myös palveluhenkilöstö, kuten vahtimestarit ja autonkuljettajat. 

Sihteeri- ja virkailijahenkilöstö (AST/SC)

Sihteeri- ja virkailijahenkilöstö (secretaries/clerks) toimii yleensä toimiston hoitoon liittyvissä töissä ja hallinnon tukitehtävissä. Sen vastuulle voi kuulua esimerkiksi asiakirjojen valmistelu, kokousten järjestely ja koordinointi sekä johdon sihteerin tai osastosihteerin tehtävät. Sihteeri- ja virkailijahenkilöstö toimii EU:n toimielimissä yleensä toimistonhoitoon liittyvissä töissä ja hallinnon tukitehtävissä. 

Palkkaluokat ja hakuedellytykset

Hallintovirkamiehet

AD5: kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto, työkokemusta ei vaadita

AD6: kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu 3 vuoden työkokemus

AD7: kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu 6 vuoden työkokemus

Assistentit ja sihteerit/virkailijat

AST/SC: vähintään yhden vuoden mittainen keskiasteen jälkeinen sihteerialan koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, tai

Keskiasteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä sen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus sihteerintehtävistä tai

Vähintään yhden vuoden mittainen ammatillinen koulutus ja sen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

AST 1 tai AST3: vähintään toisen asteen koulutuksen suorittamista ja soveltuvaa työkokemusta tai soveltuvaa ammatillista tutkintoa

Viimeisin tieto vaadittavasta koulutuksesta, työkokemuksesta ja muista edellytyksistä löytyy EPSOn sivuilla julkaistavasta kilpailuilmoituksesta. 

Sopimussuhteiset toimihenkilöt (CAST)

EU:ssa on mahdollista hakea myös määräaikaisiin sopimussuhteisiin tehtäviin. Sopimussuhteisia työntekijöitä käytetään tilanteissa, joissa kaivataan tilapäistä asiantuntijaosaamista tietyllä sektorilla. Tehtäviä on tarjolla sekä asiantuntija- että assistenttitasolla.  

Sopimussuhteisiin tehtäviin on jatkuva haku. Hakuprosessi on varsinaisia virkamieskilpailuja kevyempi menettely. Työsopimus solmitaan yleensä kolmeksi vuodeksi, ja se on uusittavissa kerran. Palkkaluokat FG III – FG IV vastaavat asiantuntijatason tehtäviä, FG I – FG II vastaavat assistenttitason tehtäviä. 

Sopimussuhteisiin tehtäviin palkataan:

  • Euroopan komission pääosastoille Euroopan komission pääosaston alaisiin toimistoihin, kuten infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistoon Brysseliin ja Luxemburgiin
  • Erillisvirastoihin
  • Euroopan komission kansallisiin edustustoihin ja edustustoihin kolmansissa maissa, erityisesti kehitysyhteistyötehtäviin

Opas sopimussuhteisiin tehtäviin
Erillisvirastot - Europa.eu
Komission edustustot jäsenvaltioissa - Euroopan komissio
EU:n edustustot - Euroopan komissio

Väliaikaiset työntekijät (TEMP)

Väliaikaisella työsopimuksella voidaan palkata työntekijöitä määräajaksi erikoisalojen osaamista vaativiin tai tilapäisiin tehtäviin, esimerkiksi tutkimustyöhön. Väliaikaisten työntekijöiden rekrytointi on yleensä suoraan kunkin EU-toimielimen tai -viraston vastuulla, ja avoimet tehtävät julkaistaan myös EPSOn verkkosivuilla. Voit myös toimittaa tietosi EU:n sähköiseen ansioluettelotietokantaan.
Väliaikaiset työntekijät - EPSO

Kansalliset asiantuntijat

Jäsenmaat voivat lähettää EU:n toimielimiin niin sanottuja kansallisia asiantuntijoita jäsenmaan omalla kustannuksella. Kansallisten asiantuntijoiden toimikausi on pääsääntöisesti kaksi vuotta.

Suomi voi valtion talousarvioon sisällytetyn momentin kautta kustantaa noin kymmenkunta kansallista asiantuntijaa työskentelemään EU:n toimielimissä sellaisissa tehtävissä, jotka tukevat Suomen EU-politiikkaa. Lähettäjätaho, kuten ministeriö tai virasto, voi myös maksaa kansallisen asiantuntijan sosiaaliturva- ja palkkakustannukset itse.

Koska kiinnostus kansallisten asiantuntijoiden tehtäviin on suurempaa kuin käytettävissä olevat varat, tehtäviä joudutaan priorisoimaan. Priorisointi tehdään ministeriöiden välisessä EU-asioiden komiteassa. Ehdotuksia kansallisiksi asiantuntijoiksi voivat tehdä ministeriöt ja muut EU-asioiden komiteassa edustettuina olevat tahot, kuten Ahvenanmaan maakuntahallitus tai Suomen Pankki.

Ura tutkijana

Tutkimustyötä Euroopan unionissa tehdään pääsääntöisesti Euroopan komission alaisuudessa. Tutkijoita rekrytoidaan myös avointen kilpailujen kautta.
Pääosastot ja yksiköt - Euroopan komissio
Lisätietoa Kilpailut-osiossa

Apulaisasiantuntijat EU:n edustustoissa (Junior Professionals in Delegations, JPD)

EU tarjoaa nuorille asiantuntijatehtäviä kehitysmaissa sijaitsevissa edustustoissa. Ohjelman rahoittajina toimivat Suomen ulkoministeriö ja Euroopan komissio. EU:n apulaisasiantuntijoiden henkilövalintaa ja rekrytointia hoitaa kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.
Lue lisää hausta CIMOn verkkosivuilta
Ulkoministeriön kehityskysymysten yksikkö
Euroopan ulkosuhdehallinto

Euroopan parlamentin jäsenten avustajat

Tietoa parlamentin jäsenten avustajien työstä ja hakumenettelyistä on Euroopan parlamentin sivustoilla ja parlamentin poliittisten ryhmien verkkosivustoilla.