Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen om utkastet till regering-ens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.3.2020 17.17 | Publicerad på svenska 20.3.2020 kl. 16.48
Pressmeddelande

Utkastet till proposition är genomgående väl förberett. Genom propositionen får man enkelt en uppfattning om nuläget och utvecklingsbehoven inom elektronisk kom-munikation. Förhandlingsprocessen i fråga om direktiven, Finlands ståndpunkter och det nationella handlingsutrymmet presenteras på ett exemplariskt sätt. Konse-kvensbedömningen är i regel täckande och noggrant övervägd. I synnerhet konse-kvenserna för företag beskrivs bra utifrån analytisk bedömning, forskningsdata och andra länders erfarenheter. Propositionen har beretts noggrant och öppet utifrån ett utkast till proposition, vilket sannolikt har bidragit till propositionsutkastets höga kvalitet. I sin helhet följer propositionen anvisningarna för konsekvensbedömning av lagförslag och rådet har bara några utvecklingsförslag för utkastet:

  1. I utkastet till proposition konstateras det att ökade investeringar i kommunikationsnät kan leda till en ökning av energiförbrukningen och på så sätt medföra konsekvenser för miljön.  Enligt utkastet är det dock svårt att exakt bedöma dessa konsekvenser. En bedömning av miljö- och klimateffekterna är visserligen osäker på grund av bristfälliga forskningsdata. Det är dock sannolikt att energiförbrukningen ökar betydligt då kommunikationsnäten byggs, vilket kunde lyftas fram tydligare.
  2. Ett av syftena med propositionen är att förbättra tillgången till supersnabba förbindelser inom unionen och främja ibruktagningen av 5G-nät. De makroekonomiska fördelarna med de snabba förbindelserna behandlas splittrat i utkastet till proposition. De makroekonomiska fördelarna kunde sammanställas så att de blir klarare för läsaren.
  3. Utkastet till proposition är i huvudsak begripligt skrivet, men det finns vissa oklara och tekniska avsnitt där det kan vara svårt att förstå betydelsen av det som behandlas.

Rådet anser att utkastet till regeringens proposition uppfyller kraven i anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet föreslår endast några få tillägg till utkastet till regeringens proposition.