Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto: Subjektiivista päivähoito-oikeutta koskeva uudistus hyvin valmisteltu

Valtioneuvoston viestintäosasto 3.10.2019 10.54
Tiedote 491/2019

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut subjektiivista päivähoito-oikeutta koskevaa uudistusta. Uudistuksen mukaan kaikilla lapsilla on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen ja lapsen vanhempien määrittämän tarpeen mukaan, eikä varhaiskasvatusoikeuden laajuus olisi riippuvainen lapsen huoltajien perhevapaista, opinnoista tai työmarkkina-asemasta. Uudistus on valmisteltu hyvin ja erityisesti yhteiskunnallisia vaikutuksia on arvioitu monipuolisesti.

Subjektiivista päivähoito-oikeutta koskevassa hallituksen esityksessä uudistuksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset on kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi. Uudistuksen valmistelussa on käytetty hyväksi myös ajantasaista tutkimustietoa. 

Arviointineuvosto pitää hyvänä, että julkistaloudellisia vaikutuksia on arvioitu euromääräisesti ja että arvioinnin perusteita on myös avattu. Uudistuksessa olisi syytä arvioida myös dynaamisia vaikutuksia kansantalouteen sekä euromääräisiä kokonaisvaikutuksia yksityisille päiväkodeille tai ainakin haarukoida niiden kokoluokkaa.

Uudistuksessa on arvioitu lapsi- ja perhevaikutuksia sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia monipuolisesti ja tukeutuen myös tutkimustietoon.  Esityksen mukaan uudistuksella on positiivisia vaikutuksia muun muassa lasten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, koulumenestykseen ja pärjäämiseen yhteiskunnassa sekä syrjäytymisen ehkäisyyn ja ihmissuhteisiin. Lisäksi on tuotu perusoikeusvaikutuksia esiin. Myös vaikutuksia työllisyyteen ja sukupuolivaikutuksia on arvioitu.  Kokonaisuudessaan lapsi- ja perhevaikutuksia sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia on arvioitu esitysehdotuksessa monipuolisesti ja ansiokkaasti. Vaikutusarviointia voi pitää esimerkillisenä.

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta. Uudistus on valmisteltuopetus- ja kulttuuriministeriössä. Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen vaatimukset.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Kaijus Ervasti, p. 050 478 0316, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.