Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 2.7.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 1.7.2020 15.19
Tiedote 466/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Jussi Lindgren, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 432
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen)

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Oikeusministeriö

Kirta Heine, hallitusneuvos p. 0295 150 214
- Jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikausiksi 1.11.2020 - 31.10.2023 ja 1.1.2021-31.12.2023

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Sisäministeriö

Jukka Aalto, osastopäällikkö p. 0295 488 510
- Poliisihallituksen poliisiylijohtajan viran täyttäminen

Matti Sarasmaa, raja- ja meriosaston osastopäällikkö, prikaatikenraali p. 0295 421 101
- Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkönä toimivan hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen ja tehtävään määrääminen

Wivi-Ann Wagello-Sjölund, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 640
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen EU/1313/2013 muuttamisesta

Hanne Huvila, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 313
- Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Marketta Henriksson, finanssineuvos p. 0295 530 441
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 409 final teknisen tuen välineen perustamisesta (teknisen tuen väline)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 408 final elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (elpymis- ja palautumistukiväline)

Kristina Sarjo, finanssineuvos p. 0295 530 055
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä (julkisen sektorin lainajärjestely)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (InvestEU-ohjelma)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakavaraisuustukivälineestä ja asetuksen (EU) N:o 1017/2015 muuttamisesta (vakavaraisuustukiväline)

Anna Hyvärinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 405
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta vuosia 2014-2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) No 1311/2013 muuttamisesta ja komission lisätalousarvioesityksestä nro 6 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 (lisäbudjetti 6/2020; Euroopan unioni)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Katri Kurppa, hallitusneuvos p. 0295 330 063
- Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Virve Haapajärvi, hallitusneuvos p. 0295 047 027
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 99/2020 vp) täydentämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön viran täyttäminen
- Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Jorma Pietiläinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 250 228
- Muutos korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien vuoden 2020 käyttösuunnitelmaan

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen