Suomi on aktiivinen ja vastuullinen toimija

Suomi haluaa olla arktisen alueen aktiivinen toimija kestävällä tavalla. Suomi hakee arktisesta toiminnasta kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä arktista ympäristöä kunnioittaen. Suomen arktisen politiikan lähtökohdat linjataan hallitusohjelmassa

Arktisen politiikan tavoitteet on määritelty tarkemmin vuonna 2013 hyväksytyssä Suomen arktisessa strategiassa. Strategian johtoajatus on tehdä Suomesta kestävän kehityksen edelläkävijä arktisella alueella. Strategia tarkastelee Suomen arktisen aseman vahvistamista, avautuvia kaupankäynnin mahdollisuuksia, ympäristöä, turvallisuutta ja vakautta, pohjoisten alueiden asemaa, kansainvälistä yhteistyötä ja arktista osaamista laajasti ymmärrettynä. Alkuperäiskansojen oikeuksien edistäminen on keskeinen osa Suomen arktista ja ihmisoikeuspolitiikkaa.

Strategian päälinjat ovat edelleen voimassa. Hallitus linjasi strategian painopisteitä vuonna 2016. Strategian päivitys täsmentää Suomen roolia ja hallituksen tavoitteita arktisen alueen kehityksestä. Päivityksessä käydään läpi strategia hallitusohjelman tavoitteiden ja painopistealueiden näkökulmasta sekä tuodaan esiin päivityksen prioriteetit.

Juha Sipilän hallitus hyväksyi maaliskuussa 2017 päivityksen toimenpidesuunnitelman, joka konkretisoi ja mahdollisuuksien mukaan aikatauluttaa Suomen tavoitteita.

Kaikessa toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen reunaehdot. Suomi haluaa olla keskeinen ratkaisujen tuottaja erilaisissa arktisen kehityksen pulmakysymyksissä innovatiivisten tuotteiden ja toimintatapojen avulla. Erityisesti korostetaan Suomen arktista osaamista, kestävää matkailua ja infrastruktuurin ratkaisuja.

Tavoitteena on, että Suomi on johtava toimija kansainvälisessä arktisessa politiikassa sekä Euroopan unionissa että globaalisti. Suomi pitää EU:ta keskeisenä arktisen alueen toimijana ja tukee EU:n arktisen politiikan vahvistumista. Suomen tavoite on nostaa arktisen yhteistyön kehittäminen EU:n ulkosuhteiden yhdeksi painopisteeksi. Euroopan unionin kolmas arktinen tiedonanto julkaistiin vuonna 2016. Tiedonannossa esitetyt mahdollisuudet tulee hyödyntää täysimääräisesti. Suomi vaikuttaa aktiivisesti tiedonannon toimeenpanoon.

Arktisen alueen tärkeyttä korostaa myös ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Se painottaa Suomen roolia arktisen alueen toimijana. Suomi edistää kahdenvälisesti ja monenkeskisesti arktisen toimintaympäristön vakautta ja turvallisuutta. Suomen tavoitteena on yhteisiin normeihin perustuva laaja-alainen yhteistyö Arktisessa neuvostossa ja Barentsin euroarktisessa neuvostossa.