Vireillä olevat asiat ja päätökset

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -rikkomusmenettelyssä. Rikkomusasioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

Sivun lopussa on lista viimeisen puolen vuoden aikana päättyneistä rikkomusmenettelyistä.

Rikkomusasiat

 Viralliset huomautukset

 • 28.5.2020 - 2020/0181-2020/0183 - kolmen direktiivin täytäntöönpano

 • 15.5.2020 - 2016/2169 - EU-jäsenvaltioiden väliset investointisopimukset

 • 15.5.2020 - 2020/2048 - tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetun komission asetuksen (EY) 29/2009 virheellinen soveltaminen

 • 15.5.2020 - 2020/2199 - kaasun toimitusvarmuuden turvaamista koskevista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) 994/2010 kumoamisesta annetun asetuksen (EU) 2017/1938 noudattamatta jättäminen

Täydentävät viralliset huomautukset

 • ei vireillä olevia asioita

Perustellut lausunnot

 • 15.5.2020 - 2018/4041 - konserniavustuksesta verotuksessa annetun kansallisen lainsäädännön mahdollinen ristiriita SEUT-sopimuksen 49 artiklan ja ETA-sopimuksen 31 artiklan kanssa

Täydentävät perustellut lausunnot

 • ei vireillä olevia asioita

Kanteet

 • C-217/19 Euroopan komissio v. Suomen tasavalta (haahkakoiraiden kevätmetsästys Ahvenanmaan maakunnassa)

EU-tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 • ei vireillä olevia asioita

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 • C-328/19 Porin kaupunki (KHO:n er. pyyntö, vammaisten kuljetukset, kuntien yhteistoimintasopimuksen mukainen vastuukuntamalli, toimivallan siirto, julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevat sopimukset, direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan tulkinta, asetuksen (EY) N:o 1370/2007 (palvelusopimusasetus) tulkinta), tuomio 18.6.2020

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 14.5.2020

 • 2017/0350 - direktiivin (EU) 2015/849 puutteellinen täytäntöönpano koskien rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

Komission päätökset 2.4.2020

 • 2016/0070 - rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen

 • 2001/220/YOS korvaamisesta annetun direktiivin 2012/29/EU puutteellinen täytäntöönpano

 • 2019/0320 - direktiivin (EU) 2018/350 täytäntöönpano

Komission päätökset 12.2.2020

 • 2017/0352 - direktiivin 2014/46/EU täytäntöönpano

Lisätietoja:

Curia - Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivusto
Rikkomista koskevat päätökset - Euroopan komission verkkosivusto
EU-tuomioistuinasiat -yksikkö - ulkoministeriön verkkosivusto