Vireillä olevat asiat ja päätökset

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -rikkomusmenettelyssä. Rikkomusasioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

Sivun lopussa on lista viimeisen puolen vuoden aikana päättyneistä rikkomusmenettelyistä.

Rikkomusasiat

 Viralliset huomautukset

 • 7.6.2019 - 2018/2385 - Direktiivien 2006/123/EY (nk. palveludirektiivi) ja 2005/36/EY (nk. ammattipätevyysdirektiivi) puutteellinen täytäntöönpano

 • 26.7.2019 - 2019/2059 - Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/480 täytäntöönpano

 • 22.5.2019 - 2019/0138 - Sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa annetun direktiivin 2014/55/EU täytäntöönpano

Täydentävät viralliset huomautukset

 • ei vireillä olevia asioita

Perustellut lausunnot

 • 26.7.2019 - 2018/0340 - Direktiivin (EU) 2017/853 täytäntöönpano aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta

Täydentävät perustellut lausunnot

 • ei vireillä olevia asioita

Kanteet

 • C-217/19 Euroopan komissio v. Suomen tasavalta (haahkakoiraiden kevätmetsästys Ahvenanmaan maakunnassa)

EU-tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 • ei vireillä olevia asioita

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 • C-578/18 Energiavirasto (KHO:n er.pyyntö, sähkösiirtotoiminta, laskutusta koskevan ehdon lainmukaisuus, asianosaisasema, kuluttajansuoja, sähkömarkkinadirektiivin 2009/72/EY 37 artiklan tulkinta), julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 24.10.2019

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 25.7.2019

 • 2018/2403 - asetuksen (EU) 2016/424 köysiratalaitteistoista ja asetuksen (EU) 2016/425 henkilönsuojaimista virheellinen täytäntöönpano

Komission päätökset 11.4.2019

 • 2017/0258 - bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY mukaisista laskentamenetelmistä ja raportointivaatimuksista annetun direktiivin (EU) 2015/652 täytäntöönpano
 • 2017/0354 - direktiivin (EU) 2015/719 täytäntöönpano
 • 2018/0170 - direktiivin (EU) 2016/680 täytäntöönpano

Komission päätökset 7.3.2019

 • 2018/0173 - direktiivin (EU) 2016/943 täytäntöönpano
 • 2018/0339 - direktiivin (EU) 2017/1564 täytäntöönpano

Lisätietoja:

Curia - Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivusto
Rikkomista koskevat päätökset - Euroopan komission verkkosivusto
EU-tuomioistuinasiat -yksikkö - ulkoministeriön verkkosivusto