Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoimintaa koordinoiva työryhmä (TEA-työryhmä)

VNK003:00/2014 Kehittäminen

Työryhmä toimii valtioneuvoston periaatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi mukaisena valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan tilaajaryhmänä sekä ministeriöiden välisenä tutkimus-, ennakointi- ja arviointitiedon välittäjänä ja yhteydenpidon foorumina.

Työryhmän tehtävänä on

- tehdä vuosittain valtioneuvoston kanslialle esitys valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaksi selvitys- ja tutkimussuunnitelmaksi;
- koordinoida ja seurata selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista valtioneuvoston kanslian 15.5.2014 antaman määräyksen VNK/340/31/2014 mukaisesti;
- koordinoida tutkimus- ja innovaationeuvostoa kuullen strategisen tutkimuksen neuvoston aloitteen pohjalta valtioneuvostolle vuosittain esiteltäväksi päätösesitys strategisen tutkimuksen teema-alueiksi ja painopisteiksi;
- huolehtia hallituskausittain tehtävästä toimintaympäristökuvauksen laadinnan koordinaatiosta ...

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VNK003:00/2014

Asianumerot VNK/501/05/2014 , VN/4516/2019

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 23.5.2014 – 31.12.2025

Asettamispäivä 23.5.2014

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän työn tavoitteena on vahvistaa horisontaalista tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoiminnan ohjausta, parantaa päätöksenteon tietopohjaa sekä kehittää toimintatapoja tutkimus-, ennakointi- ja arviointitiedon välittämiseen päätöksentekijöille ja yhteiskuntaan.

TEA-työryhmän tehtävänä on vahvistaa horisontaalista tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoiminnan ohjausta, sekä tukea valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa ja seurantaa.

TEA-työryhmän tehtävänä on toimia kärkiteemojen vastuuministeriöiden tukena:
- hakuilmoitusten valmistelussa ja esitellä ne TEA-työryhmän käsiteltäviksi;
- hakemusten käsittelyssä ja arvioinnissa;
- hankintapäätösten valmistelussa ja esitellä ne TEA-työryhmän käsiteltäviksi;
- toimia käynnistettävien hankkeiden ohjausryhmänä ja raportoida työn etenemisestä ja tuloksista TEA-työryhmälle.

Tiivistelmä

Työryhmä toimii valtioneuvoston periaatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi mukaisena valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan tilaajaryhmänä sekä ministeriöiden välisenä tutkimus-, ennakointi- ja arviointitiedon välittäjänä ja yhteydenpidon foorumina.

Työryhmän tehtävänä on

- tehdä vuosittain valtioneuvoston kanslialle esitys valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaksi selvitys- ja tutkimussuunnitelmaksi;
- koordinoida ja seurata selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista valtioneuvoston kanslian 15.5.2014 antaman määräyksen VNK/340/31/2014 mukaisesti;
- koordinoida tutkimus- ja innovaationeuvostoa kuullen strategisen tutkimuksen neuvoston aloitteen pohjalta valtioneuvostolle vuosittain esiteltäväksi päätösesitys strategisen tutkimuksen teema-alueiksi ja painopisteiksi;
- huolehtia hallituskausittain tehtävästä toimintaympäristökuvauksen laadinnan koordinaatiosta ministeriöiden tulevaisuuskatsausten pohjaksi sekä;
- edistää muulla tavoin tutkimus-, arviointi- ja ennakointitiedon sekä julkisten tietovarantojen hyödynnettävyyttä poliittisessa päätöksenteossa.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto hyväksyi 5. syyskuuta 2013 yleisistunnossaan tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskevan periaatepäätöksen. Siinä todetaan, että yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Yhteiskunnan kehityksen jatkuvuutta tuetaan varmistamalla, että saadut kokemukset ja vaikuttavuustieto ohjaavat päätöksentekoa pitkäjänteisesti. Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan systemaattinen toimintamalli, jolla varmistetaan vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon ja toiminnan tueksi.

Uudistuksen myötä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja selvitystoimintaa vahvistetaan kokoamalla tutkimusrahoitusta käytettäväksi valtioneuvoston tekemien linjausten mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten perustetaan strategisen tutkimuksen rahoitusväline, johon kootaan yhteiskuntapolitiikkaa sekä yhteiskunnan toimintoja ja palveluja tukeva kilpailtu tutkimusrahoitus siten, että strategiseen tutkimusrahoitukseen on vuonna 2017 käytettävissä 57 miljoonaa euroa. Rahoitusta kohdennetaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on etsiä ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja joka palvelee esimerkiksi elinkeinoelämän uudistamista ja kilpailukykyä, sekä työelämän ja julkisen sektorin kehittämistä. Tämä mahdollistaa tutkimuksen suuntaamisen tutkimuksen katvealueille ja niille tutkimuksen osa-alueille, joilla ei ole tutkimuslaitostoimintaa.

TEA-työryhmä toimii tilaajaryhmänä ja seuraa selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa kokonaisuudessaan. Suunnitelma koostuu viidestä painopistealueesta ja niille valituista kärkiteemoista. Kullekin kärkiteemalle on nimetty vastuuministeriö huolehtimaan hakujen valmisteluista ja käynnistettävien hankkeiden hallinnasta, valvonnasta ja raportoinnista.

Lisätietoja