PAKURI-hanke

Hallitusten strategisten johtamisvälineiden kehittämishanke

VNK009:00/2018 Kehittäminen

Pääministeri Sipilän hallitus laati strategisen hallitusohjelman, jota on tukenut yksityiskohtaisempi toimintasuunnitelma ja uudistettu hallituksen strategiaprosessi. Strategisen hallitusohjelmaprosessin mallia ja käytäntöjä tulee kehittää eteenpäin. Hanke tehostaa valtioneuvoston toimeenpanokykyä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK009:00/2018

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 20.12.2017 – 31.12.2018

Asettamispäivä 20.12.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on:
1. Turvata strategisen hallitusohjelman uudistuksen jatkuvuus
2. Tukea pääministerin edellytyksiä johtaa hallitusta kollegiona
3. Varmistaa hallituksen painopisteiden tueksi parhaat mahdolliset työkalut ja menettelyt sekä riittävät resurssit
4. Vahvistaa yhtenäistä valtioneuvostoa ja poikkihallinnollista johtamisotetta

Tehtävänä on arvioida nykymallin toimivuutta ja kehittämistarpeita sekä valmistella suositukset seuraavan hallitusvaihdoksen yhteydessä toteutettavista toimista:

•Menettelyjä ja välineitä koskevat suositukset
•Institutionaalisia järjestelyjä, ml. säädöksiä, koskevat suositukset
•Dialogi keskeisten sidosryhmävaikuttajien kanssa

Tiivistelmä

Pääministeri Sipilän hallitus laati strategisen hallitusohjelman, jota on tukenut yksityiskohtaisempi toimintasuunnitelma ja uudistettu hallituksen strategiaprosessi. Strategisen hallitusohjelmaprosessin mallia ja käytäntöjä tulee kehittää eteenpäin. Hanke tehostaa valtioneuvoston toimeenpanokykyä.

Lähtökohdat

Strategisen hallitusohjelmaprosessin tuoreessa tunnettuusselvityksessä kävi ilmi, että tällä hallituskaudella toteutetun strategisen hallitusohjelman malli on laajasti tunnettu, sitä pidetään tärkeänä uudistuksena ja mallia sinällään onnistuneena. Sen käytännön toteutuksessa on kuitenkin vielä kehitettävää. Tärkein johtopäätös on täten, että mallia ja etenkin sen toimivuuteen liittyviä käytäntöjä tulee kehittää eteenpäin. Keskeinen nivelkohta on seuraavan hallituksen käynnistymisvaihe.

Tunnistettuja kehittämistarpeita on useita. Hallitusohjelmaprosessi tulee integroida entistä paremmin hallituksen muihin prosesseihin. Resursseja ei saada edelleenkään riittävän vaikuttavasti ja ketterästi koottua hallituksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Myös hallituksen strategisten painopisteiden poikkihallinnolli-nen toimeenpano vaatii jatkokehittämistä.