Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta

VNK011:00/2012 Toimielin

Toimikunnan tehtävänä on

- laatia taloudellisia selvityksiä ja laskelmia työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja ja päätöksentekoa varten

- seurata työmarkkinaratkaisujen toteutumista ja arvioida niiden vaikutuksia ottamalla huomioon euroalueen asettamat vaatimukset sekä työmarkkinoiden vakaus ja toimivuus

- toimia keskustelufoorumina arvioitaessa palkanmuodostuksen ja sopimustoiminnan mahdollisuuksia tukea työmarkkinoiden toimivuutta ja työllisyyttä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Edellä mainittua tehtäväänsä suorittaessaan toimikunnan tulee seurata muissa maissa tapahtuvia työmarkkinaratkaisuja, Suomen hintakilpailukyvyn kehittymistä sekä työmarkkinapoliittisiin neuvonpito- ja neuvottelumenettelyihin liittyviä kysymyksiä. Tarvittaessa valtioneuvosto tai talouspoliittinen ministerivaliokunta voivat antaa toimikunnalle tehtäväksi erillisselvityksiä tai pyytää siltä lausuntoja. Toimikunnan olisi tiedottamistoiminnassaan pyrittävä ottamaan huomioon myös yleisinformaation tarpeet.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK011:00/2012

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 22.10.2012 – 21.10.2016

Asettamispäivä 18.10.2012

Tiivistelmä

Toimikunnan tehtävänä on

- laatia taloudellisia selvityksiä ja laskelmia työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja ja päätöksentekoa varten

- seurata työmarkkinaratkaisujen toteutumista ja arvioida niiden vaikutuksia ottamalla huomioon euroalueen asettamat vaatimukset sekä työmarkkinoiden vakaus ja toimivuus

- toimia keskustelufoorumina arvioitaessa palkanmuodostuksen ja sopimustoiminnan mahdollisuuksia tukea työmarkkinoiden toimivuutta ja työllisyyttä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Edellä mainittua tehtäväänsä suorittaessaan toimikunnan tulee seurata muissa maissa tapahtuvia työmarkkinaratkaisuja, Suomen hintakilpailukyvyn kehittymistä sekä työmarkkinapoliittisiin neuvonpito- ja neuvottelumenettelyihin liittyviä kysymyksiä. Tarvittaessa valtioneuvosto tai talouspoliittinen ministerivaliokunta voivat antaa toimikunnalle tehtäväksi erillisselvityksiä tai pyytää siltä lausuntoja. Toimikunnan olisi tiedottamistoiminnassaan pyrittävä ottamaan huomioon myös yleisinformaation tarpeet.

Lähtökohdat

Komiteamuotoinen tulopoliittinen selvitystuotanto on jatkunut lähes yhtäjaksoisesta yli 30 vuotta, joiden aikana selvitystoimen tulosten hyväksikäyttö sekä tulopoliittisissa neuvotteluissa että myös muussa talouspoliittisessa päätöksenteossa on lisääntynyt. Kokemukset osoittavatkin mainitunlaisen selvityselimen tarpeellisuuden.

Suomen taloudellisessa toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten, lähinnä rahaliiton jäsenyyden ja globaalin kilpailun lisääntymisen vuoksi taloudellisen vakauden ja työmarkkinoiden välisten yhteyksien merkitys on lisääntynyt. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi palkanmuodostuksen edellytyksiin liittyvän selvitystoiminnan merkitys on lisääntynyt.

Samalla työmarkkinoiden sopimusjärjestelmä näyttäisi ottaneen askeleita hajautetumpaan suuntaan. Tilanteessa, jossa palkankorotuksista neuvoteltaisiin aiempaa hajautetummin, on entistä tärkeämpää tuottaa yhteistä tietopohjaa kansainvälisistä ja kotimaisista lähtökohdista palkanmuodostukselle sekä tällä tavoin tukea talous-ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamista. Työmarkkinatilanteen ja makrovakauden edellytysten selvitystyö pohjustaa työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja ja talouspolitiikan valmisteluprosessia.