Vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutus eläkkeellesiirtymisikään

Tutkimuksessa arvioidaan vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutuksia lähellä eläkeikää olevien, 55–64-vuotiaiden, työllisyyteen, työttömyyteen ja eläkkeelle siirtymiseen Eläketurvakeskuksen rekistereistä kerätyn aineiston avulla. Tulosten mukaan yksilöllisen varhaiseläkejärjestelmän lakkauttaminen ja työttömyysputken ikärajan nosto kasvattivat työllisyyttä muutoksen kohteena olevissa ikäryhmissä. Kokonaisvaikutus oli kuitenkin suhteellisen pieni. 50–64- vuotiaiden työllisyysaste kasvoi muutosten vuoksi keskimäärin noin 0,5 prosenttiyksikköä ja työllisyys yhteensä noin 1 henkilötyökuukauden. Vanhuuseläkkeelle jäämisen lykkäämisen kannustimet heikkenivät 63- ja 64-vuotiailla ja kasvoivat 62-vuotiailla sekä yli 65-vuotiailla. Eläkkeelle siirtyminen yleistyi selvästi 63- ja 64-vuotiaiden joukossa. Kokonaisuutena vanhuuseläkkeelle jäämiskäyttäytymisen muutokset alensivat lievästi keskimääräistä eläkkeelle jäämisikää. Osa-aikaeläkkeen ikärajan muutos 56 vuodesta 58 vuoteen vaikutti osa-aikatyötä tekevien osuuteen ja eläkkeellä työssä käyvien osuus kasvoi. Kokonaisuutena arvioiden eläkeuudistuksen vaikutukset työllisyyteen ja eläkkeelle siirtymiseen ovat olleet odotetun suuntaisia, mutta eläkeuudistusta suunniteltaessa esitettyihin arvioihin verrattuna pieniä.