Politikprogrammens slutrapport

Valperioden 2007–2011

Under regeringsperioden 2007–2011 har regeringen genomfört tre tvärsektoriella politikprogram:• Politikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv• Politikprogrammet för hälsofrämjande• Politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärdRegeringens politikprogram har sammanställt omfattande uppgiftshelheter som fastställs i regeringsprogrammet för att uppnå de centrala mål som regeringen ställt. Detaljerade planer för genomförandet av och uppföljningsindikatorer för politikprogrammen fastställdes i regeringens strategidokument den 5 december 2007. Varje program har haft en egen ministergrupp, ledd av den ansvariga ministern för politikprogrammet, som har ansvarat för styrningen och uppföljningen av genomförandet. Heltidsanställda programdirektörer har ansvarat för det praktiska genomförandet av politikprogrammen.I denna rapport sammanställs uppgifter om verksamheten och resultaten under regeringsperioden för alla tre politikprogram. I rapporten ges en beskrivning av målen, de centrala åtgärderna och utvecklingen av de centrala indikatorerna för varje program. Dessutom bedöms hur väl målen för varje program genomförts och kommande utmaningar med tanke på programmens teman.Rapporten inbegriper en beskrivning av politikprogrammens arv, som programdirektörerna för valperioden 2007–2011 gemensamt utarbetat. I denna beskrivning redogörs för programdirektörernas syn på kommande utmaningar då politikprogrammen avslutas. I rapporten utvärderas även erfarenheterna av det koncept för politikprogrammen som man hittills tillämpat, och möjligheterna till vidareutveckling.

Kieliversiot: