Varautuminen ja kokonaisturvallisuus

Komiteamietintö

Komitean tehtävänä on ollut tehdä kokonaisvaltainen selvitys yhteiskunnan varautumisesta. Vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa on edellytetty arvioitavaksi nykyinen kokonaismaanpuolustuksen malli, yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia, sisäisen turvallisuuden ohjelma sekä näiden sisältö, järjestelyt, johtosuhteet, vastuut ja toimeenpano.Suomen varautumisjärjestelyt eivät kaipaa suuria uudistuksia. Toimintaympäristön ja uhkakuvien muuttuessa lähtökohtana on laaja turvallisuusajattelu, kokonaisturvallisuus ja koko yhteiskunnan voimavarojen hyödyntäminen. Varautumisessa on otettava huomioon elinkeinoelämän vahvistunut rooli ja kansalaisjärjestöjen merkitys. Samoin tarvitaan yhteistoiminnan lisäämistä valtion aluehallinnon ja kuntatason uudistuksia jatkettaessa.Komitean tavoitteena on toimintojen päällekkäisyyksien poistaminen ja yhteistyön parantaminen. Normaalien toimivaltasuhteiden säilyttäminen varautumisessa ja häiriötilanteiden hallinnassa lisää luottamusta. Komitea kiinnittää huomiota tilannekuvatoiminnan kehittämiseen sekä mahdollisuuksiin saada varautumista palvelevaa oikeaa ja välitöntä tietoa.Komitea korostaa kansanvallan periaatteita ja pitää selontekomenettelyä keskeisenä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linjausten välineenä. Selontekojen laatimiselle on tarpeen asettaa selkeä tavoitteellinen aikataulu. Selontekoa voidaan täydentää tilanteen mukaan suppeammalla tai laajemmalla selonteolla. Kokonaisturvallisuus edellyttää myös uudentyyppisten kysymysten tarkastelua.Komitea ehdottaa valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan (UTVA) toimintaedellytysten vahvistamista ja kiinnittää huomiota myös tämän ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin säännönmukaiseksi käytännöksi muodostuneiden yhteisten kokousten merkitykseen. UTVA:n jäseneksi tulee nimetä myös sisäasiainministeri. Edelleen komitea ehdottaa, että UTVA:n toimesta järjestetään kokonaisturvallisuutta käsittelevää avointa seminaaritoimintaa.Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea (TPAK) tulee nimetä turvallisuuskomiteaksi ja vahvistaa laajapohjaisemmaksi. Asioiden valmistelua varten kehitetään turvallisuussihteeristön asemaa turvallisuuskomitean yhteydessä. Erillisen turvallisuusneuvoston perustamiseen ei ole tarvetta.Komitean ehdotusten mukainen yhteistoiminta viranomaisten, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen ja yksittäisten kansalaisten kesken lujittaa yhteisvastuullisuutta.

Kieliversiot: