Valtion taloushallinnon strategia 2020, 7/2014

Valtiovarainministeriö asetti 9.10.2012 Taloushallinto 2020 -hankkeen, jonka tehtävänä oli laatia valtion taloushallinnon strategia. Työryhmän laatima strategia ohjaa taloushallinnon tehokasta hoitoa ja kehittää taloushallintoa johtamista ja substanssitoimintaa tukevana toimintona.

Työryhmän valtion taloushallinnolle määrittämä visio vuodelle 2020 on Taloushallinnosta talouden hallintaan. Vision perustana on tavoite kehittää rutiininomainen taloustiedon tuottaminen voimakkaammin päätöksentekoa tukevaksi toiminnaksi prosessien kehittämisen ja automatisoinnin sekä taloushallinnon henkilöstön työn painopisteen siirtämisen avulla. Taloushallinnon tuottamalla tiedolla tuetaan johtamista sekä tiedon hyödyntämistä koko budjettitalouden tietotarpeissa, kuten virastojen toiminnan suunnittelussa, budjetoinnissa, säädösvalmistelussa, hankesuunnittelussa ja tulosohjauksessa. Valtion taloushallinnon toimijoiden rooleja, työnjakoa ja vastuita selkeytetään päällekkäisen työn poistamiseksi sekä panostetaan kehittämisen jatkuvuuteen. Tuottavuuden edistämiseksi ja tietotuotannon tehostamiseksi taloushallinnon yhteiset prosessit ja tietojärjestelmät saatetaan kaikkien toimijoiden käyttöön, ja niiden tehokas toimivuus kokonaisuutena varmistetaan. Tietojärjestelmien riskejä hallitaan testauksen ja varautumissuunnittelun avulla. Taloushallinnon toimijoiden osaamisen kehittämiseen ja muuttuvien tarpeiden mukaisen ammattitaidon hankkimiseen panostetaan. Taloushallinnon toimijoiden resursointi koordinoidaan tehtäväjaon mukaisesti. Keinoja strategian toteuttamiseen ovat mm. olennaisuuteen keskittyminen, Palkeet-palvelukeskuksen käyttöasteen nosto, automatisoidut ja tehokkaat prosessit, tuottavuuskehitystä tukeva tietojärjestelmä sekä tarpeettomista toimintatavoista luopuminen.

Hankkeen laajuudesta rajattiin pois taloussuunnittelu (lähinnä talousarviokirjanpidon käsittely) sekä henkilöstöhallinto, joista jälkimmäistä käsitellään valtion henkilöstöhallinnon strategiassa. Liittymäkohdat henkilöstöhallinnon kanssa on kuitenkin otettu huomioon yhteisten tuottavuutta edistävien tavoitteiden kehittämiseksi.

Kieliversiot: