Ikääntymisraportti

Kokonaisarvio ikääntymisen vaikutuksista ja varautumisen riittävyydestä

Ikääntymisraportissa tarkastellaan väestön ikääntymiskehitystä, ikääntymisen vaikutuksia ja ikääntymispolitiikkaa Suomessa sekä arvioidaan tämän pohjalta ikääntymiseen varautumisen riittävyyttä ja uusien politiikkatoimien tarvetta. Arvioinnin näkökulmana on jo vakiintuneen julkisen talouden kestävyyden ohella sosiaalinen ja poliittinen kestävyys.Viime vuosien kehitys on ollut monessa suhteessa myönteistä. Tästä huolimatta julkinen talous ei ole kestävällä pohjalla ilman uusia politiikkatoimia. Kestävyysvaje ei todennäköisesti ole tavattoman suuri, mutta sen arviointiin liittyy huomattavaa epävarmuutta. Sosiaalisen kestävyyden kannalta ongelmia ovat sekä pienimpien eläkkeiden alhainen taso että hoiva- ja hoitopalveluiden vaihteleva ja osin puutteellinen saatavuus. Sukupolvien välillä ei näyttäisi olevan suuria ristiriitoja, mutta niiden syntymistä ei voi sulkea pois, jos julkisen talouden ja sosiaalisen kestävyyden ongelmia ei saada korjattua tasapainoisella tavalla.Parhaaksi politiikkavastaukseksi haasteisiin arvioidaan julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen työllisyysasteen nousua, julkisten palveluiden tuotannon tehokkuutta sekä kansalaisten terveyttä ja toimintakykyä edistävillä toimilla. Terveyden edistäminen on keskeistä sekä työllisyysasteen nousun että sairauksista aiheutuvien hoitokulujen hillinnän kannalta. Paranevan terveydentilan oloissa työllisyysasteen tuntuvalle nousulle etenkin varttuneiden osalta on hyvät edellytykset.Korkeampi työllisyysaste edellyttää selvästi pidentyviä työuria. Tämä puolestaan vaatii sekä vahvaa yleistä työvoiman kysyntää että parempia kannustimia työntekijöille pysyä työmarkkinoilla. Varhaiseläkereittien houkuttelevuutta on pienennettävä. Eläkesäästämisen verotukea on syytä uudistaa niin, ettei se kannusta aikaiseen työmarkkinoilta vetäytymiseen. Ajan mittaan myös vanhuuseläkeikärajoja on syytä nostaa.Julkisen palvelutuotannon tehostamiselle on huomattava potentiaali pelkästään parhaiden käytäntöjen omaksumisen kautta. Tehokkuus käy myös usein käsi kädessä hyvän laadun kanssa.Onnistuessaan erilaiset rakenteelliset toimet pystyvät olennaisesti lieventämään julkisen talouden kestävyyden asettamia uhkia ja rajoituksia eläkkeitä ja palveluita koskeville hyvinvointilupauksille. Hyvällä politiikalla on mahdollista huolehtia näistä lupauksista ja osin jopa parantaa turvaverkkoja kokonaisveroastetta nostamatta.

Kieliversiot: