Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009

Valtioneuvoston selonteko

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 2009 arvioidaan Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa kokonaisvaltaisesti ja esitetään valtioneuvoston 2010-luvun loppupuolelle ulottuvat linjaukset.Selonteko perustuu laajan turvallisuuden käsitteeseen. Keskinäisriippuvaisessa maailmassa useat turvallisuushaasteet ja -uhkat ovat valtioiden rajat ylittäviä ja vaikutuksiltaan laajoja, ja niiden hallinta vaatii perinteisten turvallisuuspolitiikan keinojen ja sotilaallisen puolustuksen lisäksi muita toimenpiteitä.Selonteossa tarkastellaan kansainvälistä toimintaympäristöä ja sen muutoksen vaikutuksia Suomeen. Tämän pohjalta esitetään turvallisuus- ja puolustuspoliittiset toimintalinjaukset sekä käytännön toimenpiteitä ja kehittämistarpeita. Selonteko luo perustaa valtioneuvoston turvallisuutta ja kansainvälisiä suhteita käsitteleville selonteoille, strategioille ja ohjelmille.

Kieliversiot: