Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi

Osana hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman toteuttamista on vuoden 2006 aikana
laadittu kansallinen tietoyhteiskuntastrategia vuosille 2007–2015. Strategiassa on
määritelty kansallinen visio ja tahtotila sille, millaisen tietoyhteiskunnan haluamme
Suomesta luoda. Strategiassa kuvataan lisäksi suomalaisen tietoyhteiskunnan
nykytilaa sekä kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia. Strategia
sisältää seuraavalle hallituskaudelle ulottuvan konkreettisen toimeenpano-ohjelman
sekä useita toimenpide-esityksiä mahdollisine vastuutahoineen.

Strategia on laadittu tukemaan Suomi-ilmiön syntymistä eli Suomen uudistumista
kansainvälisesti vetovoimaiseksi, ihmisläheiseksi ja kilpailukykyiseksi osaamisja
palveluyhteiskunnaksi. Osaamista ja luovuutta kehittämällä, rakenteita ja toimintamalleja
rohkeasti uudistamalla sekä teknologiaa tehokkaasti hyödyntämällä tämä on
mahdollista myös kiristyneen globaalin kilpailun olosuhteissa.

Kansallisia tietoyhteiskuntastrategioita on julkaistu tätä aiemmin kaksi: Suomi
tietoyhteiskunnaksi - kansalliset linjaukset (VM, 1995) sekä Elämänlaatu, osaaminen ja
kilpailukyky (SITRA, 1998). Näiden aiempien strategioiden vastuuhenkilöt Tauno
Heikkilä, Henry Haglund ja Antti Rainio ovat antaneet arvokasta taustatukea uutta
strategiaa laadittaessa.

Strategian valmistelu toteutettiin yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden ja
päättäjien sekä muiden käynnissä olleiden strategiaprosessien kanssa. Tietoyhteiskuntastrategian
valmistelu vaati sidosryhmiltä mielipiteiden vaihtoa siitä, millaista
tulevaisuutta Suomelle halutaan, mitkä ovat tietoyhteiskuntakehityksen strategisia
painopistealueita sekä miten strategian valmistelussa esitetyistä näkemyksistä luodaan
yhteinen kansallinen visio ja tahtotila.

Strategiaprosessin käynnistämisestä ja yleisistä suuntaviivoista vastasi tietoyhteiskuntaohjelman
ministeriryhmä. Tietoyhteiskuntaneuvosto ja sen jaostot seurasivat
työn edistymistä ja kommentoivat strategian eri versioita. Tietoyhteiskuntaneuvoston
jäsenistä ja asiantuntijoista koostuneen johtoryhmän tehtävänä oli ohjata
käytännön valmistelutyötä ja päättää strategian keskeisistä linjauksista. Ministeriöiden
edustajista koostunut projektiryhmä vastasi valmistelu- ja organisointityöstä
yhteistyössä tietoyhteiskuntaohjelman toimiston kanssa.

Strategiaa valmisteltiin tulevaisuusverstaissa ja työpajoissa, joihin osallistui lähes
150 eri alojen asiantuntijaa. Tulevaisuusverstaissa hahmoteltiin, millainen Suomi
on vuonna 2015 yhteiskunnan eri toimijoiden silmin. Työpajoissa pureuduttiin
strategian painopistealueita koskeviin tahtotiloihin ja toimenpide-esityksiin.
Strategiaprosessin aikana järjestettiin myös erillisiä työpajatilaisuuksia rajatuille
kohderyhmille, kuten ammattiyhdistysliikkeelle ja audiovisuaalisen sisältötuotannon
järjestöille. Strategiaprosessiin osallistui kaikkiaan noin 400 asiantuntijaa.