Ministerin käsikirja

Valtioneuvoston kanslia asetti 25.11.2014 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia uusi ajantasainen ja edelleen kehitetty painos vuonna 2011 julkaistusta Ministerin käsikirjasta.


Työryhmän puheenjohtajana toimi valtioneuvoston kansliasta alivaltiosihteeri Timo Lankinen. Työryhmän jäseniä olivat valtioneuvoston kansliasta hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara, hallitusneuvos Kari Peltonen, hallitusneuvos Arno
Liukko, lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila, rakennusneuvos Hannu Kuikka, ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen ja viestintäpäällikkö Olli Haapa-aho. Lisäksi työryhmän jäseniä olivat ulkoasiainministeriöstä lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, oikeusministeriöstä lainsäädäntöneuvos Taina Riihinen, valtiovarainministeriöstä budjettineuvos Kirsti Vallinheimo ja oikeuskanslerinvirastosta esittelijäneuvos Maija Salo. Työryhmän sihteerinä toimi valtioneuvoston kansliasta lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro. Käsikirjaa laadittaessa kommentteja pyydettiin myös tasavallan presidentin kansliasta ja eduskunnasta.


Uuteen Ministerin käsikirjaan on koottu perustietoa valtioneuvostosta ja sen toiminnasta, ministerin osallistumisesta eduskunnan työhön sekä keskeisistä ohjauksen ja päätöksenteon välineistä samoin kuin valtioneuvoston toimintaa ohjaavista säännöksistä ja periaatteista. Kirjassa on tietoa myös valtioneuvoston viestinnästä, julkisuuteen liittyvistä kysymyksistä sekä ministerin toiminnasta Euroopan unionissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Käsikirjaan on
otettu myös tietoa muun muassa ministerin tehtävään liittyvistä etuuksista, tukipalveluista ja turvallisuusjärjestelyistä sekä valtiosihteerien ja ministerin erityisavustajien asemasta.