Meripolitiikan painopisteet

Valtioneuvosto on päättänyt meripolitiikan linjauksista vuonna 2019 ja niiden perusteella laaditusta toimenpideohjelmasta maaliskuussa 2022. Nämä asiakirjat muodostavat meripolitiikan kehittämisen kehyksen. Meripolitiikan kärjiksi on valittu merten suojelu, meriklusteri ja merellinen tuotanto.

Merten suojelu

Meriympäristöön kohdistuu sekä Itämerelle että globaalisti jatkuvasti yhä enemmän paineita: ilmastonmuutoksesta johtuva lämpeneminen ja happamoituminen, roskaantuminen, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, öljy- ja kemikaalionnettomuudet, rehevöityminen sekä ylikalastus. Suomi lisää vaikuttamista kansainväliseen merten hallinnointiin, suojeluun ja kestävään käyttöön liittyvään päätöksentekoon.

Itämeren tilan parantamista ja suojelua on Itämeren suojelun ja tilan parantamista on pääsääntöisesti käsitelty Suomen vesien – ja merenhoidon toimenpideohjelmissa, Itämeren suojelukomission toimintaohjelmassa (HELCOM BSAP) ja EU:n Itämeristrategiassa ja sen toimintasuunnitelmassa (EUSBSR). Meripolitiikan toimenpideohjelma täydentää näitä toimia erityisesti globaalilla tasolla.

Meriklusteri

Valtameret ja meret tarjoavat suuria mahdollisuuksia kestävälle siniselle taloudelle. Meriklusteri on Suomessa merkittävä taloudellinen toimija. Se koostuu meriteollisuudesta, merenkulkuelinkeinoista ja satamatoiminnoista. Sen liikevaihto oli vuonna 2019 yli 14 miljardia euroa ja se työllisti yhteensä noin 50 000 henkilöä (2019). 

Meret ovat globaalisti tärkein kuljetusväylä: yli 80 % maailman kuljetusten volyymista toteutetaan meritse ja merikuljetusten määrän ennustetaan kasvavan. Suomelle merikuljetukset ovat elintärkeitä, sillä Suomen tavaraviennistä noin 90 % ja tavaratuonnista noin 80 % kulkee meritse. Kilpailukyvyn ylläpitäminen ja avautuvien markkinoiden hyödyntäminen ovat avaintekijöitä meriklusterin kasvulle. Meriliikenne ja koko logistiikka ovat suurten muutosten edessä. Tavoitteena on, että merilogistiikka on Suomessa kasvava toimiala, joka toimii edelläkävijänä digitalisoinnissa, autonomisessa liikenteessä ja päästöjen vähentämisessä.

Merellinen tuotanto

Valtameret ja meret tarjoavat mahdollisuuksia kestävälle ja vähähiiliselle ruoan- ja energiantuotannolle. Suomalaisella osaamisella voidaan kehittää vesiviljelyä globaalisti hyödyntäen korkeaa teknologiaa, vaihtoehtoisia viljelytekniikoita ja -lajeja. Suomalaista merellistä energia-osaamista voidaan kehittää, skaalata ja viedä tavoitteena kestävä ja mahdollisimman hiilineutraali energiantuotanto.