Meripolitiikan hankkeet

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman 2014–2020 strategian meripolitiikkaa koskevan osion mukaan tavoitteena on parantaa meriympäristön suojelua sekä luoda edellytyksiä meriluonnonvarojen monipuoliselle ja kestävälle hyödyntämiselle. Resursseja kohdistetaan mm. valvonnan ja meren tilan seurannan vaikuttavuutta edistävien teknologioiden ja tietojärjestelmien käyttöönottoon ja näitä tukevaan kehitystyöhön ja innovointiin.

Valtioneuvoston kanslia vahvistaa käyttösuunnitelman sovittuaan yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, puolustusministeriön, sisäministeriön ja ympäristöministeriön kanssa tukea koskevasta kokonaisratkaisusta. Varoilla tuetaan ympäristötoimia ja hankkeita, jotka edesauttavat hyvän meriympäristön ja -luonnon tilan saavuttamista ja säilyttämistä.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston yhdennetyn meripolitiikan varojen käyttösuunnitelma 2016–2020

Merialueen valvonta

 • Esiselvitys merellisen monialaonnettomuuden hallintajärjestelmän kehittämisestä (Valvonta-1A) 
  Rajavartiolaitos
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 70 000 €
 • Merellisen monialaonnettomuuden hallintajärjestelmän kehittäminen (Valvonta-1B) 
  Rajavartiolaitos
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 680 000 €
 • Esiselvitys uudesta valvontateknologiasta ja sen perusteella toteutettavasta uudesta valvontateknologian soveltuvuustutkimuksesta (Valvonta-2A)
  Rajavartiolaitos
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 100 000 €
 • Kehityshanke uudesta valvontateknologiasta ja sen perusteella toteutettava uuden valvontateknologian soveltuvuustutkimus (Valvonta-2B)
  Rajavartiolaitos
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 1 000 000 €
 • Öljyntorjunnan operaatiotaitokonsepti (OILART) (Valvonta-3) 
  Rajavartiolaitos
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 500 000 €
 • Merialueiden valvonnan yhteinen tietojenvaihtoympäristö (Valvonta-4)
  Rajavartiolaitos
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 500 000 €

Merialuesuunnittelu

 • Merialuesuunnittelun lähtötiedot ja koordinaatio (Suunnittelu-1) 
  Varsinais-Suomen liitto
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 850 000 €
 • Merialueen tulevaisuusskenaarioiden selvittäminen merialuesuunnittelun tarpeisiin (Suunnittelu-2)
  Ympäristöministeriö
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 150 000 €
 • Kestävän sinisen kasvun alueelliset vuorovaikutteiset muutosfoorumit (Suunnittelu-3)
  Varsinais-Suomen liitto Ry
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 126 000 €

Meritieto ja seuranta

 • Suomen meritietoportaali ja meritietopalvelut (Tieto-1)
  Suomen ympäristökeskus
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 2 340 000 €

Meren tilan parantaminen

 • Meren ja rantojen roskaantumisen vähentäminen  (Tila-1)
  Suomen ympäristökeskus
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 400 000 €
 • Merialuesuojelun tehostaminen ja huomioon ottaminen merialuesuunnittelussa (Tila-2)
  Metsähallitus
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 400 000 €
 • Vedenalaiset avainelinympäristöt ja niiden ekosysteemipalvelut (Tila-3)
  Suomen ympäristökeskus
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 600 000 €
 • Vedenalaisen melun vaikutusalueiden selvittäminen merialuesuunnittelun tarpeisiin ja haitallisten vaikutusten vähentäminen (Tila-4)
  Suomen ympäristökeskus
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 321 000 €
 • Harmaat jätevedet ja ruokajäte (Tila-5)
  Elävä Itämeri säätiö
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 485 000 €

Kansallinen meripolitiikka

 • Suomen Itämeri-politiikan ja kansallisen meripolitiikan kehittäminen  (Politiikka-1)
  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 150 000 €
 • Meripolitiikan kehittäminen (Politiikka-2)
  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 200 000 €

Meriosaamisen ja yhteistyön kehittäminen

 • Meriklusterin yhteistyön kehittäminen (Kehittäminen-1)
  Suomen Varustamot ry
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 230 000 €
 • Meriklusterin osaamiskeskittymät: nykytilanne ja ratkaisukeskeinen kehittäminen (Kehittäminen-2)
  Turun yliopisto
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 200 000 €
 • Meriosaamisen kehittäminen: Osaamistehdas (Kehittäminen-3)
  Turun ammattikorkeakoulu
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 270 000 €
 • Meriklusterin yhteistyöllä sinistä kasvua (Kehittäminen-4)
  Suomen Varustamot Ry
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 80 345 €
 • Meriklusterin yhteistyöllä uuteen nousuun (Kehittäminen-5)
  Suomen Varustamot Ry
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 96 850 € 
 • Eurooppalaisten merialueiden yhteistyöhanke (Kehittäminen-6)
  Turun ammattikorkeakoulu
  Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 151 920  €