Meripolitiikan hankkeet

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman 2014–2020 strategian meripolitiikkaa koskevan osion mukaan tavoitteena on parantaa meriympäristön suojelua sekä luoda edellytyksiä meriluonnonvarojen monipuoliselle ja kestävälle hyödyntämiselle. Resursseja kohdistetaan mm. valvonnan ja meren tilan seurannan vaikuttavuutta edistävien teknologioiden ja tietojärjestelmien käyttöönottoon ja näitä tukevaan kehitystyöhön ja innovointiin.

Valtioneuvoston kanslia vahvistaa käyttösuunnitelman sovittuaan yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, puolustusministeriön, sisäministeriön ja ympäristöministeriön kanssa tukea koskevasta kokonaisratkaisusta. Varoilla tuetaan ympäristötoimia ja hankkeita, jotka edesauttavat hyvän meriympäristön ja -luonnon tilan saavuttamista ja säilyttämistä.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston yhdennetyn meripolitiikan varojen käyttösuunnitelma 2016–2020

Hankkeet

Valvonta-1B

Merellisen monialaonnettomuuden hallintajärjestelmän kehittäminen
Rajavartiolaitos
Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 680 000 €

Valvonta-2B

Kehityshanke uudesta valvontateknologiasta ja sen perusteella toteutettava uuden valvontateknologian soveltuvuustutkimus
Rajavartiolaitos
Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 1 000 000 €

Valvonta-3

Öljyntorjunnan operaatiotaitokonsepti (OILART)
Rajavartiolaitos
Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 500 000 €

Suunnittelu-1

Merialuesuunnittelun lähtötiedot ja koordinaatio
Varsinais-Suomen liitto
Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 850 000 €

Tieto-1

Suomen meritietoportaali ja meritietopalvelut
Suomen ympäristökeskus
Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 2 340 000 €

Tila-1

Meren ja rantojen roskaantumisen vähentäminen 
Suomen ympäristökeskus
Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 400 000 €

Tila-2

Merialuesuojelun tehostaminen ja huomioon ottaminen merialuesuunnittelussa
Metsähallitus
H
ankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 400 000 €

Tila-3

Vedenalaiset avainelinympäristöt ja niiden
ekosysteemipalvelut

Suomen ympäristökeskus
Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 600 000 €

Tila-4

Vedenalaisen melun vaikutusalueiden selvittäminen merialuesuunnittelun tarpeisiin ja haitallisten vaikutusten vähentäminen
Suomen ympäristökeskus
Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 300 000 €

Politiikka-1

Suomen Itämeri-politiikan ja kansallisen meripolitiikan kehittäminen
Valtioneuvoston kanslia
H
ankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 150 000 €

Kehittäminen-1

Meriklusterin yhteistyön kehittäminen
Suomen Varustamot ry
Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 230 000 €

Kehittäminen-2

Meriklusterin osaamiskeskittymät: nykytilanne ja ratkaisukeskeinen kehittäminen
Turun yliopisto
Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 200 000 €

Kehittäminen-3

Meriosaamisen kehittäminen: Osaamistehdas
Turun ammattikorkeakoulu
Hankkeeseen varattu kokonaisrahoitus: 270 000 €