YK:n merentutkimuksen vuosikymmen

YK:n yleiskokous päätti vuonna 2017 kestävää kehitystä tukevasta YK:n merentutkimuksen
vuosikymmenestä 2021-2030. Merentutkimuksen vuosikymmenen Suomen toimeenpanosuunnitelma noudattaa maailmanlaajuisen toimeenpanosuunnitelman painopistealueita. Tavoitteena on puhtaat, terveet ja tuottavat valtameret ja meret.

Tavoitteena on myös, että yhteiskunnassa ymmärretään merten ominaisuuksia ja kyetään varautumaan meriympäristön muutoksiin ja suojautumaan merellisiltä luonnononnettomuuksilta. Tavoitteena on lisäksi, että yhteiskunnassa ymmärretään meriekosysteemien ja meren arvo ja meritieto olisi entistä laajemmin osana päätöksentekoa. Kaikilla tulisi olla tasapuolinen pääsy meriin liittyvään havaintoaineistoon, tietoon ja teknologiaan.

Toimeenpanosuunnitelmassa esitetään muun muassa, että Suomeen perustettaisiin erillinen Itämeripaneeli, Suomen merien tutkimuksen strategia päivitettäisiin ja että Suomeen perustettaisiin kestävän merellisen tuotannon innovaatioalusta, jossa alan toimijat, tiede ja hallinto voivat toimia vuorovaikutuksessa. Lisäksi vahvistettaisiin digitaalisen tiedonhallinnan käyttöä ja luotaisiin Itämeren digitaalinen toisinto kehittämällä Itämerta kuvaavien mallijärjestelmien kokonaisuutta. Tärkeänä osana tavoitteita on merilukutaidon toimintasuunnitelma, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta ja ymmärrystä valtameristä ja meristä.

Merentutkimuksen vuosikymmenen toimeenpano perustuu vuonna 2019 tehtyyn valtioneuvoston periaatepäätökseen meripolitiikan linjauksista ja vuonna 2022 tehtyyn periaatepäätökseen meripolitiikan toimenpideohjelmasta. Toimeenpanosuunnitelma valmisteltiin valtioneuvoston kanslian 2.6.2021 asettamassa YK:n merentutkimuksen vuosikymmenen ohjausryhmässä. Ohjausryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus kestävää kehitystä tukevasta YK:n merentutkimuksen vuosikymmenestä Suomessa ja koordinoida sen toteuttamista. Ohjausryhmä toimii myös YK:n vuosikymmenen kansallisena komiteana ja raportoi toimeenpanosta UNESCO:n Valtamerikomissiolle (IOC), joka koordinoi toimia maailmanlaajuisesti.