Kilpailuehdotusta koskevat lisäkysymykset ja vastaukset

Kilpailuehdotusta koskevia lisäkysymyksiä voi esittää välityshenkilö Jussi Ilvoselle torstaihin 18. tammikuuta asti sähköpostilla osoitteeseen etunimi.sukunimi@artists.fi.

Kaikki kysymykset ja vastaukset löytyvät tältä sivulta perjantaihin 26. tammikuuta mennessä.

Alla tähän mennessä saapuneet kysymykset ja niiden vastaukset. 

Kilpailun aikana esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset

 • Onko toteutettavalle muistomerkille asetettu maksimikokonaisbudjettia?

  Toteutettavalle muistomerkille ei ole asetettu maksimikokonaisbudjettia.

 • Jääkö hautapaikalle nyt siinä oleva ruskea laatta nimellä vai korvaako uusi muistomerkki sen?

  Hautapaikalla sijaitseva nykyinen punagraniittinen laatta (tyynykivi) on väliaikainen muistomerkki, joka poistetaan, kun varsinainen hautamuistomerkki pystytetään paikalle. 

 • Onko muistomerkin koolle asetettu rajoitteita? Onko Hietaniemen hautausmaalla säädös hautamuistomerkin maksimikorkeudesta?

  Varsinaisia rajoitteita ei ole asetettu hautamuistomerkin koolle.

  Helsingin seurakuntayhtymällä on olemassa hautamuistomerkkiohjeistus. Tässä kilpailussa etsitään kuitenkin ainutlaatuista teosta toteutettavaksi. Tästä syystä hautamuistomerkkiohjeistusta ei ole liitetty osaksi kilpailusääntöjä, eikä näin ollen myöskään maksimi- tai minimimittoja ole vaadittu. Valittavalle hautamuistomerkille haetaan tarvittaessa poikkeuslupa.

 • Mihin kohtaan muistomerkin pitäisi hautapalstalla sijoittua? Voiko se kattaa laajemman alueen ja olla isompi kuin väliaikainen muistolaatta?

  Hautamuistomerkkiratkaisun tulee sijoittua hauta-alueen sisälle. Taiteilija voi vapaasti hahmottaa hautamuistomerkin sijainnin hautapaikalla huomioiden kuitenkin kilpailuohjelman kohdan numero 2.

  "Presidentti Koiviston hautapaikalle sijoittuvan hautamuistomerkin tulee soveltua käyttötarkoitukseensa. Sen luokse voi tulla ja sitä vasten voi laskea kukkalaitteen. Se on pysyvä ja ajaton. Hautamuistomerkin suunnittelussa on myös huomioitava, että siihen tulee lopullisessa muodossaan voida sijoittaa kahden henkilön nimet, syntymä- ja kuolinajat. Muistomerkin tulee olla myös väliaikaisesti siirrettävissä. Sen tulee soveltua paikkaansa ja olla normaalein toimin hautamuistomerkkinä ylläpidettävissä."

  Kilpailuohjelma

   

   

 • Voiko ehdotukset lähettää sähköisesti? (Kilpailija tällä hetkellä toisessa maassa)

  Ehdotukset tulee olla palkintolautakunnan arviointia varten A3-kokoisina jäykälle alustalle pohjustettuja (kilpailuohjelman kohdassa numero 3 a.). Samoin kilpailuohjelman kohdassa numero 8 todetaan, että kilpailutyöt on varustettava nimimerkillä varustettu, suljettu kirjekuori, jonka tulee sisältää tekijän nimi, osoite ja puhelinnumero. Osallistuminen kilpailuun lähettämällä ehdotukset arvioitavaksi suoraan sähköisesti ei ole mahdollista.  

  Kilpailuohjelma

 • Voiko teoksen toteuttamiseen mahdollisesti osallistuvat muut tahot ilmoittaa suljetussa yhteystietokuoressa yhdessä taiteilijan yhteystietojen kanssa, varmistaakseen taiteilijan anonymiteetin? (Viitaten kilpailuohjelman kohtaan 3b)

  Kuten kilpailuohjelman kohdassa numero 8 on todettu, kilpailuehdotuksessa ei saa olla tekijän nimeä eikä muutakaan merkintää, josta tekijän henkilöllisyys olisi pääteltävissä. Teokseen toteuttamiseen mahdollisesti osallistuvat muut tahot voidaan ilmoittaa luonnehtien esim. oletettavasti käytettävät alihankkijat tai avustajat ilman, että henkilöitä tai yrityksiä tarkemmin identifioidaan. Estettä ei kuitenkaan ole sille, että tarkempi luettelo henkilöistä tai yrityksistä olisi tämän lisäksi suljetussa yhteystietokuoressa.

  Kilpailuohjelma

 • Onko teokseen mahdollista sisällyttää valaistus? Jos näin, kuuluuko valaistus osaksi teosbudjettia?

  Kilpailussa etsitään ainutlaatuista teosta toteutettavaksi. Taitelija voi vapaasti valita käytettävät materiaalit ja elementit ottaen kuitenkin huomioon kilpailuohjelman kohdan numero 2. Jos teokseen sisällytetään valoa, on se osa teoksen budjettia.  

  Kilpailuohjelma

 • Voiko sama tekijä osallistua useammalla kuin yhdellä teosehdotuksella?

  Ehdotusmäärää per henkilö ei ole rajattu. Ehdotuksia jätettäessä on kuitenkin huomioitava, että ne jätetään erillisinä ehdotuksina siten että kilpailutöiden nimimerkit ja nimimerkillä varustetut suljetut kuoret (kilpailuohjelma kohta numero 8) eivät sekoitu keskenään.

  Kilpailuohjelma

 • Tuleeko luonnoksessa olla hautateksti (nimi, syntymä- ja kuolinaika), vai riittääkö tekstille osoitettu alue?

  Taitelija voi osoittaa teoksessaan teksteille osoitetut alueet. Vaihtoehtoisesti taitelija voi myös luonnostella hautatekstit ja esimerkiksi osoittaa toisen henkilön osalta (kts. kilpailuohjelman kohta numero 2) tekstille osoitetun alueen.

  Kilpailuohjelma

 • Onko hautatekstin, (nimi, syntymä- ja kuolinaika) typografinen ilme ja toteutus myös taiteilijan vastuulla?

  Taitelija voi halutessaan määritellä typografisen ilmeen hautamuistomerkin teksteille, mutta se ei ole välttämätöntä eikä sitä ole edellytetty.

 • Onko teokselle olemassa enimmäis- tai vähimmäismittoja. Entä painorajoitus?

  Varsinaisia rajoitteita ei ole asetettu hautamuistomerkin koolle. Hautamuistomerkin tulee mahtua haudalle ja sen tulee olla sopusoinnussa kyseisen korttelin muiden hautamuistonmerkkien mittojen kanssa. Muistomerkin ollessa huomattavan painava (mm. vieressä oleva Presidentti Kekkosen muistomerkki painaa 13 tonnia) tulee paino ottaa huomioon perustusta suunniteltaessa. Kekkosen muistomerkki on pohjakallioon ulottuvien teräspaalujen varaan perustettu. Huomioon tulee myöskin ottaa kilpailuohjelman kohdat 2 ja 3 b. ja niissä erityisesti se, että hautamuistomerkin tulee olla väliaikaisesti siirrettävissä.

  Kilpailuohjelma

 • Minkä tyyppinen on maapohja, jolle hautamuistomerkki asettuu?

  Maapohja on täyttöhiekkaa (merihiekkaa), jonka huono ominaisuus on hienon aineksen vähäinen osuus – kantavuus heikohko.

 • Mitkä ovat hautakorttelin U25 mitat, pensasaidan rajaama alue?

  Hautakorttelin 25 mitat ovat leveys 39,5 metriä, pituus 32 metriä. Jos kysymys tarkoittaa haudan mittoja, niin hauta on 4 metriä leveä ja 2,5 syvä eli pitkä. Pensasaidan rajaama alue haudalla on 4,2 metriä leveä ja 2,6 meriä syvä eli pitkä. Hautamuistomerkin on mahduttava haudan rajojen (2,5 x 4 m) sisäpuolelle.

 • Mitkä ovat teosalueen mitat (pensasaidan rajaama tila)?

  Pensasaidan rajaama alue haudalla on 4,2 metriä leveä ja 2,6 meriä syvä eli pitkä. Hautamuistomerkin on mahduttava haudan rajojen (2,5 x 4 m) sisäpuolelle.

 • Mikä on pensasaidan korkeusmitta?

  Pensasaita on tällä hetkellä 1,15 m korkea (kasvaa joka vuosi hivenen).

 • Teoksen tuominen paikalle: Minkälaisia pääsyrajoituksia hautamuistomerkkipaikalle on? Mikä voi olla kuljetusajoneuvon maksimi leveys?

  Teokset tuodaan paikalle ajoneuvonosturilla nostaen tai vaihtoehtoisesti lavetilla, jolloin rajoitteena on pääportin porttiholvin leveys ja korkeus. Porttiholvin maksimileveys on 3,40 metriä, mutta vapaa korkeus ko. leveydellä vain 2,10 metriä holvikaaresta johtuen. Leveydellä 2,50 metriä vapaa korkeus on 2,85 metriä.

 • Onko yksiselitteisen varmaa, että pienoismalleja ei oteta vastaan, esimerkiksi kilpailuohjelmassa vaadittuja A3-kuvaesityksiä "selventävänä/täydentävänä" lisämateriaalina?

  Kilpailuohjelman kohdassa 3 on todettu materiaali, joka tulee sisältyä kilpailuehdotukseen. Tämän lisäksi materiaaliin voi halutessaan liittää valokuvia pienoismallista. Valokuvat pienoismallista liitetään samaan kuoreen kilpailuohjelman kohdassa 3 todetun materiaalin kanssa. Ehdotuksia käsitellään tasa-arvoisina, yhtenäisen esitysmateriaalin perusteella. Varsinaisia pienoismalleja ei käytetä arvioinnissa, eikä niitä oteta vastaan.

  Kilpailuohjelma

 • Huomioidaanko kustannusarviossa esimerkiksi teoksen kuljetus hautapaikalle, pystytyskustannukset, (ml. hautapaikan maanmuokkaus) ja muut vastaavat seikat?

  Kustannusarvioon tulisi eritellä ne seikat, jotka aiheuttavat kustannuksia ja arvio näistä kustannuksista.   

 • Tulevatko luonnospiirrokset mahdollisesti esille julkisesti, jos pääsee kilpailussa etenemään? (tehtävänanto kohta 3a)

  Kuten kilpailuohjelman kohdassa 11 todetaan, kilpailun tultua ratkaistuksi palkintolautakunnan valitsemat kilpailuehdotukset asetetaan näytteille 9.–20.4.2018 klo 9.00–16.15 valtioneuvoston tiloihin. Näyttelyssä vain palkittujen nimet julkaistaan. Kilpailuehdotukset voidaan myös julkaista nähtäville sähköisesti valtioneuvoston verkkosivuilla.

  Kilpailuohjelma

 • Mitä tarkoittaa "pohjustettu jäykälle pohjalle"?

  Jäykällä pohjalla tarkoitetaan pahvia tms. (esim. kapalevy eli kevytpahvi), johon kilpailuehdotuksen kohdassa 3 tarkoitetut kuvat on tukevasti kiinnitetty liimalla tai kaksipuolisella teipillä. Pohjustus jäykälle pohjalle helpottaa kuvien asettelua arvioitavaksi. Kuvat eivät tällä tavoin pohjustettuina myöskään esimerkiksi rullaannu tai rypisty eivätkä mene käsittelyssä rikki. Pohjapahvien koko on A3. 

  Kilpailuohjelma

 • Tuleeko olla tässä vaiheessa selvillä kivilaji, paikka, toimittaja yms.?

  Kilpailuohjelman kohdassa 3 b on pyydetty antamaan lyhyt kirjallinen selvitys teoksen ideasta, käytettävistä materiaaleista, esineen painosta ja toteuttamistavasta. Lisäksi kilpailuohjelman kohdassa 3 c pyydetään eriteltyä kustannusarviota teoksen toteuttamisesta. Mikäli muistomerkkiehdotus sisältää/rakentuu kivimateriaalista, on kivilaji oleellinen tieto kilpailuehdotuksen liitettävissä tiedoissa. Teokseen toteuttamiseen mahdollisesti osallistuvat muut tahot voidaan ilmoittaa luonnehtien esim. oletettavasti käytettävät alihankkijat tai avustajat.

  Kilpailuohjelma

 • Mitä sääntöjä tulee noudattaa teoksen pienoismallissa? Esim. Onko pienoismallin koko, väri, muu seikka määritelty?

  Kilpailuohjelman kohdassa 3 on todettu materiaali, joka tulee sisältyä kilpailuehdotukseen. Tämän lisäksi materiaaliin voi halutessaan liittää valokuvia pienoismallista. Valokuvat pienoismallista liitetään samaan kuoreen kilpailuohjelman kohdassa 3 todetun materiaalin kanssa. Varsinaisia pienoismalleja ei oteta vastaan eikä niitä käytetä arvioinnissa.

  Kilpailuohjelma

 • Voiko muistomerkin tekovaiheessa käyttää ulkomaalaista työvoimaa? Siis asiantuntijoita, jotka auttavat suunnitellun teoksen toteuttamisessa?

  Taiteilija valitsee teoksen toteuttamiseen mahdollisesti osallistuvat tahot. Kilpailussa ei ole rajoituksia näiden tahojen kansallisuudelle.