Ohra-hanke: hallitukselle uudenlainen strategisen päätöksenteon malli

Valtion ohjausjärjestelmän kehittämishanke, ns. OHRA-hanke teki tammikuussa 2015 joukon seuraavaa hallituskautta koskevia suosituksia, joiden tavoitteena on hallituksen toimien yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantaminen. Uudella toimintamallilla on tarkoitus varmistaa, että hallituksen tärkeinä pitämät asiat pystytään toteuttamaan. Kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen valittava uusi hallitus päättää, ottaako se suositukset käyttöön.

OHRA-hanke tarkasteli valtion ohjausta kokonaisvaltaisesti ja kehitti mallin, jossa sisältö- ja resurssiohjaus sovitetaan tehokkaasti yhteen ja vuorovaikutus poliittisen ja virkamiesjohdon välillä tiivistyy. Neljä suurinta puoluetta ovat olleet valmistelussa mukana, ja esitystä on käyty keskustellen läpi kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa. Uudistusta johtava valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen onkin todennut, että asiasta vallitsee laaja yksimielisyys ja tahtotila.

Keskeinen ehdotus on laatia kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelma uudella tavalla. Hallituksen strategian muodostavat linjaava hallitusohjelma ja keinot täsmentävä hallituksen toimintasuunnitelma.

OHRA-hankkeen suositusten konkretisoimiseksi liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko on asettanut toimeenpanohankkeen, jonka työ jatkuu yli hallitusvaihdoksen, kesäkuun 2015 loppuun.

OHRA-hankkeen suositukset

Valtion ohjausjärjestelmän kehittämistä selvittäneen ns. OHRA-hankkeen loppuraportin luovuttivat 9. tammikuuta 2015 pääministeri Alexander Stubbille hankkeen seurantaryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen valtioneuvoston kansliasta ja varapuheenjohtaja, valtiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä.

Raportin ehdotukset koskevat seuraavaa hallituskautta. Hanke esitti raportissaan 17 suositusta.

Keskeiset suositukset

 • Kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelma tehdään uudella tavalla.
 • Hallitusohjelma on linjaava, ja siinä vältetään yksityiskohtaisten toimien määrittämistä.
 • Hallitusohjelma on strateginen, ja sen ydinsisältö on kolmesta viiteen keskeistä politiikkatavoitetta.
 • Hallituksen aloittaessa käynnistyy välittömästi kolmen kuukauden poliittisesti ohjattu hallituksen toimintasuunnitelman valmistelu. Se yhteensovitetaan julkisen talouden suunnitelman valmistelun kanssa.
 • Hallituksen valitsemille, kolmesta viiteen keskeiselle politiikkatavoitteelle ns. politiikkapaketeille määritellään kullekin kuva lähtötilanteesta, voimavarat, toimenpiteet, niiden aikataulut ja vastuut sekä onnistumisen mittarit ja tietotarpeet.
 • Politiikkapaketille nimetään ministerityöryhmä, joka ohjaa sen toimeenpanoa. Muita ministerityöryhmiä asetettaisiin jatkossa vain poikkeustapauksissa.
 • Hallituksen toimintasuunnitelmasta päätetään syksyn alussa budjettiriihessä yhdessä julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvioesityksen kanssa.
 • Toimintasuunnitelma annetaan syyskuussa eduskunnalle selontekona samanaikaisesti valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen kanssa.
 • Hallitus tarkistaa toimintasuunnitelmaa vuosittain kevätkaudella samaan aikaan julkisen talouden suunnitelman kanssa. Tarkistus annetaan eduskunnalle selontekona.
 • Valtioneuvostoon ehdotetaan perustettavaksi säädösten ja muiden politiikkatoimien vaikutusarvioinnin asiantuntijayksikkö. Sen ydintehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja eduskunnalla on käytössään kunnollinen arviointitieto päätettäessä keskeisistä rakenne- ja muista muutoksista.
 • Hallituksen toimintasuunnitelmasta erillisiä valtioneuvoston strategiatyyppisiä ohjausasiakirjoja vähennetään reilusti seuraavalla hallituskaudella. Hallituskauden vaihtuessa 2015 valtioneuvoston strategiatyyppisten ohjausasiakirjojen voimassaolo lakkaa, jos ei toisin päätetä.

 OHRA-esite - vm.fi

Ohra-hankkeen raportin julkistus 9.1.2015

OHRA-suositusten toimeenpano

Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen valmistelemaan OHRA-hankkeen ehdotusten toimeenpanoa. Sen toimikausi jatkuu kesäkuun loppuun 2015.

Hankkeen tavoitteena on täsmentää OHRA-hankkeen ehdottama toimintamalli konkreettisiksi toimiksi niin, että se voidaan ottaa käyttöön seuraavan hallituksen aloittaessa toimintansa. Erityisesti hallituksen uuden toimintasuunnitelmaprosessin vaiheistus ja tarvittavat asiakirjat ja yhteensovitus julkisen talouden suunnitelmaprosessin kanssa edellyttävät yksityiskohtien määrittämistä sekä mahdollisten säädösmuutosten valmistelua.

Toimeenpanohankkeen tehtävänä on

 • määrittää hallituksen toimintasuunnitelman käytännön valmisteluprosessin ja vuotuisen tarkistusprosessin täsmälliset vaiheet, aikataulut ja asiakirjamallit sekä valmistella tarvittavat säädösmuutokset,
 • suunnitella hallituksen vaalikausikello mukaan lukien valtioneuvoston tutkimus- ja arviointisuunnitelma ja
 • valmistella vaikutusarvioinnin asiantuntijatuen organisointisuunnitelma.

Hanketta ohjaavat pääministerin valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen (puheenjohtaja) ja valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki. Valmistelu ja koordinaatio tehdään työryhmässä, joka toimii ohjausryhmän sihteeristönä. Sen kokoonpano on:

yksikön päällikkö Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia, puheenjohtaja
finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja
neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija Jouni Varanka, valtioneuvoston kanslia
neuvotteleva virkamies Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö
viestintäpäällikkö Päivi Paasikoski, valtioneuvoston kanslia
Asettamispäätös

Muut valmistelua varten asetetut työryhmät

Työryhmä hallituksen toimintasuunnitelman ja julkisen talouden suunnitelman valmistelun yhteensovittamista varten. Puheenjohtaja alivaltiosihteeri Timo Viherkenttä, valtiovarainministeriö. Asetettu 4.2.2015, määräaika: ehdotus hallituksen toimintasuunnitelman ja julkisen talouden suunnitelman (JTS) valmistelun yhteensovittamisen menettelytavoista 31.3.2015 mennessä. Työryhmä jatkaa koordinointityötään toimintasuunnitelman ja vuosien 2016–2019 JTS:n valmistumiseen saakka.

Vaikutusarvioinnin asiantuntijayksikön valmisteluryhmä. Puheenjohtaja kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö. Asetettu 2.2.2015, määräaika 17.4.2015.