EU-avustajaohjelma 2018 

Hae EU-avustajaohjelmaan valmistelemaan Suomen EU-puheenjohtajuutta! Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana heinä–joulukuussa vuonna 2019. Valtioneuvosto toteuttaa yhteistyössä ministeriöiden kanssa EU-avustajaohjelman. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa henkilöstövoimavaroja Suomen seuraavaa EU-puheenjohtajuutta varten.

Ohjelmaan rekrytoidaan 45 EU-avustajaa, jotka työskentelevät ministeriöiden avustavissa EU-tehtävissä. Hakuaika päättyi 28.2.2018.

Uutisia

Lähes 1400 hakijaa EU-avustajaohjelmaan
VNK
Uutinen 1.3.2018 15.08

Videoita

 

 

 

EU-avustajaohjelman tehtäväkuvaukset ministeriöittäin

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.

EU-avustajien tehtävät on sijoitettu valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osastolle. Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto vastaa EU-asioiden yhteensovittamisesta valtioneuvostossa ja kansallisen yhteensovittamisjärjestelmän toimivuudesta. EU-asioiden osaston virkamiehet tukevat pääministerin ja eurooppaministerin työtä EU-asioissa. 

vnk.fi

VNK1

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on avustaa valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osaston virkamiehiä horisontaalisissa ja institutionaalisissa EU-asioissa, kuten esimerkiksi Euroopan unionin toimielimiin, unionin kehittämiseen ja Ison-Britannian EU-eroon/EU-suhteen uudelleenjärjestelyyn liittyvissä tehtävissä.

EU-avustaja osallistuu Eurooppa-neuvoston ja yleisten asioiden neuvoston kokousten valmisteluihin ja ministeriöiden keskinäiseen EU-koordinaatioon. Lisäksi työtehtävät liittyvät Suomen EU-puheenjohtajakauden käytännön valmisteluihin, kuten koulutustapahtumien järjestelyihin, ja puheenjohtajakauden loppuraportointiin.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävien hoitamisessa tarvitaan Euroopan unionin toimielinten ja päätöksentekojärjestelmän tuntemusta. Hakijalle luetaan eduksi EU:n eri politiikka-alojen ja valtionhallinnon EU-valmistelun tuntemus.

VNK2

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan päätehtävänä on avustaa valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osaston virkamiehiä Eurooppa-neuvoston kokousten ja epävirallisten päämieskokousten valmisteluissa ja seurannassa. EU-avustaja osallistuu myös yleisten asioiden neuvoston kokousten valmisteluihin, ministeriöiden keskinäiseen EU-koordinaatioon ja Suomen EU-puheenjohtajakauden käytännön järjestelyihin, kuten vierailujen ja tapaamisten sisältövalmisteluihin ja puheenjohtajakauden loppuraportointiin.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävien hoitamisessa tarvitaan Euroopan unionin toimielinten ja päätöksentekojärjestelmän tuntemusta. Hakijalle luetaan eduksi EU:n eri politiikka-alojen ja valtionhallinnon EU-valmistelun tuntemus.

VNK3

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on avustaa valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osaston virkamiehiä unionin ulkosuhteisiin, yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, kauppa- ja kehityspolitiikkaan sekä laajentumiseen liittyvissä tehtävissä. EU-avustaja osallistuu Eurooppa-neuvoston ja ulkoasiainneuvoston kokousten valmisteluihin ja ministeriöiden keskinäiseen EU-koordinaatioon.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävien hoitamisessa tarvitaan Euroopan unionin toimielinten ja päätöksentekojärjestelmän tuntemusta. Hakijalle luetaan eduksi EU:n eri politiikka-alojen ja valtionhallinnon EU-valmistelun tuntemus.

VNK4

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on avustaa valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osaston virkamiehiä monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) valmisteluun, EU:n budjettiin sekä rahoituskehyskokonaisuuteen kytkeytyvien koheesiopolitiikan ja maatalouspolitiikan uudistamiseen liittyvissä tehtävissä. EU-avustaja osallistuu Eurooppa-neuvoston ja yleisten asioiden neuvoston kokousten valmisteluihin ja ministeriöiden keskinäiseen EU-koordinaatioon.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävien hoitamisessa tarvitaan Euroopan unionin toimielinten ja päätöksentekojärjestelmän tuntemusta. Hakijalle luetaan eduksi EU:n eri politiikka-alojen ja valtionhallinnon EU-valmistelun tuntemus.

Ulkoministeriö

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa. Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

formin.fi

UM5

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on avustaa oikeuspalvelun kansainvälisen oikeuden yksikössä hoidettavissa sisältökysymyksissä. Tehtävässä korostuvat kansainväliseen oikeuteen painottuvissa EU:n ulkosuhdetyöryhmissä (kansainvälisen oikeuden työryhmä (COJUR), Kansainväliseen rikostuomioistuimeen liittyviin kysymyksiin keskittyvä työryhmä (COJUR-ICC) ja merioikeustyöryhmä (COMAR) käsiteltävien asiakokonaisuuksien valmistelu, niihin liittyvät kokoukset ja raportointi. Kansainvälisen oikeuden yksikkö vastaa EU-puheenjohtajatehtävistä näissä työryhmissä.

Kansainvälisen oikeuden yksikkö vastaa EU-puheenjohtajatehtävistä myös terrorismintorjuntaa EU:n ulkosuhteissa käsittelevässä työryhmässä (COTER), terrorismilistauksia käsittelevässä työryhmässä (COMET) ja rajoittaviin toimenpiteisiin (pakotteisiin) liittyviä horisontaalisia kysymyksiä valmistelevassa työryhmässä (RELEX (pakoteformaatti)). Lisäksi yksikön pakotetiimi antaa sisältötukea RELEX-puheenjohtajalle siltä osin kuin on kysymys sen agendasta merkittävän osan muodostavien pakotesäädösten valmistelusta. Eri työryhmissä EU-puheenjohtajakaudella vallitsevasta tilanteesta riippuen EU-avustajan tehtävään voi kuulua myös näiden työryhmien asioita.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle luetaan eduksi kansainvälisen oikeuden hyvä hallinta sekä EU:n ja valtionhallinnon toiminnan yleinen tuntemus. Lisäksi eduksi luetaan kansainväliseen rikostuomioistuimeen (ICC) tai YK:n merioikeusyleissopimukseen (UNCLOS) liittyvä asiantuntemus.

UM6

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on avustaminen oikeuspalvelun kansainvälisen oikeuden yksikössä hoidettavissa sisältökysymyksissä. Tehtävässä korostuvat terrorismintorjuntaa EU:n ulkosuhteissa käsittelevässä työryhmässä (COTER) sekä terrorismilistauksia käsittelevässä työryhmässä (COMET), rajoittaviin toimenpiteisiin (pakotteisiin) liittyviä horisontaalisia kysymyksiä käsittelevässä työryhmässä (RELEX (pakoteformaatti)) ja pakotesäädöksiä valmistelevassa työryhmässä (RELEX) käsiteltävien asiakokonaisuuksien valmistelu, niihin liittyvät kokoukset ja raportointi. Kansainvälisen oikeuden yksikkö vastaa EU-puheenjohtajatehtävistä COTERissa, COMETissa ja RELEXin pakoteformaatissa. Myös RELEX on puheenjohtajamaavetoinen työryhmä.

Kansainvälisen oikeuden yksikkö vastaa EU-puheenjohtajatehtävistä myös kansainväliseen oikeuteen painottuvissa EU:n ulkosuhdetyöryhmissä (kansainvälisen oikeuden työryhmä (COJUR), Kansainväliseen rikostuomioistuimeen liittyviin kysymyksiin keskittyvä työryhmä (COJUR-ICC) ja merioikeustyöryhmä (COMAR)). Eri työryhmissä EU-puheenjohtajakaudella vallitsevasta tilanteesta riippuen EU-avustajan tehtävään voi kuulua myös näiden työryhmien asioita.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle luetaan eduksi kansainvälisen oikeuden hyvä hallinta sekä EU:n ja valtionhallinnon toiminnan yleinen tuntemus. Lisäksi eduksi luetaan kansainväliseen terrorismintorjuntaa koskevaan sääntelyyn, pakotteisiin tai EU:n säädösvalmisteluun liittyvä asiantuntemus.

UM7

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on avustaa EU:n humanitaarisen ja ruoka-avun työryhmän COHAFAn puheenjohtajaa sekä yksikön muita virkamiehiä puheenjohtajuuskauteen, erityisesti COHAFAn kokousten suunnitteluun, valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvissä asioissa.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävien hoitamisessa tarvitaan EU:n yleistä tuntemusta sekä tietoa ja kiinnostusta humanitaarisen avun roolista ja ohjaavista periaatteista, keskeisistä avustusjärjestöistä sekä EU:n (komissio ja jäsenvaltioiden) toiminnasta ja merkityksestä humanitaarisen avun ja politiikan sektorilla. Hakijalle luetaan eduksi EU- ja YK-järjestelmän sekä valtionhallinnon tuntemus.

UM8

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on avustaa ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osaston kauppapolitiikan yksikön virkamiehiä EU:n kauppapoliittisen komitean (TPC)  kokousten valmisteluissa (päälliköiden ja sijaisten kokoonpano), osallistua tarvittaessa näihin kokouksiin Brysselissä ja raportoida niistä.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle luetaan eduksi EU:n kauppapolitiikkaan liittyvä asiantuntemus.

UM9

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on avustaa ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osaston kauppapolitiikan yksikön virkamiehiä EU:n kauppapoliittisen komitean (TPC) kokousten valmisteluissa (palvelut ja investoinnit -kokoonpano), osallistua tarvittaessa näihin kokouksiin Brysselissä ja raportoida niistä.

Hakijalle luetaan eduksi EU:n kauppapolitiikkaan liittyvä asiantuntemus.

UM10

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yksikössä on avustaa EU:n kestävän kehityksen työryhmän sekä EU:n kansainvälisiä ympäristö- ja ilmastoasioita käsittelevien työryhmien (WPIEI) rahoitus- ja sopeutumistyöryhmien puheenjohtajia sekä yksikön virkamiehiä.  Tehtävät liittyvät erityisesti EU:n YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 toimeenpanon seurantaan ja ilmastosopimuksen osapuolikokouksiin COP24:een ja COP25:een liittyviin valmisteluihin.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan monenvälisen yhteistyön ja kehityskysymysten perustuntemusta, perehtyneisyyttä kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutosta koskeviin kysymyksiin sekä kiinnostusta ajankohtaiseen kansainvälistä ja suomalaista kestävästä kehityksestä käytävää dialogia kohtaan. Hakijalle luetaan eduksi kokemus järjestötoiminnasta.

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö vastaa yhteiskunnan peruslainsäädännöstä, joka koskee yksilöiden ja yhteisöjen oikeudellista asemaa. Ministeriön hallinnonalaan kuuluvat tuomioistuimet ja rangaistusten täytäntöönpano sekä syyttäjä-, ulosotto- ja oikeusapuviranomaiset.

oikeusministerio.fi

OM11

Tehtäväkuvaus

Oikeusministeriön EU-puheenjohtajakauteen liittyvissä valmistelutehtävissä avustaminen puheenjohtajakauden yleisissä koordinaatiotehtävissä sekä erityisesti perusoikeuksien, demokratian, tietosuojakysymysten ja asiakirjajulkisuuden alalla. EU-avustaja avustaa työryhmäpuheenjohtajia ja hanketiimejä tarvittaessa myös muissa oikeusministeriön toimialan kysymyksissä. Tehtäviin kuuluu mm. kokousten ja tapahtumien valmistelua, asiakirjojen laadintaa, kokousraportointia sekä erilaisia selvitystehtäviä.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan EU-asioiden ja tehtäväkuvaan sisältyvien oikeudellisten kysymysten tuntemusta. Hakijalle luetaan eduksi oikeustieteellinen tutkinto.

OM12

Tehtäväkuvaus

Oikeusministeriön EU-puheenjohtajakauteen liittyvissä valmistelutehtävissä avustaminen erityisesti rikos- ja prosessioikeuden (ml. maksukyvyttömyysasiat ja –lainsäädäntö) sekä kriminaalipolitiikan alalla. EU-avustaja avustaa työryhmäpuheenjohtajia ja hanketiimejä tarvittaessa myös muissa oikeusministeriön toimialan kysymyksissä. Tehtäviin kuuluu mm. kokousten ja tapahtumien valmistelua, asiakirjojen laadintaa, kokousraportointia sekä erilaisia selvitystehtäviä.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan EU-asioiden ja tehtäväkuvaan sisältyvien oikeudellisten kysymysten tuntemusta. Hakijalle luetaan eduksi oikeustieteellinen tutkinto.

OM13

Tehtäväkuvaus

Oikeusministeriön EU-puheenjohtajakauteen liittyvissä valmistelutehtävissä avustaminen erityisesti yksityisoikeuden alalla (kansainvälinen yksityisoikeus, perheoikeus, yhtiöoikeus, kuluttajansuoja, sopimusoikeus). EU-avustaja avustaa työryhmäpuheenjohtajia ja hanketiimejä tarvittaessa myös muissa oikeusministeriön toimialan kysymyksissä. Tehtäviin kuuluu mm. kokousten ja tapahtumien valmistelua, asiakirjojen laadintaa, kokousraportointia sekä erilaisia selvitystehtäviä.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan EU-asioiden ja tehtäväkuvaan sisältyvien oikeudellisten kysymysten tuntemusta. Hakijalle luetaan eduksi oikeustieteellinen tutkinto.

Sisäministeriö

Sisäministeriön tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin ja yhdenvertaisin maa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi huolehdimme ihmisten turvallisuudesta sekä rakennamme kilpailukykyistä yhteiskuntaa ja varmistamme ihmisten yhdenvertaisen kohtelun. Ministeriön ydintehtävät ovat säädösvalmistelu, oman hallinnonalan ohjaus sekä toimialan kehittäminen. Meillä on asiantuntijoita poliisitoimen, rajaturvallisuuden, pelastustoimen ja maahanmuuton aloilta. Yhteensä meitä sisäministeriöläisiä on 200.

intermin.fi

SM14

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on avustaa pelastuspalvelu- ja kriisivalmiusasioiden valmisteluun liittyvissä EU-asioissa sisäministeriön pelastusosastolla. Tehtäviin kuuluu pelastusalan EU-yhteistyöhön, erityisesti unionin pelastuspalvelumekanismiin ja muihin EU-tason kriisivalmiusjärjestelyihin liittyviä kokonaisuuksia. Tehtäviin voidaan sisällyttää myös esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin suojeluun, CBRN-uhkiin sekä hybridiuhkiin liittyviä aihealueita. EU-avustaja osallistuu neuvoston pelastuspalvelutyöryhmässä Suomen puheenjohtajakaudella käsiteltävien asioiden valmisteluun. EU-avustajan vastuulle kuuluu myös Suomessa EU -puheenjohtajakaudella järjestettävien kokousten (erityisesti EU-pelastusylijohtajakokous) valmistelu.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan EU:n päätöksentekoprosessien ja EU-rahoitusvälineiden tuntemusta. Hakijalle luetaan eduksi esimerkiksi valtiotieteiden tai oikeustieteiden ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemus EU- tai kansainvälisten asioiden hoitamisesta.

SM15

Tehtäväkuvaus

Sisäministeriön poliisiosaston kansainvälisen ja oikeusyksikön vastuulle kuuluu useita neuvoston työryhmiä, joissa käsitellään mm. EU:n sisäisen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, tietojenvaihtoa ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä ja EU:n huumausainepolitiikkaa. EU-avustajan tehtävään kuuluu mm. kansainvälisen- ja oikeusyksikön vastuulle kuuluvien poliisiyhteistyön koordinaatioon liittyvien ja teknisten työryhmien puheenjohtajakauden taustatiimeissä työskentely; työryhmien puheenjohtajien tukeminen esimerkiksi laatimalla työryhmissä käsiteltävien asioiden taustaselvityksiä ja -materiaaleja sekä tarvittaessa työryhmien kansallisena edustajana toimiminen.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta EU- ja kansainvälisten asioiden hoitamiseen sekä poliisihallinnon asioihin.

Avustajan tehtävässä toimiminen edellyttää valmiutta matkustaa.

SM16

Tehtäväkuvaus

Sisäministeriön poliisiosaston kansainvälisen- ja oikeusyksikön vastuulle kuuluu neuvoston terrorismiasioita käsittelevä työryhmä sekä EU-tasolla tehtävän väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisemisen kehittämistyö. EU-avustajan tehtävät painottuvat näillä osa-alueilla avustamiseen. Tehtäviin kuuluu mm. terrorismiasioita käsittelevän työryhmän taustatiimissä työskentely; työryhmän puheenjohtajan tukeminen esimerkiksi laatimalla työryhmissä käsiteltävien asioiden taustaselvityksiä ja tarvittaessa työryhmän kansallisena edustajana toimiminen. EU-avustaja tukee myös Suomen puheenjohtajakaudella käsiteltävien väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisemiseksi suunniteltujen hankkeiden ja aloitteiden valmistelussa.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta EU- ja kansainvälisten asioiden hoitamiseen sekä poliisihallinnon asioihin.

Avustajan tehtävässä toimiminen edellyttää henkilöltä valmiutta matkustaa.

SM17

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan valmisteluun liittyvissä EU-asioissa avustaminen. Tehtäviin kuuluu EU-työryhmien kokousten valmistelua ja niihin osallistumista (asiakirjojen laadinta, kokousraportointi, erilaiset selvitystehtävät). Tehtävä sijoitetaan maahanmuutto-osaston politiikkayksikköön ja siihen kuuluu erityisesti EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen ja lailliseen maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä. Eri työryhmissä EU-puheenjohtajakaudella vallitsevasta tilanteesta riippuen EU-avustajan tehtävään voi kuulua myös muita asioita.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan EU:n päätöksentekoprosessien tuntemusta.

Hakijalle eduksi luetaan esimerkiksi oikeus- tai hallintotieteiden ylempi korkeakoulututkinto sekä maahanmuuttolainsäädännön tuntemus.

Avustajan tehtävässä toimiminen edellyttää henkilöltä valmiutta matkustaa.

SM18

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan valmisteluun liittyvissä EU-asioissa avustaminen. Tehtäviin kuuluu EU-työryhmien kokousten valmistelua ja niihin osallistumista (asiakirjojen laadinta, kokousraportointi, erilaiset selvitystehtävät). Tehtävä sijoitetaan maahanmuutto-osaston politiikkayksikköön ja siihen kuuluu erityisesti palauttamispolitiikan tehostamiseen sekä EU:n maahanmuuton ulkosuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Eri työryhmissä EU-puheenjohtajakaudella vallitsevasta tilanteesta riippuen EU-avustajan tehtävään voi kuulua myös muita asioita.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan EU:n päätöksentekoprosessien tuntemusta.

Hakijalle eduksi luetaan esimerkiksi oikeus- tai hallintotieteiden ylempi korkeakoulututkinto sekä maahanmuuttolainsäädännön tuntemus.

Avustajan tehtävässä toimiminen edellyttää henkilöltä valmiutta matkustaa.

SM19

Tehtäväkuvaus

EU-avustajana työskentelet sisäministeriön rajavartio-osaston EU-puheenjohtajuustiimissä, joka vastaa laaja-alaisesti rajaturvallisuuteen ja ulkorajavalvontaan liittyvistä kysymyksistä. Työpisteesi on Helsingin Sörnäisissä, jossa sijaitsee sisäministeriön rajavartio-osastona toimiva Rajavartiolaitoksen esikunta.

Puheenjohtajuustiimimme vastaa kahden rajaturvallisuuteen keskittyvän työryhmän kokouksista. Lisäksi osallistumme useisiin muihin kokouksiin, joissa ulkorajavalvontaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä käsitellään vapaan liikkuvuuden Schengen-alueen, sisäisen turvallisuuden, muuttoliikkeen tai tietojärjestelmien kehittämisen näkökulmasta. Pääosa neuvoston kokouksista järjestetään Brysselissä, mutta valtaosa perustyöstä ja valmisteluista tehdään Helsingissä.

Tiimin jäsenenä osallistut kokousten sisällön valmisteluun sekä varsinaiseen kokoukseen, jossa vastuullamme on asioiden käsittely ja siihen liittyvät järjestelyt. Käytännön työ on suurelta osin taustaselvitysten laatimista, asiakirjojen valmistelua, kokouksia, pöytäkirjojen laatimista sekä yhteydenpitoa eri tahoihin Suomessa ja EU:ssa. Eurooppalaisesta työrytmistä ja aikaerosta johtuen iso osa viestienvaihdosta tapahtuu Suomen aikaa iltapäivällä tai alkuillasta.

Puheenjohtajakausi tarjoaa sinulle erinomaisen mahdollisuuden perehtyä Euroopan unionin rajaturvallisuustoimintaan, vapaan liikkuvuuden alueen erityiskysymyksiin sekä laaja-alaisiin, usein julkisuudessakin esiintyviin kysymyksiin, jotka liittyvät sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen.  

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle luetaan eduksi kiinnostus aihealueen kysymyksiin sekä kansainvälisten ja EU-asioiden hoitamiseen. Lisäksi eduksi luetaan mahdollinen aiempi työ- tai harjoittelukokemus valtionhallinnossa tai EU-virastoissa.

Avustajan tehtävässä toimiminen edellyttää henkilöltä valmiutta matkustaa.

Puolustusministeriö

Puolustusministeriö vastaa kansallisesta puolustuspolitiikasta ja puolustusyhteistyöstä osana valtioneuvostoa ja oman hallinnonalansa ohjaajana. Ministeriö vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja puolustusvoimien toimintaedellytyksistä. EU-avustajien tehtävät on sijoitettu ministeriön puolustuspoliittiselle osastolle ja resurssipoliittisen osaston materiaaliyksikköön. Puolustuspoliittisen osaston vastuulla on turvallisuus- ja puolustuspoliittisen toimintaympäristön kehityksen arviointi. Osasto tuottaa puolustuspolitiikan perusteet ja puolustusvoimille annettavat suunnitteluperusteet. Materiaaliyksikkö johtaa hallinnonalan materiaalipolitiikkaa ja ohjaa puolustushallinnon materiaalihankkeita sekä alan kansainvälistä yhteistyötä mukaan lukien alan EU-yhteistyö. Materiaaliyksikkö luo edellytykset sotilaallisen maanpuolustuksen materiaalitarpeiden ja huoltovarmuuden turvaamiselle.

defmin.fi

PLM20

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston virkamiesten avustaminen Suomen EU-puheenjohtajakauden valmistelemisessa ja toteuttamisessa sekä sisällön että käytännön järjestelyjen osalta:

  • ministeriön poliittisen ja virkamiesjohdon kokousten valmistelussa avustaminen ml. taustamuistioiden valmistelu
  • Suomessa pidettävien kokousten valmistelussa ja toteuttamisessa avustaminen sekä sisällön että käytännön järjestelyjen osalta;
  • yhteydenpito EU-instituutioihin (mm. EU:n ulkosuhdehallinto, komissio, puolustusvirasto) puheenjohtajuutta koskevissa kysymyksissä.

Suomi on puolustuksen alalla kokoaan suurempi, vaikutusvaltainen ja aloitteellinen jäsenmaa. Tarjolla oleva tehtävä on hieno näköalapaikka valtionhallinnon, puolustushallinnon ja EU-instituutioiden toimintaan. EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka elää murroskautta, ja siihen kohdistuu poliittista mielenkiintoa.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan perustiedot Euroopan unionin toiminnasta sekä kiinnostus EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

PLM21

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston materiaaliyksikön EU-asioista vastaavien virkamiesten tukeminen EU- puheenjohtajakauden puolustusteollisuus- ja markkina-asioiden valmistelussa ja toteuttamisessa mukaan lukien kansallinen koordinointi ja kokoukset:

  • komission puolustussektorin teollisuus- ja markkina-alan kysymysten, aloitteiden ja sääntelyn seuranta, analysointi ja raportointi;
  • Euroopan puolustusrahaston suorituskykyikkunan toimeenpanon seuranta ja uuden asetuksen valmistelussa avustaminen mukaan lukien mahdollisen työryhmäpuheenjohtajuuden/puheenjohtajan avustaminen;
  • mahdollisen puolustusteollisuus-/markkinakysymyksiä käsittelevän seminaarin ideointi, suunnittelu ja järjestäminen;
  • yhteydenpito EU-instituutioihin (mm. komissio ja puolustusvirasto).
  • Resurssipoliittisen osaston muun EU-yhteistyön tukeminen ja seuranta (esim. EU-tason kyberyhteistyö)

Tehtävään valittava henkilö pääsee läheltä seuraamaan komission puolustussektorin teollisuus- ja markkina-aloitteiden kehittymistä ja valmistelua erityisesti Euroopan puolustusrahaston ja sen suorituskykyikkunan osalta.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan perustiedot Euroopan unionin toiminnasta, päätöksentekoprosesseista ja -menettelyistä sekä kiinnostus EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

Hakijalle luetaan eduksi EU:n teollisuus- ja markkinapolitiikan ja EU-asioiden koordinaation tuntemus.

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. VM vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta, julkishallinnon kehittämisestä, sekä ohjaa tietohallinnon kehitystä sekä valtion- että kuntahallinnossa. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kunnallistalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten toimintaan.

vm.fi

VM22

Tehtäväkuvaus

EU- avustaja työskentelee budjettiosaston EU-yksikössä. EU-yksikön tehtäviin kuuluu mm. valmistella Euroopan unionin talousarviota, rahoituskehystä mukaan luettuna omat varat ja EU:n yleiseen talousarvioon sovellettavaa varainhoitoasetusta koskevat asiat.

EU-avustajan toimenkuvaan kuuluvat EU:n talousarvioon, rahoituskehyksiin mukaan luettuna omat varat ja varainhoitoon liittyvät avustavat asiantuntijatehtävät. Tehtäviin voi kuulua myös yleisemmin Suomen kantojen valmistelua ja selvitystyötä laajempien EU-linjausten pohjaksi.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan EU-asioihin ja/tai budjettiosaston tehtäviin liittyvää osaamista.

Hakijalle eduksi luetaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kuten valtiotieteen, hallintotieteen, yhteiskuntatieteen tai oikeustieteen alalta.

VM23

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä ministeriön EU-sihteeristössä on osallistua puheenjohtajakauden valmisteluihin, toimia osana yksikön Ecofin- ja euroryhmätiimiä sekä avustaa talous- ja rahoituskomiteaan liittyvissä asioissa, erityisesti sen sijaistason kansainvälisten asioiden (IMF, G20 jne.), mutta myös julkiseen talouteen liittyvien kysymysten osalta (keskittyen muiden EU-/euromaiden julkisten talouksien seurantaan).

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan kykyä ymmärtää makrotaloutta ja finanssipolitiikkaa koskevia EU-tason keskusteluja.

Hakijalle eduksi luetaan korkeakoulututkinto taloustieteen alalta.

VM24

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä ministeriön kansantalousosastolla on EU:n talouspoliittisen komitean (EPC) sekä talous- ja rahoituskomitean (EFC) ja sen sijaistason (EFCA) kokousten valmistelu sekä avustaminen Suomen kantojen muodostamisessa. Avustaja avustaa EFCA- ja EPC-edustajia, laatii puheenjohtajakauden hankkeisiin liittyviä taustamuistioita ja -selvityksiä sekä pitää yhteyttä kotimaisiin ja kansainvälisiin sidosryhmiin kuten komiteoiden sihteeristöön. Lisäksi avustaja voi osallistua EPC:n alatyöryhmien kokousten valmisteluun (ikääntymistyöryhmä, tuotantokuilutyöryhmä sekä rakenteellisten uudistusten arviointimenetelmiä valmisteleva työryhmä) ja tarvittaessa sijaistaa varsinaisia jäseniä työryhmäkokouksissa. EU-avustajan tehtäviin voi kuulua myös muita Suomen EU-puheenjohtajakauteen liittyviä töitä.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle eduksi luetaan EU:n talouspolitiikan koordinaation sekä makrotalouden, rakennepolitiikan ja julkisen talouden tuntemus.

Hakijalle eduksi luetaan ylempi korkeakoulututkinto taloustieteen alalta.

VM25

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on osallistua VM:n rahoitusmarkkinaosastolla EU-säädösvalmisteluun rahoitusmarkkinakysymyksissä puheenjohtajavaltion asiantuntijoiden kanssa. Rahoitusmarkkinaosastolla on kaksi yksikköä; pankki- ja rahoitusyksikkö sekä pääomamarkkinat- ja infrastruktuuriyksikkö. Säädösvalmistelu koskee muun muassa rahoitusmarkkinoiden valvonnan ja kriisinhallinnan sääntelyä, EU:n yhteistä valvontamekanismia sekä EU:n yhteistä kriisinratkaisumekanismia ja -rahastoa, pankkien ja sijoituspalveluja tarjoavien yritysten ja pörssiyhtiöiden toimintaa, pörssikaupankäyntiä ja markkinapaikkojen toimintaa, arvopaperikaupan selvitysjärjestelmiä, sijoitusrahastoja, rahanpesun ehkäisemistä sekä maksuvälineitä ja maksujärjestelmiä.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan rahoitusmarkkinoiden tuntemusta.

Hakijalle eduksi luetaan ylempi korkeakoulututkinto oikeustieteen tai taloustieteen alalta.

VM26

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on tukea valtionhallinnon kehittämisosastolla Suomen puheenjohtajakauden agendan läpivientiä EU-jäsenmaiden eri verkostojen ja niihin liittyvien työryhmien toiminnan suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa. Näitä ovat muun muassa henkilöstö- ja hallintopääjohtajaverkosto (EUPAN) sekä neuvoston henkilöstösääntöryhmä. Henkilöstösääntötyöryhmä käsittelee unionin henkilöstösääntöihin sekä neuvoston omaan henkilöstöpolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Pääjohtajakokouksella puolestaan on kaksi pysyvää alatyöryhmää, Human Resources Innovation & Organisational Development (HRIOD) sekä Service Innovation & Delivery (SID).

EU-avustajan tehtävänä on puheenjohtajan avustaminen kokousten valmisteluun liittyvissä asioissa sekä verkkosivujen päivittäminen. Avustaja pitää aktiivisesti yhteyttä neuvoston sihteeristön, komission ja muiden jäsenmaiden kanssa.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan kokemusta vastaavantyyppisistä tehtävistä tai kiinnostusta niihin.

Hakijalle eduksi luetaan ylempi korkeakoulututkinto valtio-, yhteiskunta-, hallinto- tai oikeustieteiden alalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriön toimialaan kuuluvat myös opintotuki-, kirkollis- ja tekijänoikeusasiat. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta.

minedu.fi

OKM27

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä ministeriössä on avustaa kulttuuri-, av- ja tekijänoikeusalan asioiden valmisteluissa ja toimeenpanossa. Työtehtäviin kuuluu mm. taustamateriaalin kerääminen, koordinointi ja tuottaminen neuvoston työryhmäkokouksiin (kulttuuri-, av- ja tekijänoikeustyöryhmät), sidosryhmä- ja projektityöskentely, osallistuminen puheiden kirjoittamiseen ja puheenjohtajakauden viestintään sekä asiantuntijakokouksen sisältövalmistelut.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävien hoitamisessa luetaan eduksi tehtävän osa-alueiden ja toimintakentän tuntemus.

OKM28

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä ministeriössä on avustaa nuoriso- ja liikuntapolitiikan asioiden valmisteluissa ja toimeenpanossa. Työtehtäviin kuuluu mm. avustaminen neuvoston nuoriso- ja urheilutyöryhmien sekä asiantuntijakokousten valmisteluissa ja raportoinnissa (kokouksia puheenjohtajakaudella yhteensä n. 10), sidosryhmätyöskentelyssä (jäsenmaat, komissio, neuvoston sihteeristö, parlamentti, muut sidosryhmät) sekä muissa mahdollisissa kokousjärjestelyissä. Lisäksi avustajalle kuuluu viestintään liittyviä tehtäviä.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävien hoitamisessa eduksi luetaan tehtävän osa-alueiden ja toimintakentän tuntemus.

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan, kalatalouden, riista- ja porotalouden, vesivarojen käytön ja maanmittauksen.

mmm.fi

MMM29

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on avustaa ministeriön virkamiehiä EU-puheenjohtajakauden tehtävissä. EU-avustaja osallistuu erityisesti maatalouden erityiskomiteassa ja maatalous- ja kalastusneuvostossa käsiteltävien asioiden valmisteluun. Tarvittaessa EU-avustaja osallistuu myös muiden ministeriön vastuulla olevien neuvoston työryhmien kokousten valmisteluun ja toteuttamiseen. Tehtäviin kuuluu myös ministeriön kansainvälisten asioiden hoitoa siltä osin kuin ne liittyvät EU-puheenjohtajakauden tehtäviin.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan opiskelun tai työkokemuksen myötä hankittua EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) ja EU:n toiminnan tuntemusta. Eduksi luetaan muu kansainväliseen yhteistyöhön liittyvä kokemus.

MMM30

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on valmistella ministeriön hallinnonalan puheenjohtajakauden Suomessa järjestettäviä kokouksia ml. ministeriön sisäinen kokouskoordinaatio, yhteydenpito osapuolten kesken sekä kokousten ohjelman ja kokousmateriaalien valmistelu yhteistyössä ministeriön virkamiesten kanssa.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan opiskelun tai työkokemuksen myötä hankittua maa- ja metsätalousministeriön toimialan sekä EU:n toiminnan tuntemusta. Hakijalle eduksi luetaan myös seminaarien ym. tapahtumien järjestämiseen ja koordinointiin liittyvää kokemus.

MMM31

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on avustaa ministeriön virkamiehiä EU-puheenjohtajakauden tehtävissä. EU-avustaja osallistuu Suomen pj-kaudella käsittelyssä olevien erikseen määriteltävien EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tehtävien ja ministeriön luonnonvaraosaston ajankohtaisten EU-asioiden valmisteluun ja niiden käsittelyyn EU:n työryhmissä. Tarvittaessa EU-avustaja osallistuu myös muiden ministeriön vastuulla olevien EU- työryhmien kokousten valmisteluun ja toteuttamiseen.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan opiskelun tai työkokemuksen myötä hankittua EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (CFP), luonnonvaratalouden ja EU:n toiminnan tuntemusta. Eduksi luetaan muu kansainväliseen yhteistyöhön liittyvä kokemus.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Huolehdimme toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä. Meillä työskentelee noin 150 liikenne- ja viestintäministeriöläistä, joiden jokapäiväistä työtä ohjaavat arvomme oikeudenmukaisuus, rohkeus ja yhteistyö. Mahdollisena tulevana työnantajanasi toivomme, että myös sinä asetat nämä arvot korkealle henkilökohtaisessa arvoasteikossasi.

lvm.fi

LVM32

Tehtäväkuvaus

EU-avustaja osallistuu puheenjohtajakauden ohjelman ja kaudelle ajoittuvien EU- ja kansainvälisten kokousten valmisteluun sekä avustaa lainsäädäntö- ja politiikka-aloitteiden käsittelyssä neuvoston työryhmissä. Hän osallistuu ministeriön johdolle laadittavien tausta-aineistojen valmisteluun ja puheenjohtajakauden raportointiin. EU-avustajan tehtävät liittyvät erityisesti liikenteen ja viestinnän verkkoihin sekä muun muassa liikenteen ilmastoasioihin, joita käsitellään ministeriön verkko-osastolla.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla puheenjohtajakauden keskeisiä teemoja ovat mm. liikenteen digitalisaatio ja uudet palvelut, liikenteen automatisaatio, liikenteen päästöjen vähentäminen, datatalous ja tiedon hyödyntäminen. EU-avustaja työskentelee mukavassa työyhteisössä, jonka toiminta pohjautuu ministeriön arvoihin oikeudenmukaisuus, rohkeus ja yhteistyö.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta liikenne- ja viestintäsektorin asioihin sekä reipasta ja oma-aloitteista työotetta.

LVM33

Tehtäväkuvaus

EU-avustaja osallistuu puheenjohtajakauden ohjelman ja kaudelle ajoittuvien EU- ja kansainvälisten kokousten valmisteluun sekä avustaa lainsäädäntö- ja politiikka-aloitteiden käsittelyssä neuvoston työryhmissä. Hän osallistuu ministeriön johdolle laadittavien tausta-aineistojen valmisteluun ja pj-kauden raportointiin. EU-avustajan tehtävät liittyvät erityisesti puheenjohtajuuskauden keskitettyyn koordinaatioon ministeriön konserniohjausosastolla ja hän työskentelee osana puheenjohtajuuskautta koordinoivaa yksikköä.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla puheenjohtajakauden keskeisiä teemoja ovat mm. liikenteen digitalisaatio ja uudet palvelut, liikenteen automatisaatio, liikenteen päästöjen vähentäminen, datatalous ja tiedon hyödyntäminen. EU-avustaja työskentelee mukavassa työyhteisössä, jonka toiminta pohjautuu ministeriön arvoihin oikeudenmukaisuus, rohkeus ja yhteistyö.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta liikenne- ja viestintäsektorin asioihin sekä reipasta ja oma-aloitteista työotetta.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työllisyydestä, työmarkkinoiden toimivuudesta sekä alueiden kehittymisestä. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on laaja EU-poliittinen toimiala. Ministeriön vastuualue kattaa neljä EU:n neuvostokokonaisuutta (kilpailukyky, energia, työllisyys ja aluepolitiikka) sekä muita EU:n horisontaalisia kysymyksiä. Avustajien tehtävät jakautuvat ministeriön osastoille: työllisyys ja toimivat markkinat, alue- ja kasvupalvelut, innovaatiot ja yritysrahoitus, energiaosasto sekä EU/KV vastuualue.

tem.fi

TEM34

Tehtäväkuvaus

Avustajan toimenkuvaan kuuluu EU:n korkean tason kilpailukyky- ja kasvutyöryhmän puheenjohtajan avustaminen sisältövalmistelussa ja kokous- ja tapahtumajärjestelyissä sekä muut erikseen määrättävät koordinaatiotehtävät. Suomi toimii EU-neuvoston puheenjohtajuutensa aikana myös jäsenmaiden edustajista koostuvan EU:n korkean tason kilpailukyky- ja kasvutyöryhmän puheenjohtajana 1.1.2019 - 30.6.2020. Työryhmässä käsitellään teollisuuspolitiikkaan ja sisämarkkina- sekä muihin kilpailukyky- ja kasvuteemoihin liittyviä strategisia politiikkakokonaisuuksia. Avustajan tehtäviin kuuluvat myös tiedonhaku ja -koostaminen, tekstien ja uutisten tuottaminen sekä viestintätehtävissä avustaminen, kuten verkkosivujen päivittäminen ja tapahtumaviestintä. Tehtävä sijoittuu ministeriön konserniohjausyksikköön EUKV–vastuualueelle, jonka johtaja toimii myös korkean tason työryhmän puheenjohtajana. Konserniohjausyksikkö vastaa ministeriön strategisesta johtamisesta ja ohjauksesta sekä EU-yhteistyöstä ja -yhteensovittamisesta.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle luetaan eduksi erityisesti kasvu- ja kilpailukykypolitiikan tuntemus. Kokemus laajojen kokousten tai tapahtumien järjestelystä on hyödyksi.

TEM35

Tehtäväkuvaus

Avustajan toimenkuvaan kuuluu EU:n kilpailukykyneuvostossa käsiteltävien yleisten sisämarkkina-asioiden valmisteluun osallistuminen sekä kilpailukykyneuvoston kokousten valmistelussa avustaminen. Avustajan toimenkuvaan sisältyy myös Suomessa puheenjohtajakaudella järjestettävien teematapahtumien järjestelyissä avustaminen. Lisäksi toimenkuvaan sisältyy muiden teemaan kuuluvien EU-asioiden hoitaminen erikseen määrättävällä tavalla. Avustajan tehtävät sijoittuvat osin ministeriön konserniohjausyksikön EUKV-vastuualueelle ja osin työllisyys ja toimivat markkinat -osastolle. Konserniohjausyksikkö vastaa ministeriön strategisesta johtamisesta ja ohjauksesta, EU-yhteistyöstä ja -yhteensovittamisesta sekä EU:n kilpailukykyneuvostotyöskentelyn koordinoinnista. Työllisyys ja toimivat markkinat -osaston vastuulle kuuluu mm. sisämarkkinapolitiikka sekä kilpailu- ja kuluttajapolitiikka. Avustajan tehtäviin kuuluvat myös tiedonhaku ja -koostaminen, tekstien ja uutisten tuottaminen sekä viestintätehtävissä avustaminen, kuten verkkosivujen päivittäminen ja tapahtumaviestintä.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle eduksi luetaan sisämarkkina-, kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaan liittyvien asioiden tuntemus. Kokemus laajojen kokousten tai tapahtumien järjestelystä on hyödyksi.

TEM36

Tehtäväkuvaus

Avustajan toimenkuvaan kuuluu osallistuminen EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain (TSTK) neuvoston kokousten valmisteluun työllisyyttä, työelämää ja työlainsäädäntöä koskevilta osin. Lisäksi avustaja osallistuu näihin teemoihin liittyvien asioiden yhteensovittamiseen ja käsittelyyn sekä muihin EU-puheenjohtajakauden hankkeiden, kokousten ja tilaisuuksien valmisteluun. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu muiden työllisyys ja toimivat markkinat -osaston vastuulle kuuluvien EU-asioiden hoitaminen erikseen määrättävällä tavalla. Osaston vastuulle kuuluu mm. työpolitiikka, työllisyys ja osaavan työvoiman saatavuus, yleinen työpoliittinen sääntely sekä tasa-arvon edistäminen työelämässä, sisämarkkinapolitiikka sekä kilpailu- ja kuluttajapolitiikka. Avustajan tehtäviin kuuluvat myös tiedonhaku ja -koostaminen, tekstien ja uutisten tuottaminen sekä viestintätehtävissä avustaminen, kuten verkkosivujen päivittäminen ja tapahtumaviestintä.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle eduksi luetaan tehtäväkentän, erityisesti työelämäasioiden tuntemus. Kokemus laajojen kokousten tai tapahtumien järjestelystä on hyödyksi.

TEM37

Tehtäväkuvaus

Avustajan toimenkuvaan kuuluu EU:n kilpailukykyneuvoston ja sen työryhmien kokousvalmisteluissa avustaminen tutkimus- ja innovaatioasioiden osalta. Lisäksi tehtävään kuuluu Suomessa järjestettävien epävirallisten neuvostojen, virkamieskokousten ja tapahtumien järjestelyissä avustamista. Innovaatiot ja yritysrahoitus -osastolla tehtävät liittyvät kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan aihepiireihin. Tärkeitä teemoja ovat teollisuuden uudistuminen sekä tutkimus- ja innovaatioteemat. Teollisuuden uudistumisen ajankohtaisia näkökulmia ovat mm. teollisuuden digitalisaatio ja tekoäly sekä bio- ja kiertotalous.

Avustajan tehtäviin kuuluvat myös tiedonhaku ja -koostaminen, tekstien ja uutisten tuottaminen sekä viestintätehtävissä avustaminen, kuten verkkosivujen päivittäminen ja tapahtumaviestintä.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle eduksi luetaan tehtäväkentän, erityisesti innovaatio- ja tutkimusasioiden tuntemus. Kokemus laajojen kokousten tai tapahtumien järjestelystä on hyödyksi.

TEM38

Tehtäväkuvaus

Avustajan toimenkuvaan kuuluu kokousten, erityisesti ministerineuvoston (yleisten asioiden neuvosto koheesiopolitiikan osalta) ja koheesiopolitiikan yhdistetyn pääjohtajakokouksen (koheesiopolitiikka sekä kaupunkipolitiikka, aluesuunnittelu ja alueellinen koheesio) valmistelussa avustaminen. Lisäksi tehtävänä on koheesiopolitiikkaan liittyvien Suomessa järjestettävien epävirallisten neuvostojen, virkamieskokousten ja muiden Suomen puheenjohtajuuskaudelle asettuvien tapahtumien järjestelyssä avustaminen.  EU-avustaja osallistuu koheesiopolitiikan substanssivalmisteluun, kuten avustaviin Suomen kantojen ja tarvittavien tausta-aineistojen valmistelutehtäviin. Avustajan tehtäviin kuuluvat myös tiedonhaku ja -koostaminen, tekstien ja uutisten tuottaminen sekä viestintätehtävissä avustaminen, kuten verkkosivujen päivittäminen ja tapahtumaviestintä. Lisäksi avustaja osallistuu tarvittaessa muihin osaston tehtäviin.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle eduksi luetaan tehtäväkentän tuntemus ja erityisesti kiinnostus koheesiopolitiikkaa tai sen osa-alueita (mm. työllisyys, kestävä kasvu, kilpailukyky, osaaminen ja innovaatiot) kohtaan. Kokemus laajojen kokousten tai tapahtumien järjestelystä on hyödyksi.

TEM39

Tehtäväkuvaus

Avustajan toimenkuvaan kuuluu kokousten, erityisesti EU:n energianeuvoston, valmistelussa avustaminen. EU-avustaja osallistuu Suomen puheenjohtajakauden eri sisältöjen valmisteluun (mm. materiaalien kokoaminen ja muokkaaminen, yhteydenpito sidosryhmiin) vastuuvirkamiesten tukena. Lisäksi avustajan tehtäviin kuuluu Suomessa järjestettävien epävirallisten neuvostojen, virkamieskokousten ja tapahtumien järjestelyssä avustaminen. EU-avustaja toimii pj-kauden aikana esillä olevien ajankohtaisten energia-aiheiden, kuten energiaunionin toimeenpanon, parissa.  Ajankohtaisiin aiheisiin voivat lukeutua mm. energia- ja ilmastopolitiikan tulevaisuus, energiaan liittyvät EU-rahoitusinstrumentit, energiaturvallisuus sekä energian sisämarkkinat. Avustajan tehtäviin kuuluvat myös tiedonhaku ja -koostaminen, tekstien ja uutisten tuottaminen sekä viestintätehtävissä avustaminen, kuten verkkosivujen päivittäminen ja tapahtumaviestintä.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle eduksi luetaan tehtäväkentän tuntemus, erityisesti energia-alan sekä EU:n energia- ja ilmastopolitiikan ymmärrys.  Kokemus laajojen kokousten tai tapahtumien järjestelystä on hyödyksi.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa suomalaisen sosiaali- ja terveys- sekä tasa-arvo- ja työturvallisuuspolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa. Osana valtioneuvostoa ministeriö toteuttaa hallitusohjelmaa, määrittelee kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja keskeiset uudistukset sekä ohjaa niiden toimeenpanoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala on laaja. Ministeriön ohjauksessa toimii virastoja ja laitoksia, jotka toteuttavat ministeriön linjaamia sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteita ja osallistuvat hallitusohjelman hankkeisiin.

stm.fi

STM40

Tehtäväkuvaus

Osallistua Suomen EU-puheenjohtajakauden valmisteluihin ja toteuttamiseen sosiaali- ja terveysministeriön sektorikysymyksissä, erityisesti terveys- ja lääkeasiat, yhdessä kansainvälisten asioiden yksikön ja ministeriön muun henkilöstön kanssa. Tehtävä on vastuullinen koordinaatiotehtävä, johon kuuluu Suomen puheenjohtajuuskauden aikana järjestettävien kokousten suunnittelu, käytännön valmistelut ja toteutus sekä vierailuvalmistelut. EU-avustaja osallistuu ministeriön osastojen kantojen ja näkemysten koordinointiin ja yhteensovittamiseen sekä yhteydenpitoon ministeriön osastoihin, valtioneuvoston kansliaan, EU-puheenjohtajuussihteeristöön ja muihin ministeriöihin sekä muihin yhteistyötahoihin Suomessa ja muualla. Toimenkuvaan voi kuulua myös työryhmien jäsen- ja sihteeritehtäviä.

Lisäksi EU-avustajan toimenkuvaan kuuluu muita EU-puheenjohtajakauteen liittyviä tehtäviä, kuten kokousraporttien, taustamuistioiden, puhe-elementtien ja tiedotteiden laatimista.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle eduksi luetaan perehtyneisyys ja kiinnostus sosiaali- ja terveysministeriön toimialan kysymyksiin, erityisesti terveys- ja lääkeasioihin.

STM41

Tehtäväkuvaus

Osallistua Suomen EU-puheenjohtajakauden valmisteluihin ja toteuttamiseen sosiaali- ja terveysministeriön sektorikysymyksissä, erityisesti tasa-arvo, työsuojelu ja sosiaalipolitiikka, yhdessä kansainvälisten asioiden yksikön ja ministeriön muun henkilöstön kanssa. Tehtävä on vastuullinen koordinaatiotehtävä, johon kuuluu Suomen puheenjohtajakauden aikana järjestettävien kokousten suunnittelu, käytännön valmistelut ja toteutus sekä vierailuvalmistelut. EU-avustaja osallistuu ministeriön osastojen kantojen ja näkemysten koordinointiin ja yhteensovittamiseen sekä yhteydenpitoon ministeriön osastoihin, valtioneuvoston kansliaan, EU-puheenjohtajuussihteeristöön ja muihin ministeriöihin sekä muihin yhteistyötahoihin Suomessa ja muualla.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle eduksi luetaan perehtyneisyys ja kiinnostus sosiaali- ja terveysministeriön toimialan kysymyksiin, erityisesti tasa-arvo, työsuojelu ja sosiaalipolitiikka.

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö on johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville. Toimialamme kattaa ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen hillitsemisen, luonnonsuojelun, alueiden käytön, sekä asumisen ja rakentamisen.

ym.fi

YM42

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on tukea asiantuntijoita luonnon monimuotoisuuteen sekä vesi- ja meriasioihin liittyvissä EU-tehtävissä. Lisäksi hän osallistuu aihepiirin EU- ja kansainvälisten kokousten valmisteluun sekä tarvittaessa osallistuu kokouksiin.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle eduksi luetaan tehtäväkuvauksessa mainittujen osa-alueiden tuntemus

Avustajan tehtävässä toimiminen edellyttää valmiutta matkustaa.

YM43

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on tukea asiantuntijoita horisontaalisiin kansainvälisiin ympäristöasioihin liittyvissä tehtävissä ja osallistua näiden asioiden EU- ja kansainvälisten kokousten valmisteluun. Lisäksi tehtäviin kuuluu avustaminen ja osallistuminen muihin ministeriön vastuulla oleviin kansainvälisiin ympäristökokouksiin.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle eduksi luetaan ympäristöministeriön toimialan tuntemus.

Avustajan tehtävässä toimiminen edellyttää valmiutta matkustaa.

YM44

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on tukea asiantuntijoita EU:n kemikaaliasioihin, kiertotalous-, jäte- ja tuotepolitiikkaan liittyvissä EU-tehtävissä ja näitä koskevien EU- ja kansainvälisten kokouksen valmistelussa sekä tarvittaessa osallistuu kokouksiin. Lisäksi tehtäviin voi kuulua avustaminen myös päästöihin ja ympäristöriskeihin liittyvissä asioissa.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Hakijalle eduksi luetaan tehtäväkuvauksessa mainittujen osa-alueiden tuntemus ja perehtyneisyys EU:n päätöksentekomenettelyyn.

Avustajan tehtävässä toimiminen edellyttää valmiutta matkustaa.

YM45

Tehtäväkuvaus

EU-avustajan tehtävänä on tukea asiantuntijoita EU:n ilmastopolitiikkaan ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin liittyvissä EU-tehtävissä. Lisäksi hän osallistuu EU- ja kansainvälisten kokousten valmisteluun sekä tarvittaessa osallistuu kokouksiin.

Tehtäväkohtainen osaaminen

Tehtävässä tarvitaan perehtyneisyyttä ilmastokysymyksiin ja EU:n päätöksentekomenettelyyn.

Avustajan tehtävässä toimiminen edellyttää valmiutta matkustaa.