EU:n ilmastopaketin tavoitteet ja käsittely Suomessa

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Matkalla hiilineutraaliuteen EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Heinäkuussa 2021 Euroopan komissio esitteli EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin (Fit for 55), jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Eurooppalainen ilmastolaki astui voimaan kesällä 2021. Ilmastolain myötä ilmastoneutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä ja vuoden 2030 päästövähennystavoite ovat laillisesti sitovia.

Mukana 12 lainsäädäntöehdotusta

55-valmiuspaketti on laaja kokonaisuus ilmastolainsäädännön ehdotuksia. Neuvottelut direktiiviehdotuksista käynnistyivät parlamentin, komission ja jäsenmaiden välillä syksyllä 2021.

Mukana olevat ehdotukset sisältävät muun muassa päästökaupan uudistamista ja laajentamista, maiden välistä taakanjakoa, maankäyttösektorin (LULUCF) roolia, autojen ja pakettiautojen CO2-päästörajoja, hiilirajamekanismia, energiaverotusta, energiatehokkuutta sekä uusiutuvaa energiaa.

Lainsäädäntöehdotukset ovat kokonaisuudessaan:

 1. EU:n päästökauppa: kiinteiden laitosten päästökaupan kiristäminen ja järjestelmän laajentaminen koskemaan meriliikennettä sekä erillisen päästökauppajärjestelmän perustaminen tieliikennettä ja rakennuksia varten; EU:n lentoliikenteen päästökaupan uudistaminen 
 2. taakanjakoasetuksen tarkistaminen EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolisilla aloilla jäsenmaiden vähennystavoitteiden osalta
 3. maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä annetun asetuksen (LULUCF) tarkistaminen
 4. uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin tarkistaminen
 5. uudelleen laadittu energiatehokkuusdirektiivi
 6. vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskevan direktiivin tarkistaminen
 7. henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästönormeja koskevan asetuksen muuttaminen
 8. energiaverodirektiivin tarkistaminen
 9. hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi
 10. ReFuelEU Aviation -aloite kestävien lentopolttoaineiden edistämiseksi
 11. FuelEU Maritime -aloite vihreän eurooppalaisen meriliikennealueen edistämiseksi
 12. ilmastotoimia koskeva sosiaalirahasto

Syksyllä 2021 komissio antoi ehdotuksen vielä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta sekä päästökaupan huutokauppatuloihin ja ilmastotoimien sosiaaliseen rahastoon liittyvän ehdotuksen EU:n omista varoista.

55-valmiuspaketin käsittely Suomessa

Suomi pitää tärkeänä, että EU:n ilmastotavoitteet saavutetaan ja että valmiuspaketin kunnianhimon taso kokonaisuudessaan varmistetaan. EU:n tehokas ilmastopolitiikka tukee myös Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista vuoteen 2035 mennessä.

Siirtymä tulee toteuttaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla tavalla huomioiden luontokadon ehkäisyyn, digitalisaatioon sekä siirtymän oikeudenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat.

Valtioneuvosto arvioi ehdotuksia kansallisen ja eurooppalaisen kokonaisedun näkökulmasta. Ilmastovaikutusten lisäksi ehdotusten tulee monipuolisesti huomioida vaikutukset muun muassa kilpailukykyyn, valtion tulokertymään ja Suomen maksuihin EU:lle. Lisäksi on tärkeää systemaattisesti arvioida päätösten vaikutuksia kansalaisten hyvinvointiin.

Lue lisää