Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland presenterade det arbete som förankrar EU:s strategiska agenda

EU2019FI
18.10.2019 11.49 | Publicerad på svenska 18.10.2019 kl. 12.35
Nyhet

Europeiska rådet, som samlades i Bryssel den 18 oktober 2019, diskuterade det fortsatta genomförandet av EU:s strategiska agenda. Finland har som första ordförandeland integrerat prioriteringarna enligt agendan från juni i rådets arbete. Statsminister Antti Rinne presenterade för EU-ledarna hur den integrationen har framskridit.

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen redogjorde för sina planer att genomföra agendans prioriteringar.

I sin presentation fokuserade statsminister Rinne på fyra helheter där medborgarna förväntar sig resultat och där det krävs ytterligare insatser av den nya kommissionen. Dessa teman är respekt för rättsstatsprincipen, motverkande av hybridhot, hållbar tillväxt och EU:s globala ledarroll i klimatfrågor.

Temana är integrerade i EU:s strategiska agenda, som omfattar följande fyra prioriterade områden i EU:s framtida verksamhet:

  • Skydda medborgarna och friheterna
  • Utveckla en stark och kraftfull ekonomisk bas
  • Bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa
  • Främja Europas intressen och värden i ett globalt sammanhang.

Respekt för rättsstatsprincipen

Bilden åskådliggör att rättsstatsprincipen är grunden för ett tryggt och välmående EU. Rättsstatsprincipen stärks av dialog, kopplingar till EU:s budget och samarbete.

Rättsstatsprincipen är en av EU:s gemensamma värden, som är grunden för Europas frihet, säkerhet och välstånd.

”Rättsstatliga problem i ett medlemsland påverkar hela unionens verksamhet på ett negativt sätt”, sade statsminister Rinne i sitt tal.

Finland har under sitt ordförandeskap strävat efter att hitta effektivare sätt att redan i ett tidigt skede identifiera och förebygga eventuella problem. Sätten är bland annat en systematisk dialog mellan medlemsländerna och att skydda EU:s budget.

Motverkande av hybridhot

Bilden visar att hybridhot riktar sig mot medborgare, kraftverk, datanät, val och betalningssystem. Hoten kan avvärjas genom att öka den gemensamma medvetenheten, upptäcka hoten i ett tidigt skede och bemöta dem tillsammans.

EU:s medlemsländer och institutioner utsätts för mångdimensionella hybridhot, som är svåra att upptäcka och fastställa. Hybridåtgärder är till exempel it-angrepp, valpåverkan och kampanjer som sprider falsk information.

”Vi måste skydda våra samhällen mot hybridhot. Detta förutsätter ett helhetsbetonat tillvägagångssätt och mer samarbete och samordning. Vi behöver också bättre medvetenhet om hybridhot på politisk nivå", betonade statsminister Rinne.

Hållbar tillväxt

Bilden presenterar elementen i hållbar tillväxt, dvs. industripolitik, inre marknad och digitalisering.

För att den europeiska ekonomin ska kunna fortsätta växa måste i synnerhet den inre marknaden, industripolitiken och den digitala ekonomin utvecklas mer som en helhet. Dessutom måste man lägga större vikt vid den sociala dimensionen och att till exempel arbetsnormerna är ajour.

”Den inre marknaden är EU:s viktigaste tillgång. Detta var vårt starka budskap till den nya kommissionen. Om vi inte ser till att den inre marknaden fungerar bättre, kan vi inte heller svara på den industriella och tekniska konkurrensen på internationell nivå”, betonade statsminister Rinne. 

EU som global klimatledare

Bilden presenterar hur klimatneutralitet kan uppnås, dvs. genom ekonomin och finansieringen, jordbruket, industrin och tjänsterna, den cirkulära ekonomin, transporten, energin, sysselsättningen och den globala verksamheten.

Klimatförändringarna påverkar alla samhällssektorer. Under Finlands ordförandeskap har nästan alla rådskonstellationer diskuterat hur klimatneutralitet kan uppnås. I sitt tal lyfte statsminister Rinne särskilt fram investeringar, forskning och innovation som lösningar.

”Innovationer kan bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Olika industrisektorer drar avsevärd nytta av den fördel som ställningen som föregångare medför, om vi ställer upp ett ambitiöst mål som skapar förutsebarhet för sektorerna under de kommande årtiondena”, sade statsminister Rinne.

Mer information