Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Undervisnings- och kulturministeriets framtidsöversikt 2018:
Kunniga och kreativa människor är Finlands viktigaste resurs och konkurrensfaktor

Undervisnings- och kulturministeriet
4.6.2018 11.41
Nyhet
Foto: Lauri Heikkinen / VNK

Undervisnings- och kulturministeriet tror på att Finlands framgång också i framtiden grundar sig på information, kreativitet och kunnande samt hur man utnyttjar dessa. De viktigaste utmaningarna – vid sidan av att garantera kunnandet – är att stoppa olikvärdighet och stärka människors delaktighet. Ministeriet lägger i sin framtidsöversikt, som publicerades den 4 juni, fram de mest centrala frågorna.

- Kunniga och kreativa människor är vår viktigaste resurs och konkurrensfaktor, betonar kanslichef Anita Lehikoinen. Vi vill vara världens kunnigaste folk och bära vårt ansvar då det gäller att lösa globala problem. Att fördjupa det internationella samarbetet är viktigare än någonsin.

Kampen om kunnigt folk, arbetsplatser och investeringar blir allt hårdare. Bristen på kompetens och att utbildning och arbetsmarknad inte hittar varandra håller på att bli ett hinder för tillväxt och förnyelse. Utbildnings- och kompetensnivån bör höjas så att man början investera i Finland och så att det föds nya arbetsplatser. Hela befolkningen bör ha en tillräckligt hög utbildningsnivå, men toppkompetens behövs också.

I ministeriets framtidsöversikt lyfter man fram bl.a. småbarnspedagogikens verkningsfullhet. Småbarnspedagogiken är grunden för barnets lärande senare i livet och att satsa på den är samhälleligt sett mer verkningsfullt än andra utbildningsinvesteringar.

Man kan på ett effektivare sätt minska på ojämlikhet och risk för utslagning genom att ingripa i ett tidigt skede och stöda familjer och barn som har det svårt. Alla ska ha en möjlighet att utveckla sin kompetens och sina förmågor.

Alla ska ha möjlighet till en hobby och tillgång till kultur- och motionstjänster. Kulturens och konstens möjligheter används friskt för att öka regioners attraktionskraft och för människors välbefinnande.

 - Vårt mål är att alla i Finland ska kunna nå sin fulla potential och leva ett betydelsefullt liv.

En av de stora frågorna inom bildningskommunen är också utnyttjandet av informationsresurser och utvecklandet av tjänster på ett etiskt hållbart sätt då mängden data och information ökar.  Genom informationspolitiska riktlinjer och åtgärder som stöder informationsproduktion samt förståelse och utnyttjande av information stöder man ett aktivt medborgarskap och främjar demokratin.

Mer information

- Anita Lehikoinen, kanslichef, tfn 0295 3 30182
- Ilkka Turunen, konsultativ tjänsteman, puh. 0295 3 30321

***

I sina framtidsöversikter lägger ministerierna fram de mest centrala frågorna för de kommande åren Syftet med översikterna är att utarbeta bedömningar av samhällsläget och frågor som kräver politiskt beslutsfattande. Bedömningarna kan utnyttjas i samhällsdebatten och som grund för regeringsförhandlingarna. Beredningsprocessen koordineras av ministeriernas prognostiseringsgrupp, ditt alla ministerier hör.

Målet att bli världens kunnigaste folk. Undervisnings- och kulturministeriets framtidsöversikt 2018. Statsrådets publikationsserie 21/2018, på finska, svenskspråkig resumé.