Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-initiativ ska främja klimatneutral teknik och öka Europas självförsörjningsgrad

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2023 15.21 | Publicerad på svenska 20.3.2023 kl. 16.27
Pressmeddelande

Den 16 mars 2023 lade kommissionen fram lagstiftningsförslag om främjande av klimatneutral teknik för nettonollutsläpp samt om säkerställande av tillgång till råvaror av avgörande betydelse. Båda förslagen syftar till att påskynda den gröna omställningen och stärka EU:s självförsörjningsgrad. Teknik som påskyndar den gröna omställningen står i centrum för den globala tekniska konkurrensen. Arbets- och näringsministeriet ordnar ett samråd med grupper som berörs av förslagen den 28 mars 2023.

Den 16 mars 2023 lade kommissionen fram ett lagstiftningsförslag om främjande av klimatneutral teknik för nettonollutsläpp. Syftet med regleringen på EU-nivå är att förenkla den rättsliga ramen för produktionskapaciteten för sådan teknik och sådana produkter som har en nyckelroll när det gäller att uppnå unionens klimatneutralitetsmål och säkerställa hållbarheten hos ett koldioxidfritt energisystem.  

I och med förslaget vill man erbjuda den europeiska industrin sådan teknik den behöver för att minska koldioxidutsläppen. Ett ytterligare mål är att erbjuda allmänheten ren och trygg energi till rimligt pris och att minska unionens beroenden av produktionen i tredjeländer.  Genom förslaget stöds industriell tillverkning av viktig teknik och fastställs kvantitativa mål för tekniken på EU-nivå före 2030. 

Finlands påverkansarbete har fokuserat på att kärnkraftstekniken ska inkluderas i kommissionens förslag. Omställningen till en klimatneutral ekonomi förutsätter satsningar på kärnkraft, och kärnkraftstekniken bör jämställas med annan teknik när det gäller åtgärder för ett hållbart och säkert europeiskt energisystem.  

Den 16 mars 2023 offentliggjorde kommissionen också ett initiativ om råvaror av avgörande betydelse. Syftet med initiativet är att främja tillgången till strategiska råvaror av avgörande betydelse som EU behöver och att diversifiera leveranskedjorna. De åtgärder som kommissionen föreslår ska öka produktionen, bearbetningen och återvinningen av dessa råvaror. Industrins motståndskraft ska förbättras genom olika proaktiva åtgärder. 


Arbets- och näringsministeriet ordnar ett samråd med grupper som berörs av kommissionens förslag

Arbets- och näringsministeriet svarar för beredningen av förslagen i Finland. Finlands ståndpunkt om kommissionens förslag bildas genom det normala förfarandet för beredning av EU-frågor. Vid beredningen vill man höra olika berörda gruppers och myndigheters åsikter i bred utsträckning. Statsrådet fattar beslut om Finlands ståndpunkt tillsammans med riksdagen.

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett samråd om kommissionens förslag med berörda grupper tisdagen den 28 mars kl. 14.30–16.10. Anmälan till samrådet sker via länken nedan senast den 27 mars.


Ytterligare information:
Anita Silanterä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7256
Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4216