Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Terminologin för aktuella lagstiftningsprojekt publicerad: social- och hälsovårdsreformen, de nya landskapen och underrättelseverksamheten

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 1.2.2019 10.16
Nyhet 64/2019

I samband med att social- och hälsovårdsreformen, landskapsreformen och underrättelselagen har beretts vid ministerierna och behandlats i riksdagen har översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli sammanställt ordlistor med terminologin. Nu har vi tre ordlistor som ska bidra till en konsekvent användning av begrepp på finska, svenska och engelska.

Centrala termer i social- och hälsovårdsreformen

Ordlistan innehåller 55 centrala begrepp med anknytning till reformen av social- och hälsovårdens servicestruktur. De finska termerna i ordlistan har valts ut i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, statsrådets kansli och Terminologicentralen TSK. Begreppens definitioner kommer att publiceras senare. Rekommendationerna om de svenska och engelska översättningsmotsvarigheterna och tilläggsinformationen har utarbetats av arbetsgrupper inom översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli. Ordlistan ger enhetliga termrekommendationer till alla aktörer på området.

Termer med anknytning till förvaltningsstrukturen i Finland och till landskapsreformen samt landskaps- och kommunnamn

Ordlistan innehåller begrepp med anknytning till Finlands förvaltningsstruktur och dess olika nivåer på finska, svenska och engelska. Därtill innehåller ordlistan begrepp som rör den planerade landskapsreformen. Översättningsmotsvarigheterna har tagits fram i svenska och engelska arbetsgrupper inom översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli. Vi rekommenderar att dessa begrepp används i alla statsförvaltningens texter. I slutet av ordlistan finns alla landskapsnamn på fyra språk (finska, svenska, engelska och ryska) och kommunernas namn så som de ska skrivas i texter på finska, svenska och engelska.

Ordlista över underrättelsetermer [under uppdatering]

Ordlistan innehåller ca 30 begrepp med anknytning till inhämtning av underrättelser och information. Begreppen har varit centrala i översättningen av den nya lagstiftningen om civil och militär underrättelseinhämtning. Ordlistan har sammanställts av språk- och översättningssektorn vid statsrådets kansli i samarbete med experter insatta i beredningsprocessen.

Ordlistan innehåller noga övervägda svenska och engelska översättningsmotsvarigheter till begreppen. Inom lagstiftningsprojektet har det också uppstått några alldeles nya begrepp. Bland de engelskspråkiga termerna, särskilt de som gäller inhämtande av information, finns en del nya motsvarigheter, och målet är att dessa ska tas i bruk i och med att olika författningar uppdateras.

Ordlistan uppdateras för närvarande, och den nya versionen publiceras så snart som möjligt. Frågor om termer inom området kan sändas till termineuvonta (at) vnk.fi.

Lagstiftningen på hälft, ordlistorna kan uppdateras

Eftersom lagförslagen gällande social- och hälsovårdsreformen, landskapsreformen och underrättelselagen fortfarande behandlas i riksdagen när dessa ordlistor publiceras, kan det uppstå behov av att uppdatera dem. Frågor och kommentarer om ordlistorna kan sändas till termineuvonta(at)vnk.fi.