Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Årsberättelsen för 2021 publicerades: Bolagsinnehaven gav 2,1 miljarder euro i intäkter – staten som ägare ska följa upp sina bolagsinnehavs totala utsläpp

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.5.2022 13.27 | Publicerad på svenska 6.5.2022 kl. 10.35
Pressmeddelande 290

Den utdragna coronapandemin gjorde det svårare för de statsägda bolagen att åstadkomma goda resultat 2021, och staten fortsatte att ge transportsektorn ekonomiskt stöd. Bolagsinnehaven gav staten 2,1 (0,9) miljarder euro i intäkter, och värdet på statens bolagsportfölj var cirka 47 (47) miljarder euro. Staten som ägare redogör i sin årsberättelse för hur bolagsportföljen har uppfyllt målen gällande hållbarhet. Avsikten är till exempel att följa upp utvecklingen av bolagsinnehavens totala utsläpp i fortsättningen.

”De statsägda bolagen visade prov på resiliens i sin affärsverksamhet under 2021 när coronapandemin drog ut på tiden”, konstaterar chefen för statsrådets kanslis avdelning för ägarstyrning Kimmo Viertola.

Den utdragna coronapandemin försvagade bolagens förmåga att åstadkomma goda resultat och betala utdelning även under 2021. Till följd av detta beslutade staten att stödja den nationellt betydande transportsektorn genom kapitalisering och lån. Mot slutet av året började läget på världsmarknaden förändras, och marknaden präglades av en energikris med höga el- och gaspriser.

År 2021 intäktsfördes ur bolagsinnehaven i statsbudgeten 2,1 (0,9) miljarder euro i form av utdelning och kapitalåterbäringar. Vid utgången av 2021 var antalet statsägda bolag 68 och värdet på bolagsportföljen cirka 47 (47) miljarder euro.

Uppgifterna framgår av regeringens årsberättelse 2021, vars bilaga 4 beskriver utvecklingen av statens bolagsinnehav 2021.

Bolagen förväntas fastställa utsläppsminskningsmål

I sin årsberättelse har staten som ägare velat vara öppnare om sina krav, sina åtgärder och sitt inflytande gällande hållbarhet.

För att på portföljnivå få en uppfattning om effekterna av de statsägda bolagens klimatåtgärder har staten som ägare nu för första gången analyserat och rapporterat om klimatavtrycket från sina bolagsinnehav. Avsikten är att i fortsättningen följa upp och rapportera om klimatavtrycket årligen.

Staten som ägare förutsätter att bolagen beaktar målet om ett klimatneutralt Finland 2035 och målen i klimatavtalet från Paris om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Bolagen förväntas årligen rapportera om utsläppen från sin egen verksamhet och om utsläppen från sina värdekedjor.

”Det behövs betydande utsläppsminskningar för att vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna. Systematisk uppföljning av utsläppen hjälper oss att hålla siktet inställt på och gå mot målet om klimatneutralitet”, säger Katariina Sillander, som är konsultativ tjänsteman vid avdelningen för ägarstyrning och specialiserad på frågor kring företagsansvar.

”Det finns ännu mycket att förbättra när det gäller omfattningen av utsläppsdata och målet att drastiskt minska växthusgasutsläppen. Den pågående krisen innebär en utmaning, men regeln är att vi ska hålla fast vid våra ambitiösa klimatmål även i kristider”, konstaterar Kimmo Viertola.

I den färska årsberättelsen behandlas förutom klimatfrågor också bland annat bolagens engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling, typiska risker och möjligheter i fråga om hållbarhet samt integreringen av hållbarhet i ägarstyrningen.

Könsfördelningen i bolagens styrelser och ledning under lupp

Årsberättelsen innehåller uppgifter om hur jämställdheten mellan könen förverkligas med tanke på andelen kvinnor i de statsägda bolagens styrelser och högsta ledning. I enlighet med de jämställdhetsmål som statsrådet satt upp ska staten se till att könsfördelningen i bolagens styrelser är jämn.

Av årsberättelsen framgår att kvinnornas andel bland de styrelsemedlemmar som staten utsett har hållits på samma nivå som året innan, det vill säga 46 procent. Andelen kvinnor på en styrelseordförandepost är 23 procent. Därtill är 14 procent av de statsägda bolagens verkställande direktörer kvinnor.

Ytterligare information: Kimmo Viertola, avdelningschef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 026 och Katariina Sillander, konsultativ tjänsteman, statsrådets kansli, tfn 0295 160 030, fö[email protected]