Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen om underrättelselagarna: omfattningen av säkerhetshot och konsekvenserna av lagförslagen bör beskrivas noggrannare

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.12.2017 14.00 | Publicerad på svenska 22.12.2017 kl. 15.11
Nyhet 61/2017

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkasten till regeringspropositioner med förslag till nya lagar om civil underrättelseinhämtning, militär underrättelseinhämtning och övervakning av underrättelseverksamheten i huvudsak har beretts noggrant. Propositionsutkasten bör dock innehålla noggrannare kvantitativa bedömningar av omfattningen av säkerhetshot. Också konsekvensbedömningarna i utkasten bör utvidgas och preciseras. Dessutom bör det presenteras en konkret plan för utvärdering och uppföljning av reformen.

Ett viktigt mål för de nya underrättelselagarna är att förbättra den nationella säkerheten och skapa en rättsgrund för underrättelseinhämtning. Lagutkasten syftar till att förbättra förutsättningarna för underrättelseinhämtning. Det föreslås också att övervakningen av underrättelseverksamheten effektiviseras.

Reformen har beretts i flera separata propositionsutkast, vilket medför utmaningar med tanke på konsekvensbedömningen. Trots det bör utkasten tydligare beskriva de totala konsekvenserna av reformen och konsekvenserna av varje enskild proposition.

Propositionsutkasten bör innehålla noggrannare kvantitativa bedömningar av omfattningen av säkerhetshot. Dessutom bör det beskrivas mer exakt genom vilken verkningsmekanism de föreslagna åtgärderna kan bidra till en förbättring jämfört med nuläget och hur betydande ändringarna är.

Det är positivt att det i propositionsutkastet om civil underrättelseinhämtning ges en sammanfattning av reformens nyttor och kostnader. Sammanfattningen täcker emellertid inte alla väsentliga aspekter, och i synnerhet konsekvenserna för hushållen och företagen kräver precisering.

Hushållen berörs i synnerhet av aspekter såsom integritet och kommunikationshemlighet. Också exempelvis kostnaderna för terrorism och cyberbrottslighet och de nyttor som bekämpningen av dessa medför riktas i sista hand till medborgarna.

Den nytta företagen får när det gäller bekämpning av cyberbrottslighet och företagsspioneri bör bedömas grundligare, eftersom det är fråga om ett potentiellt ekonomiskt sett viktigt verkningsområde. Dessutom bör en mer exakt bedömning göras av de kostnader som lagändringarna orsakar företagen.

I propositionsutkastet om militär underrättelseinhämtning bör noggrannare bedömas vilken inverkan reformen har på Försvarsmaktens handlingsförmåga. I propositionsutkastet bör också ges en grundligare beskrivning av fördelarna med de nya befogenheterna och av deras kostnadseffektivitet på strategisk, operativ och taktisk nivå för den militära underrättelseinhämtningen.

Konsekvenserna av övervakningen av underrättelseverksamheten bör bedömas i synnerhet med tanke på de nya utmaningar som lagarna om militär och civil underrättelseinhämtning medför. Utöver konsekvenserna för individens ställning bör också andra samhälleliga verkningsområden bedömas, exempelvis konsekvenserna för brottsbekämpning, trygghet och informationssamhället.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att det bör följas upp hur den helhet som underrättelselagarna utgör fungerar och vilka konsekvenser den får. Propositionsutkasten bör innehålla en konkret beskrivning eller plan som tar ställning till utvärderingen av konsekvenserna av reformen av underrättelseverksamheten.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417 och Antti Moisio, bedömningsråd, tfn 0295 160 447, statsrådets kansli

Sammandrag av utlåtanden

Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen om förslaget till lag om militär underrättelseinhämtning 21.12.2017

Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen om förslaget till lag om civil underrättelseinhämtning 21.12.2017

Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen om förslaget till lag om övervakning av underrättelseverksamheten 21.12.2017