Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen om företagsstödslagen: Det behövs en noggrannare bedömning av vilka konsekvenser företagsstöden har för konkurrensen

Statsrådets kommunikationsavdelning
22.2.2021 12.34 | Publicerad på svenska 11.3.2021 kl. 15.03
Nyhet

Syftet med propositionen som gäller företagsstöd är att skapa klarhet i, effektivisera och förbättra slagkraften i det understödssystem som är avsett för utvecklande av företagsverksamhet. Propositionen har samband med inledandet av programperioden 2021–2027 för Europeiska unionens regional- och strukturpolitik. 

Rådet anser att utkastet till proposition bör innehålla noggrannare uppgifter om de företag som omfattas av lagförslaget och vilka konsekvenser det kan ha för företagen. I synnerhet bör det bedömas om företagsstöden snedvrider konkurrensen och vilken administrativ börda de medför för företagen. 

Rådet anser att utkastet till proposition bör innehålla åtminstone en kortfattad bedömning av konsekvenserna för myndigheterna. På basis av uppgifterna om nuläget skulle det vara möjligt att lämna närmare uppgifter om hur mycket personalresurser och andra resurser som har använts för myndighetsverksamheten för att genomföra den nuvarande regleringen. 

Rådet anser att utkastet till regeringens proposition är bristfälligt med tanke på kraven i anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Propositionsutkastet bör korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.  

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Antti Moisio, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen.