Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att regeringens proposition om uppsägningsskyddet som helhet är bristfällig och mångtydig

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 26.10.2018 15.40
Pressmeddelande 504

Det går att få en tämligen god uppfattning om konsekvenserna av den regeringsproposition som gäller uppsägningsskyddet. Propositionen är dock bristfällig med avseende på god lagberedningspraxis. Regeringens antagande om att uppsägningströskeln är problematisk verkar ha bundit tjänstemannaberedningen så att några andra alternativ för att nå målet inte har bedömts. Bestämmelsernas mångtydighet orsakar sannolikt osäkerhet vid tolkning av lagen för en lång tid framöver.

Rådet för bedömning av lagstiftningen ser det som positivt att propositionens konsekvenser behandlas mångsidigt i propositionen, och att både positiva och negativa synpunkter förs fram. Det är speciellt bra att man i utkastet har utnyttjat forskningsdata för att bedöma sysselsättningseffekterna och att man samtidigt har lyft fram de osäkerhetsfaktorer som är förknippade med forskningsresultaten. Forskningsresultaten kan inte direkt överföras på finländska förhållanden. Regeringspropositionen är också skriven på ett gott språk.

Rådet anser att antagandet att uppsägningströskeln stigit och blivit ett hinder för att anställa inte har motiverats tillräckligt i propositionen. Även andra metoder för att nå sysselsättningsmålet borde ha bedömts. Avsikten är att sysselsättningen ska främjas genom en sänkning av uppsägningströskeln hos arbetsgivare med färre än tio anställda. De eftersträvade nettosysselsättningseffekterna bedöms dock bli små. 

Rådet fäster uppmärksamhet vid att jämlikhetsfrågor har behandlats bristfälligt i propositionsutkastet. Det bör göras en utförligare bedömning av vilka konsekvenser sådana omständigheter som hänför sig till kön, utkomstskydd för arbetslösa, arbetstagares organisering och en uppsägningströskel baserad på företagsstorlek har för jämlikheten.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att bestämmelsernas flertydighet, kostnaderna av en rättsprocess för de berörda parterna, den långsamma utvecklingen av rättspraxis och en eventuell ökning av antalet tvister inte har beaktats tillräckligt i konsekvensbedömningen. Det kommer troligen länge att råda osäkerhet kring tolkningen av lagen. 

Rådet anser att utkastet till regeringens proposition är bristfälligt med avseende på god lagberedningspraxis, trots att konsekvensbedömningen tämligen väl uppfyller kraven i anvisningarna för konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att regeringen överväger fortsatta åtgärder på basis av utlåtandet.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har bedömt det utkast till regeringsproposition som lämnades till rådet den 17 oktober och som gäller arbetstagares uppsägningsskydd.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, Kati Rantala, bedömningsråd, tfn 0295 160 467 och Meri Virolainen, bedömningsråd, tfn 0295 160 202, statsrådets kansli