Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Beredningen av det produktivitetsprogram som ingår i regeringsprogrammet inleds

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.9.2023 11.38
Pressmeddelande 380/2023

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott fastställde vid sitt möte den 12 september att ett produktivitetsprogram ska börja beredas.

Till stöd för beredningen av produktivitetsprogrammet tillsätts en arbetsgrupp som leds av finansministeriet och består av företrädare för alla ministerier. Arbetsgruppen inleder sitt arbete med snabb tidtabell ännu i september. Målet är att gemensamma åtgärder preciseras före utgången av 2023 och att ministerierna då med stöd av arbetsgruppens arbete har identifierat de viktigaste åtgärderna inom sitt förvaltningsområde.

Under genomförandet ska de effektivitetshöjande lösningar som digitaliseringen medför tillvaratas i den offentliga sektorn. Som ett led i produktivitetsprogrammet inleds ett program för lokalanvändningen inom den offentliga sektorn. Målet för programmet är att effektivisera lokalkostnaderna i sektorn och hitta gemensamma lösningar på frågor som gäller lokaltillgångarna hos staten, välfärdsområdena och kommunerna. Avsikten är att effektivisera användningen av statens lokaler. Målen i statens lokalprogram ska ses över så att de är i samklang med det förändrade arbetslivet efter pandemin, utan att tillgången till tjänster äventyras.

Produktivitetsprogrammen kan också innebära olika strukturella reformer, omstrukturering av funktioner samt ökad extern finansiering för olika funktioner. Åtgärderna gäller förutom de statliga ämbetsverkens omkostnader också bland annat Folkpensionsanstalten, Forststyrelsen och andra utgifter av omkostnadstyp.

Avsikten är att i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2023 inkludera ett anslag på 30 miljoner euro för de investeringar som behövs. Anslaget används framför allt till att främja gemensamma projekt som möjliggör ökad produktivitet.

Finanspolitiska ministerutskottet ska behandla beredningen av åtgärderna nästa gång i slutet av året. Ministerierna ska beakta effekterna i euro av åtgärderna inom sitt förvaltningsområde i det förslag till anslagsramar för 2025–2028 som de lägger fram i januari 2024. Finanspolitiska ministerutskottet följer genomförandet och beslutar vid behov om ändringar under slutet av valperioden.

Beredningen av ett produktivitetsprogram ingår i regeringsprogrammet. Åtgärderna syftar till inbesparingar på sammanlagt 90 miljoner euro 2025, 134 miljoner euro 2026 och 243 miljoner euro från och med 2027.

Ytterligare information: Mika Niemelä, budgetchef, finansministeriet, tfn 0295 530 525