Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredningen av statsminister Marins regerings framtidsredogörelse har inletts

Statsrådets kommunikationsavdelning
1.7.2020 10.08
Pressmeddelande 465/2020

Beredningen av statsrådets kommande framtidsredogörelse har inletts under den exceptionella coronavåren. Syftet med framtidsredogörelsen är att identifiera frågor som är av betydelse för beslutsfattandet och som i framtiden kräver särskild uppmärksamhet. Redogörelsen utgör ett underlag för fortsatt diskussion under kommande år. Det har tillsatts en styrgrupp med uppgift att bereda framtidsredogörelsen. Ordförande för styrgruppen är statsminister Sanna Marins statssekreterare Mikko Koskinen.

Framtidsredogörelsen genomförs i två delar i syfte att främja dialog och delaktighet. I den första delen skapas det en helhetsbild av framtidens omvärld utifrån ett scenarioarbete med temat ”Kommande generationers Finland”. I scenarioarbetet kartläggs samhälleliga, tekniska, ekonomiska, miljömässiga och politisk-lagstiftningsmässiga förändringar, osäkerhetsfaktorer i anslutning till dem och deras alternativa framtida utvecklingsförlopp såväl i Finland som i den internationella omvärlden. I den andra delen redogör statsrådet särskilt för något eller några av de fenomen som aktualiserats i scenarioarbetet och drar upp eventuella riktlinjer för lösningar.

Målet är att den första delen av framtidsredogörelsen också i fortsättningen ska bidra med en helhetsbild av kommande generationers Finland. Den ska vara en referensram för den fortlöpande uppföljningen och lägesbilden av omvärlden och öka vår förståelse för hur olika scenarier förverkligas.

Ministeriernas gemensamma framsynsarbete, framsynslots och omfattande samarbete som stöd för beredningen

För att stärka genomslagskraften kommer beredningen av framtidsredogörelsen allt starkare att kopplas till ministeriernas gemensamma och fortlöpande framsynsarbete. Vi skapar en gemensam syn på framtidens omvärld genom scenarioarbetet om kommande generationers Finland. Det väsentliga i arbetet är omfattande delaktighet, gemensam utveckling och samarbete. Samarbete bedrivs bland annat med olika förvaltningsområden, det nationella framsynsnätverket, regioner och landskap, nationella och internationella experter samt framsynslotsen, som tillsattes för en ny mandatperiod 2020–2023.

Framsynslotsens viktigaste syfte är att utveckla och stärka länken mellan framsynsarbetet och beslutsprocesserna. Framsynslotsen är en extern rådgivningsgrupp som medverkar bland annat i utarbetandet av framtidsredogörelsen och stöder samarbetet inom ramen för det nationella framsynsarbetet och utvecklandet av det. Ordförande för framsynslotsen är statssekreteraren Mikko Koskinen. Framsynslotsens arbete bereds och stöds av ett sekretariat som utnämnts vid statsrådets kansli.

50 diskussionstillfällen om Finlands framtid som stöd för beredningen

Som ett led i utarbetandet av framtidsredogörelsen ordnar statsrådets kansli tillsammans med Dialogpaus-stiftelsen 50 diskussionstillfällen om Finlands framtid. Dessa så kallade Dialogpaus-diskussioner ordnas runt om i Finland med distansförbindelser och i mån av möjlighet i form av fysiska sammankomster i samarbete med regionala och lokala aktörer.

Deltagarna i Dialogpaus-diskussionerna ska representera olika generationer (särskilt unga) och olika kön. De ska komma från olika bakgrunder och deras vardag ska se olika ut. Målet är att i synnerhet personer som av en eller annan orsak inte brukar delta i framtidsdebatter engagerar sig i diskussionen om Finlands framtid. Genom att stärka dialogen och delaktigheten stärker vi också Finlands framtid. Tidigare respons på Dialogpaus-diskussioner visar att de stärker förtroendet mellan människor, förtroendet för institutioner och den samhälleliga resiliensen.

Ytterligare information: Seppo Määttä, strategidirektör, tfn 0295 160 598, och Jaana Tapanainen-Thiess, generalsekreterare för framtidsredogörelsen, tfn 050 406 6871, statsrådets kansli

Sanna Marin regeringen