Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Brister i bedömningen av värdestegringsskattens konsekvenser för de grundläggande rättigheterna

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.10.2022 12.21 | Publicerad på svenska 30.11.2022 kl. 13.36
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett ett utlåtande om regeringens proposition om värdestegringsskatt. Propositionsutkastet om en värdestegringsskatt är en koncis helhet, men det framgår inte tillräckligt tydligt om de föreslagna metoderna står i rätt proportion till propositionens mål. Det förblir oklart om målen kunde uppnås mer effektivt med andra metoder. Omfattningen av det problem som den nya lagstiftningen ska korrigera, effekterna för de skattskyldiga och den administrativa börda som orsakas företagen borde beskrivas mer ingående.

Det föreslås att det till inkomstskattelagen fogas nya bestämmelser om värdestegring på egendom. Beskattningsbar egendom som ska omfattas av värdestegringsskatten är bland annat aktier, andelar, andra värdepapper och sparlivförsäkringar. Beskattningen ska endast gälla fysiska personer som innan de lämnade landet var allmänt skattskyldiga i Finland. Bestämmelserna tillämpas inte om det sammanräknade verkliga värdet av egendom som är föremål för värdestegring är mindre än 500 000 euro eller om den kalkylerade överlåtelsevinsten på egendomen är mindre än 100 000 euro.

Rådet anser att man av utkastet inte får en uppfattning om omfattningen av det problem man vill korrigera med den nya lagstiftningen. Av utkastet framgår inte hur stort behovet av den nya lagstiftningen är eller om målen kunde uppnås genom några andra metoder. Man får uppfattningen att regeringsprogrammet och den politiska styrningen kring denna fråga har begränsat tjänstemannaberedningens möjligheter att utvärdera olika alternativ. 

Rådet önskar att propositionen ska ta upp effekterna för skattskyldigas egendomsskydd genom exempel. Hur påverkas till exempel egendomsskyddet för en person som merparten av sitt liv bott och samlat på sig egendom utomlands, som tillfälligt flyttar till Finland och sedan flyttar utomlands igen? Och vilka är följderna för en skattskyldig om det skett stora förändringar i egendomens värde så att skattebeloppet varierar väldigt mycket inom några år? 

Rådet påpekar att anmälningsskyldigheten uppenbarligen gäller alla som flyttar från Finland oberoende av anledningen till flytten. Det framgår inte av propositionsutkastet om detta i praktiken indirekt kan påverka rätten att lämna landet. 

I utkastet bör konsekvenserna av den föreslagna lagstiftningen för företag beskrivas mer ingående, till exempel den administrativa börda som den orsakar och hur den påverkar rekryteringen av nya arbetstagare.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett sitt utlåtande om det utkast till proposition om ändring av inkomstskattelagen och vissa andra lagar för att införa en skatt som bestäms på basis av fysiska personers intäkter från värdestegring (projektnummer: VM188:00/2021), som justitieministeriet lämnade till rådet den 7 oktober 2022. 

Rådet anser att utkastet till regeringens proposition är bristfälligt med tanke på kraven i anvisningen om konsekvensbedömning av lagförslag. Utkastet till proposition bör korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.  

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, Essi Römpötti, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 125, och Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 589

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som ger utlåtanden om utkast till regeringspropositioner och konsekvensbedömningarna i dem.