Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen
De konkreta fördelarna med att inrätta ett genomcenter bör bedömas

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.5.2022 14.04 | Publicerad på svenska 23.6.2022 kl. 16.07
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om Genomcentret. I utkastet till proposition om Genomcentret bör det tydligare föras fram vilka fördelarna är med Genomcentret och vilka nuvarande problem propositionen löser. Det är svårt att få en övergripande helhetsbild av Genomcentrets konsekvenser, eftersom dess verksamhet som helhet utformas först när det utfärdas bestämmelser om ett nationellt genomdataregister. I konsekvensbedömningen bör det fokuseras på att beskriva de konkreta konsekvenserna av Genomcentret.

Syftet med lagförslaget är att stödja en ansvarsfull, jämlik och informationssäker användning av mänskliga genetiska data för att främja människors hälsa. I den föreslagna lagen föreskrivs det om Genomcentret och dess uppgifter. Enligt propositionen ska Genomcentret administrativt vara en del av Institutet för hälsa och välfärd, men centret ska vara en självständig nationell expertmyndighet i frågor som gäller hälsorelaterade genetiska analyser och behandling av genetiska data.

Rådet för bedömning av lagstiftningen påpekar att konsekvensbedömningen innehåller mycket allmänna beskrivningar, som inte är konsekvensbedömningar. I den egentliga konsekvensbedömningen framförs bedömningar av potentialen för utnyttjande av genomdata på ett allmänt plan. Propositionen bör komprimeras så att det tydligt framgår vilka effekter uttryckligen Genomcentret och expertgruppen för genomisk medicin samt intressentpanelen får till stånd. Rådet ser det som en brist att det i propositionen inte ges någon riktgivande bedömning av vilken nytta förslaget medför. Propositionsutkastet innehåller en verbal beskrivning av nyttan av genetiska data, men beskrivningen av vilken nytta Genomcentret medför är bristfällig. 

Enligt propositionen kommer kostnaderna för Genomcentrets normala verksamhet att uppgå till 1,5 miljoner euro under det första året och därefter till cirka 1 miljon euro om året. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att det av propositionen inte framgår tillräckligt tydligt vad kostnaderna för den normala verksamheten består av och om de innehåller till exempel kostnaderna för det nationella genomdataregister som det ska utfärdas bestämmelser om senare.

I propositionen föreslås det att Genomcentret ska ha olika uppgifter från medborgarrådgivning till internationellt samarbete. Av propositionen framgår det inte i tillräcklig utsträckning hur väl de mål som satts upp för Genomcentret kan uppnås med de planerade resurserna bestående av tre personer. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition är bristfälligt med tanke på kraven i anvisningen om konsekvensbedömning av lagförslag. Utkastet till proposition bör korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen. 

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 046 923 1001

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som ger utlåtanden om utkast till regeringspropositioner och konsekvensbedömningarna i dem.