Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Lainsäädännön arviointineuvosto
Genomikeskuksen perustamisen konkreettisia hyötyjä arvioitava

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.5.2022 14.04
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvoston on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi Genomikeskuksesta. Genomikeskusta koskevassa lakiehdotuksessa tulisi tuoda selkeämmin esille, mitkä ovat Genomikeskuksen hyödyt ja mitä ongelmia esitys korjaa nykytilasta.

Genomikeskuksen vaikutuksista on vaikea saada kattavaa kokonaiskuvaa, sillä sen toiminnan kokonaisuus hahmottuu vasta, kun annetaan sääntelyä kansallisesta genomitietorekisteristä. Vaikutusarvioinneissa tulisi keskittyä kuvamaan Genomikeskuksen konkreettisia vaikutuksia.

Lakiehdotuksen tarkoituksena on tukea ihmisen geneettisen tiedon vastuullista, yhdenvertaista ja tietoturvallista käyttöä ihmisten terveyden hyväksi. Ehdotetussa laissa säädetään Genomikeskuksesta ja sen tehtävistä. Genomikeskus olisi hallinnollisesti osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, mutta toimisi siitä itsenäisenä kansallisena asiantuntijaviranomaisena terveyteen liittyviä geneettisiä analyysejä ja geneettisen tiedon käsittelyä koskevissa asioissa.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että vaikutusarvioinneissa on paljon yleisluontoista kuvausta, joka ei ole vaikutusarviointia. Varsinaisissa vaikutusarvioissa esitetään arvioita genomitiedon hyödyntämispotentiaalista yleisellä tasolla. Lakiehdotusta tulisi tiivistää siten, että siitä ilmenee selkeästi mitä vaikutuksia nimenomaan Genomikeskus ja genomilääketieteen asiantuntijaryhmä sekä sidosryhmäpaneeli saavat aikaan. Arviointineuvosto pitää puutteena, että lakiehdotuksessa ei ole esitetty suuntaa antavaa arviota ehdotuksen hyödyistä. Lakiehdotuksessa on sanallista kuvausta geenitiedon hyödyistä, mutta Genomikeskuksesta saatavien hyötyjen kuvaus on puutteellinen. 

Lakiehdotuksen mukaan Genomikeskuksen pysyvän toiminnan kustannuksiksi on arvioitu ensimmäisen vuoden osalta 1,5 miljoonaa eroa ja sen jälkeen noin miljoona euroa vuodessa. Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotuksesta ei selviä riittävästi, mistä pysyvän toiminnan kustannukset muodostuvat ja kuuluuko niihin esimerkiksi myöhemmällä sääntelyllä annettavan kansallisen genomitietorekisterin kustannukset. Lakiehdotuksessa Genomikeskukselle esitetään kuuluvan erilaisia tehtäviä kansalaisneuvonnasta kansainväliseen yhteistyöhön. Lakiehdotuksesta ei selviä riittävällä tavalla, kuinka hyvin Genomikeskukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa suunnitelluilla kolmen henkilön resursseilla.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 046 923 1001