Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-ministerutskottets möte den 18 mars

Statsrådets kommunikationsavdelning
18.3.2015 10.07
Pressmeddelande 141/2015

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter för Europeiska rådet och för utvecklandet av EU:s system för handeln med utsläppsrätter.

Ett separat pressmeddelande om Europeiska rådet den 19–20 mars (142/2015) ges i dag enligt gängse praxis. 

Vid sitt möte behandlade EU-ministerutskottet förslag för att utveckla EU:s system för handel med utsläppsrätter.  Finland anser att det är nödvändigt att stärka systemet och understöder kommissionens förslag om att inrätta en stabilitetsreserv för utsläppsrätter. Det låga marknadspriset på utsläppsrätterna, som beror på ett stort överskott, medför att systemet i sin nuvarande form inte styr in verksamheten på koldioxidsnåla investeringar.

Enligt ministerutskottet kan stabilitetsreserven öka utsläppshandelns styrande verkan och systemets flexibilitet under olika slags störningssituationer.  Det ligger också i Finlands intresse att utsläppshandeln fungerar enligt planerna och erbjuder redskap för en kostnadseffektiv klimatpolitik.
 
I enlighet med kommissionens förslag ska stabilitetsreserven inleda sin verksamhet 2021, men en del av medlemsländerna har föreslagit en tidigareläggning, så att verksamheten kunde inledas redan 2017. Finland förhåller sig restriktivt till förslagen om en tidigareläggning, och understöder i princip inte förslaget att överföra sådana utsläppsrätter som ska auktioneras senare till stabilitetsreserven.
 
Statsminister Alexander Stubb och miljöminister Sanni Grahn-Laasonen var nöjda med regeringens eniga linje.

– Linjevalet har varit en genuint svår fråga för Finland. Även den finländska industrins åsikter har varit delade i frågan. Vi vill inte medföra osäkerhet på marknaden eller öka den finländska industrins kostnader på kort sikt. Å andra sidan är utsläppshandeln ett centralt redskap när det gäller att minska utsläppen. Det är viktigt att den fungerar bra. Därför ville ministerutskottet lämna förhandlingsutrymme för miljöministern, sade statsminister Alexander Stubb.
 
– För att vi ska kunna påverka förhandlingarna mellan EU:s medlemsländer, som fortsätter nästa vecka, var det viktigt att få till stånd ett samförstånd om Finlands ståndpunkt. Vi är beredda att diskutera sådana kompromissförslag som kan få medlemsländernas majoritetsstöd. Europaparlamentets ståndpunkt i fråga om ibruktagandet av systemet vid ingången av 2019 måste också beaktas, konstaterade miljöminister Sanni Grahn-Laasonen.

Ministerutskottet anser att det för att trygga industrins konkurrenskraft är värt att eftersträva ett kompensationssystem för indirekta kostnader i EU. Åtminstone behövs det spelregler för nationella arrangemang. Man bör även fortsätta med åtgärderna för att avvärja koldioxidläckage.

Ytterligare information: Lauri Tierala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 841 7141, Jussi Soramäki, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 330, statsrådets kansli

Alexander Stubb Sanni Grahn-Laasonen