Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-ministerutskottet diskuterade utveckling av rådets arbetssätt och ökad öppenhet i rådets verksamhet under Finlands EU-ordförandeskap

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.3.2019 10.14 | Publicerad på svenska 8.3.2019 kl. 14.53
Pressmeddelande 144/2019

Vid sitt möte den 8 mars fastställde EU-ministerutskottet åtgärder som ska vidtas för att utveckla arbetssätten i Europeiska unionens råd under Finlands ordförandeskap från den 1 juli till den 31 december 2019. Finlands mål är att öka öppenheten i rådets verksamhet, bidra till förverkligandet av principerna för bättre lagstiftning och främja utnyttjande av ny teknik.

Finland strävar efter att öka offentligheten för rådets lagstiftningshandlingar och väcka diskussion om vilka konkreta åtgärder som bör vidtas för att öka EU:s öppenhet. Ministrarnas diskussioner vid de rådsmöten som ordnas under Finlands ordförandeskapsperiod kommer att vara offentliga om det är praktiskt möjligt.

Finland ska kommunicera på ett så öppet och aktivt sätt som möjligt och kommunikationen ska tjäna såväl medborgarnas som mediernas behov. Utgångspunkten är att offentlig information görs tillgänglig så snabbt som möjligt och i en så begriplig form som möjligt.

Information om möten som ledningen för Finlands ständiga representation vid EU deltar i görs offentlig. Dessutom kommer EU-representationens ledning att träffa endast sådana företrädare för intressegrupper som anmält sig till öppenhetsregistret. Före ordförandeskapsperioden kommer det också att redas ut om motsvarande praxis kan tillämpas på ministrar när de agerar ordförande för rådet.

Finland främjar också utveckling av rådets digitala verktyg. Genom att delvis ersätta vanliga möten med ny teknik kan man spara både tid och kostnader och minska utsläpp.

Det är viktigt att medborgarna öppet informeras om EU:s verksamhet och beslutsfattande. På så sätt kan man stärka demokratin och motverka desinformation. Åtgärderna kommer att preciseras och konkretiseras under våren 2019.

EU-ministerutskottet diskuterade också Finlands synpunkter på EU:s Kinapolitik, som är en fråga som kommer att behandlas bland annat vid Europeiska rådets marsmöte.

Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Eurogruppen den 11 mars
  • Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet) den 12 mars
  • Informellt möte mellan Europaministrarna den 11–12 mars
  • Rådet för sysselsättning och socialpolitik den 15 mars

På eurogruppens agenda står en tematisk diskussion om tillväxt och sysselsättning i fråga om bostadsmarknader, Lettlands uppdaterade utkast till budgetplan samt den andra rapporten om utökad övervakning i Grekland.

Ekofinrådet har som mål att nå politiskt samförstånd om direktivet om digitala reklamtjänster. Samförstånd söks också i fråga om tre olika förslag till bestämmelser om punktskatt. Därtill för Ekofinrådet en politisk diskussion om var sekretariatet för InvestEU:s investeringskommitté ska placeras.

Europaministrarna, som sammanträder till ett informellt möte i Bukarest, kommer att diskutera hur EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 kan stödja EU:s gemensamma prioriteringar på ett så effektivt och flexibelt sätt som möjligt. Därtill kommer Europaministrarna att diskutera prioriteringarna för EU:s verksamhet under de kommande åren.  

I rådet för sysselsättning och socialpolitik är målet en partiell allmän riktlinje i fråga om förordningen om Europeiska globaliseringsfonden (EFG). I rådet förs också en riktlinjedebatt om Europas sociala dimension efter 2020 och om den europeiska planeringsterminen 2019.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Niina Nurkkala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 347 2661, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli