Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-ministerutskottet behandlade Europeiska rådets extra möte fredagen den 17 juli

Statsrådets kommunikationsavdelning
15.7.2020 11.33 | Publicerad på svenska 15.7.2020 kl. 17.47
Pressmeddelande 495/2020

Vid sitt möte den 15 juli behandlade EU-ministerutskottet det extra mötet i Europeiska rådet som hålls i Bryssel den 17 juli 2020.

Under mötet försöker man nå samförstånd om EU:s återhämtningsplan som svar på coronakrisen, som ingår i den fleråriga budgetramen för 2021–2027, och om en facilitet för återhämtning och resiliens. Europeiska rådet sammanträder i Bryssel för första gången sedan coronakrisens utbrott. Statsminister Sanna Marin företräder Finland vid mötet.

Den fleråriga budgetramen och faciliteten för återhämtning behandlas som en förhandlingshelhet. Diskussionen förs utifrån Europeiska rådets ordförande Charles Michels förslag till flerårig budgetram från februari. Förslaget har delvis kompletterats utifrån Europeiska kommissionens förslag i maj angående budgetramen och återhämtningspaketet.

Europeiska rådets möte bereds också under Europaministrarnas informella videomöte idag, onsdagen den 15 juli.

Då en slutgiltig kompromiss eftersträvas måste man väga de nationella målen mot den övergripande lösningen och Finlands nytta på långsikt. Angående den fleråriga budgetramen gäller de viktigaste frågorna nu i slutskedet en måttfull total nivå, finansieringen av landsbygdens utveckling samt villkorligheten.


När det gäller återhämtningspaketet handlar Finlands viktigaste förhandlingsmål om att minska storleken, om förhållandet mellan bidrag och lån och om att exakt avgränsa medlemsstaternas ansvar.

Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Rådet (jordbruk och fiske), Bryssel den 20 juli
  • Informellt videomöte i konkurrenskraftsrådet (forskning och innovation) den 21 juli

Rådet (jordbruk och fiske) sammanträder till sitt första möte under Tysklands ordförandeskap i Bryssel den 20 juli 2020. Finland företräds vid mötet av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. 
På agendan står diskussion om den gemensamma jordbrukspolitikens miljöstruktur och strategin från jord till bord. 


Tyskland presenterar också arbetsprogrammet för sitt ordförandeskap och kommissionen ger en lägesrapport om marknaden för lantbruksprodukter.


I det informella konkurrenskraftsrådet den 21 juli diskuterar ministrarna Europas kapacitet att hantera olika överraskande samhälleliga utmaningar med hjälp av forsknings- och innovationsåtgärder. Finland representeras av statssekreterare Kimmo Tiilikainen. 

Ordförandelandet Tyskland har föreslagit diskussion om tre teman: 

  1. att stärka vetenskap som stöder resiliens och beredskap 
  2. ett initiativ för att aktivera den medborgerliga debatten om vetenskap och forskning
  3. ett initiativ om grönt väte.

Enligt Finland är det viktigt att uppmuntra diskussionen om vilken roll forskning och innovation spelar i att stärka Europas resiliens.

Finland anser att man genom att främja offentlig debatt och delaktighet kan öka medborgarnas förtroende för samhällets förmåga att hantera kriser i likhet med coronapandemin. Förtroendet är också en förutsättning när man ska återställa den ekonomiska aktiviteten efter att den akuta krisen är förbi.

Finland anser därtill att satsningar på forskning och innovation är avgörande för att nå målet om ett koldioxidneutralt energisystem. Väte erbjuder flera lovande utsikter, men dessa måste granskas som en del av det koldioxidneutrala energisystemet.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-frågor), tfn 045 679 1717, och Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319