Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade artificiell intelligens, EU:s egna medel och energistadgefördraget

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.9.2023 11.02 | Publicerad på svenska 8.9.2023 kl. 14.14
Pressmeddelande
Små EU-flaggor

Statsrådets EU-ministerutskott fastställde fredagen den 8 september Finlands ståndpunkter i fråga om Europeiska kommissionens förslag. Förslagen gäller lagstiftningen om artificiell intelligens, EU:s egna medel och EU:s utträde ur det internationella energistadgefördraget.

EU-ministerutskottet fastställde att förhandlingarna om förordningen om artificiell intelligens bör fortsätta så långt som möjligt utifrån den ståndpunkt som EU-länderna antog i december 2022. Ministerutskottet preciserade Finlands tidigare ståndpunkt, eftersom Europaparlamentet lade fram flera förslag till ändringar i kommissionens förslag sommaren 2023. Parlamentets förslag försvagar också de finländska brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att utnyttja artificiell intelligens. Syftet med kommissionens förslag till förordning från april 2021 är att skapa gemensamma spelregler för användningen av artificiell intelligens i Europa. Målet är att säkerställa en trygg användning av artificiell intelligens och att användningen inte kränker de grundläggande fri- och rättigheterna. Enligt Finlands regeringsprogram arbetar regeringen aktivt och med framförhållning för att EU-regleringen av plattformsekonomin, artificiell intelligens, data och digitalisering utvecklas i en möjliggörande, balanserad och för Finland gynnsam riktning där ytterligare nationell reglering minimeras.

EU-ministerutskottet kompletterade Finlands ståndpunkter i fråga om kommissionens förslag till revidering av systemet för EU:s egna medel. EU:s egna medel är inkomster som samlas in för att finansiera unionens budget. Kommissionen uppdaterade sitt förslag i juni. Den mest betydande ändringen är att en större andel av inkomsterna från utsläppshandeln än vad som tidigare föreslagits överförs till EU-budgeten. Finland förhåller sig positivt till att en del av inkomsterna från det nya utsläppshandelssystemet för vägtransporter och byggnader överförs som inkomster till unionens budget. Inkomsterna från utsläppshandelssystemet för stationära anläggningar ska även i fortsättningen riktas till de nationella budgetarna. Finland anser att systemet med egna medel ska vara enkelt, transparent, rättvist och administrativt kostnadseffektivt. Enligt regeringsprogrammet får utvecklingen av EU:s system för egna medel inte medföra relativa merkostnader för Finland. Eventuella nya egna medel bör tas i bruk först i början av unionens nästa budgetramperiod 2028.

Kommissionen har föreslagit att EU och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) ska frånträda det internationella energistadgefördraget, som trädde i kraft 1998. Parter i energistadgefördraget är utöver EU och Euratom även 52 stater. Energistadgefördraget är energisektorns avtal om investeringsskydd, handel och transitering. Den innehåller även bestämmelser om tvistlösning. Moderniseringen av energistadgefördraget har diskuterats länge, men inte framskridit. Enligt kommissionen är det inte ett alternativ att EU förblir part i energistadgefördraget om det inte moderniseras, eftersom fördraget inte i nuläget är förenligt med EU:s energi- och klimatmål.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.