Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade ekonomiska ärenden och uppdateringen av EU:s industristrategi

Statsrådets kommunikationsavdelning
11.6.2021 11.50 | Publicerad på svenska 11.6.2021 kl. 14.41
Pressmeddelande 375/2021

Vid sitt möte den 11 juni behandlade EU-ministerutskottet genomförandet av EU:s återhämtningsinstrument, uppdateringen av EU:s industristrategi och tryggandet av en rättvis konkurrens på EU:s inre marknad i förhållande till subventionerna i länder utanför EU.

Hittills har 23 medlemsländer sänt sina återhämtningsplaner till kommissionen för bedömning. Efter att kommissionen har bedömt planerna ska de behandlas i rådet och godkännas med kvalificerad majoritet. När det gäller genomförandet av återhämtningsinstrumentet anser Finland att det är viktigt att de strukturreformer och offentliga investeringar som finansieras bildar koherenta helheter i medlemsländernas återhämtnings- och resiliensplaner. Satsningar på grön tillväxt, digitalisering och FoUI-verksamhet stöder i synnerhet den ekonomiska återhämtningen och stärker konkurrenskraften. Dessutom är det viktigt att övervaka användningen av återhämtningsmedel i enlighet med förordningen.

Syftet med EU:s industristrategi, som publicerades våren 2020, är att främja en mer hållbar, digital, motståndskraftig och globalt konkurrenskraftig ekonomi som skapar nya arbetstillfällen. Strategin uppdateras nu med beaktande av erfarenheterna från coronakrisen. Finland stöder en helhetsbetonad industristrategi, där den inre marknadens samt små och medelstora företags viktiga roll i främjandet av konkurrenskraften betonas. Utgångspunkten bör vara öppenhet i ekonomin och en rättvis konkurrens.

Den 5 maj 2021 offentliggjorde kommissionen ett förslag till förordning som gäller snedvridningar på den inre marknaden till följd av utländska subventioner. Förordningen syftar till att bekämpa utländska subventioner som snedvrider konkurrensen och försämrar förutsättningarna för lika villkor på den inre marknaden. Finland stöder kommissionens förslag och anser att EU-lagstiftningen ska möjliggöra lika verksamhetsförutsättningar för alla företag i EU och sörja för att EU-marknaden förblir öppen och konkurrensutsatt.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande möten:

  • Informell videokonferens med biståndsministrarna den 14 juni
  • Informellt möte mellan jordbruks- och fiskeministrarna den 14–15 juni
  • Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 14–15 juni
  • Eurogruppen den 17 juni och Ekofinrådet den 18 juni

Biståndsministrarna ska diskutera EU:s samarbete med medelinkomstländer och mänsklig utveckling, särskilt EU-stödet i utbildnings- och hälsofrågor.

Jordbruks- och fiskeministrarna samlas till ett informellt möte i Lissabon i Portugal den 14–15 juni 2021. Jordbruksministrarna ska diskutera temat ”Livsmedelssystem, innovationer samt användning och vård av naturresurser”. Diskussionen om fiske gäller EU:s gemensamma fiskeripolitik. Diskussionen utgör underlag för kommissionens rapport i frågan, som ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet i slutet av 2022.

Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor kommer att behandla bland annat direktivet om minimilöner och uppföljningen av det sociala toppmötet i Porto den 7–8 maj. Avsikten är också att diskutera nya utmaningar för den sociala dialogen och kollektivavtalsförhandlingarna. Hälsoministrarna ska behandla initiativ som gäller den europeiska hälsounionen och diskutera införandet av ett digitalt covidintyg.

På Eurogruppens agenda står övervakningen efter programperiodens slut i Portugal, Cypern, Spanien och Irland, övervakningsrapporten efter det tionde programmet för Grekland samt IMF:s artikel IV-konsultation i euroområdet. Dessutom ska Eurogruppen i inkluderande format diskutera fullbordandet av bankunionen.

Ekofinrådet ska bland annat ge politisk vägledning i fråga om förslaget till ändring av mervärdesskattedirektivet när det gäller mervärdesskattesatser. Ekofinrådet har också för avsikt att enas om en allmän riktlinje gällande lagstiftningsförslaget om kryptotillgångar.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319