Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-ministerutskottet diskuterade EU:s återhämtningspaket och brexit

Statsrådets kommunikationsavdelning
11.9.2020 11.13 | Publicerad på svenska 11.9.2020 kl. 15.14
Pressmeddelande 571/2020

EU-ministerutskottet sammanträdde till höstens första möte fredagen den 11 september och diskuterade det fortsatta arbetet med EU:s återhämtningspaket, den framtida relationen mellan EU och Storbritannien samt frågor med anknytning till kompetens och energisystem.

EU-ministerutskottet fick en lägesrapport om det fortsatta arbetet med EU:s återhämtningspaket på unionsnivå samt om det nationella genomförandet i Finland och samordningen av det. Tyskland, som innehar det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, har fortsatt arbetet på EU-nivå för att färdigställa återhämtningspaketet och de sektorsförordningar som hänför sig till det utifrån slutsatserna från Europeiska rådets möte i juli. På nationell nivå är i synnerhet beredningen av en nationell återhämtnings- och resiliensplan och ratificeringen av beslutet om egna medel en central del av det fortsatta arbetet i höst.

EU-ministerutskottet anser att EU bör fortsätta de intensiva förhandlingarna med Storbritannien om landets framtida relation till EU på ett konstruktivt sätt. Resultatet av förhandlingarna får inte äventyra till exempel enigheten inom unionen, den välfungerande inre marknaden och tullunionen eller möjligheterna till jämlika verksamhetsförutsättningar. Storbritanniens rättigheter och skyldigheter måste vara i balans. Finland bör vara fortsatt beredd på alternativa resultat då övergångsperioden för brexit går ut vid utgången av året. Därtill förutsätter Finland att utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien genomförs klanderfritt före övergångsperiodens utgång och att det tillämpas på ett korrekt sätt.

Finland välkomnar Europeiska kommissionens meddelande om en europeisk kompetensagenda och anser att målen för den är ett steg i rätt riktning. Meddelandet skapar en grund för Europas återhämtning och framtidsbyggande utifrån gedigen kompetens och livslångt lärande. I enlighet med regeringsprogrammet ska det vara EU:s strategiska mål att lyfta upp den europeiska utbildningen och forskningen till en nivå som är världsbäst.

EU-ministerutskottet behandlade också strategin för integration av energisystem och strategin för väte. Strategierna är ett led i den europeiska gröna given. Syftet med dem är att främja EU:s omställning till en klimatneutral ekonomi till 2050. Genom integration av energisystem främjas energieffektiviteten, integrationen av förnybar energi i systemet, användningen av nya bränslen med låga koldioxidutsläpp samt tillgodoseendet av principerna för cirkulär ekonomi vid användning och överföring av energi.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande informella ministermöten:

  • informellt möte mellan konkurrenskraftsministrarna den 18 september
  • informellt möte mellan undervisningsministrarna den 16–17 september

Konkurrenskraftsministrarna kommer att diskutera hur man kan stödja EU:s återhämtning från coronakrisen genom att stärka och fördjupa den inre marknaden. Temat för det informella mötet mellan undervisningsministrarna är utveckling av yrkesutbildningen.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli